Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och Utbildningsvetenskaplig kärna I, 30 hp

Education BA (A), Early Childhood Education I and Educational Science I , 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE231G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Förskolepedagogik I och Utbildningsvetenskaplig kärna I
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Undervisning 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-10-14
 • Fastställd: 2020-03-28
 • Senast ändrad: 2021-05-27
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska introduceras till förskolans uppdrag och yrkesutövning som ett samhällsuppdrag. Kursen syftar därför dels till att sätta förskolan och dess utbildning i ett historiskt utbildningsperspektiv och dels till att belysa verksamhet och yrkesutövning bland små barn ur ett pedagogiskt och didaktiskt perspektiv. Kursen syftar även till utveckling av förståelse för betydelser av en verksamhet grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet, samt till att studenten ska reflektera över utbildningens och studiernas roll för att utveckla egen yrkeskompetens samt lärarprofessionen.

Lärandemål

För godkänd kurs ska den studerande:

Kunskap och förståelse

- Kunna beskriva exempel på utbildningsvetenskaplig forskning och konkretisera betydelser av denna forskning för förskolepedagogisk verksamhet och yrkesutövning. (Förskolepedagogik)
- Med utgångspunkt i förskolans styrdokument och läroplansteori kunna redogöra för och diskutera förskolans uppdrag och historiska förändringar i förskolans verksamhet. (Utbildningsvetenskaplig kärna)
- Kunna beskriva pedagogik som vetenskaplig disciplin och redogöra för centrala vetenskapsteoretiska begrepp. (Utbildningsvetenskaplig kärna)
- Kunna redogöra för relationer mellan förskolans pedagogiska uppdrag och forskning som stöd att bedriva och bepröva pedagogisk verksamhet. (Utbildningsvetenskaplig kärna)

Färdighet och förmåga

- Kunna redogöra för och diskutera förskolans värdegrund utifrån lagstiftning och förskolans styrdokument. (Förskolepedagogik och utbildningsvetenskaplig kärna).
- Kunna identifiera och resonera om jämställdhets- och jämlikhetsaspekter i relation till förskolans uppdrag. (Utbildningsvetenskaplig kärna)
- Kunna redogöra för innebörder av- och skillnader mellan utbildning, undervisning, lärande och kunskap. (Förskolepedagogik)
- Kunna redogöra för och reflektera över relationer mellan forskningsresultat, pedagogisk yrkesutövning, egen utveckling samt behov av ytterligare kunskap (Förskolepedagogik

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- Kunna identifiera och resonera om mänskliga rättigheter och barns rättigheter enligt barnkonventionen i relation till förskolans verksamhet och grundat på relevanta samhälleliga och etiska aspekter. (Utbildningsvetenskaplig kärna)

Innehåll

Kursen består av tre delmoment:

Delmoment 1, Utbildningsvetenskaplig kärna 9 hp: Yrkesutövning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
I momentet behandlas skolans och förskolans utveckling ur ett historiskt perspektiv samt läroplansteori relaterat till förskolans uppdrag och styrdokument. Momentet innefattar även pedagogik som vetenskaplig disciplin och forskningsfält med särskilt fokus på forskning i och om förskolan. Dessutom behandlas innebörder av att bepröva förskolans verksamhet och förskollärares yrkesutövning, samt forskningens betydelse för detta.

Delmoment 2, Förskolepedagogik 15 hp: Förskolans uppdrag från formulering till realisering.
I momentet behandlas förskolans uppdrag enligt styrdokument och lagstiftning samt realisering av detta i förhållande till barns utveckling, lek och lärande, barns tidiga relationer samt delaktighet och inflytande. Momentet innefattar även teoretiska perspektiv som barns perspektiv och barnperspektiv i forskning och yrkesutövning. Dessutom behandlas innebörder av att vara förskollärarstudent samt att växa och utvecklas i förskollärarrollen.

Delmoment 3, Utbildningsvetenskaplig kärna 6 hp: Förskolans värdegrund.
I momentet behandlas förskolans värdegrund som ett samhällsuppdrag och dess relation till grundläggande demokratiska värderingar, mänskliga rättigheter och barns rättigheter.

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Engelska B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A.
Eller:
Engelska 6, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 6a)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Huvudområdet för kursen är pedagogik. Undervisningen sker vid och mellan campusträffar, med stöd av en digital lärplattform. Undervisningen anpassas till lärandemålen för kursen så att föreläsningar och litteraturstudier är huvudform för kunskapsmålen. Seminarier och fältstudier är huvudform för insikter och förståelse. Gruppövningar utgör grundform där studenten tränar kursens färdighetsmål. I kursen används estetiska uttrycksformer och praktiskt estetiska övningar.

Examination

2101: UVK I, Jag en förskollärare; gruppuppgift, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2102: UVK I del I, Vetenskapsteori; Skriftlig paruppgift, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2103: UVK I, Pedagogik som vetenskap och utbildningsvetenskap, Salstentamen, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2104: Förskolepedagogik, Inlämningsuppgift, 8,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2105: Förskolepedagogik; Fältstudieuppgift, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2106: Förskolepedagogik; Yrkesrollen, Skriftlig inlämningsuppgift, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2107: Förskolepedagogik; Lekuppgift, Praktisk tillämpning, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Planering i grupp och genomförande på campus.

2108: UVK I del 2, Förskolans värdegrund; Skriftlig inlämningsuppgift, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för
kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för
kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen
inte uppfyllda.

Övergångsregel

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senast version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PE178G.

I samband med kursavslutning genomförs en skriftlig kursvärdering. Kursvärderingen sammanställs och arkiveras på avdelningen. Resultatet återkopplas till studentgruppen, studentkåren och programrådet. Resultatet tillsammans med eventuellt vidtagna åtgärder presenteras för kommande studentgrupp.


Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Backman, Jarl
 • Titel: Rapporter och uppsatser.
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2016 3., [rev.] uppl
 • Författare/red: Bie, Kristin
 • Titel: Reflektionshandboken för pedagoger
 • Förlag: Malmö: Gleerups
 • Upplaga: (1. uppl.)
 • Kommentar: 122 s.
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan för förskolan Lpfö 18
 • Förlag: Stockholm: Skolverket
 • Upplaga: 2018 (Ny ,rev uppl.)
 • Kommentar: http://www.skolverket.se/publikationer?id=4001
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2019
 • Förlag: Stockholm: Skolverket
 • Upplaga: 2019
Moment 1
 • Författare/red: Brinkkjær, Ulf & Høyen, Marianne
 • Titel: Vetenskapsteori för lärarstudenter
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur (2 uppl.)
 • Upplaga: 2020
 • Författare: Eriksson, Anita
 • Artikeltitel: Förskollärarens ansvar: från självpåtaget till pålagt och delvis legitimerat
 • År/Volym/nr/sidor: Pedagogisk Forskning i Sverige
 • Tidskrift: 2015 Vol. 20 (1-2)
 • Författare/red: Hammarström-Lewenhagen, Birgitt
 • Titel: Förskolans århundrade: pedagogiska nyckeltexter om förskolans framväxt och idéarv
 • Förlag: Gleerups Utbilding
 • Upplaga: 2016. 1 uppl.
 • Författare/red: Hedlin, Maria
 • Titel: Lilla genushäftet 2.0: om genus och skolans jämställdhetsmål
 • Förlag: Växjö: Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet.
 • Upplaga: 2010 (Uppdaterad och omarb. version)
 • Kommentar: 44 s.
 • Författare/red: Linde, Göran
 • Titel: Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2012
 • Författare/red: Lundberg, Anna & Werner, Ann
 • Titel: En introduktion till genusvetenskapliga begrepp [Elektronisk resurs]
 • Förlag: Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborg, 2016
 • Webbadress: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-31185
 • Författare/red: Nilsson Sjöberg, Mattias (red)
 • Titel: Pedagogik som vetenskap: en inbjudan
 • Förlag: Malmö, Gleerups
 • Upplaga: 2018. 1 uppl.
 • Författare/red: Åsén, Gunnar (red.)
 • Titel: Utvärdering & pedagogisk bedömning i förskolan
 • Förlag: Stockholm: Liber
 • Upplaga: 2015. 1. uppl.
 • Kommentar: Kapitel 1 och 2.
Moment 2
 • Författare/red: Bjorndal, C. R. P
 • Titel: Det värderande ögat: observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning.
 • Upplaga: 2018 (Andra upplagan)
 • Författare: Eriksson, Anita
 • Artikeltitel: Förskollärarens ansvar: från självpåtaget till pålagt och delvis legitimerat
 • År/Volym/nr/sidor: Pedagogisk Forskning i Sverige
 • Tidskrift: 2015 Vol. 20 (1-2)
 • Författare/red: Gren, Jenny
 • Titel: Etik i pedagogiskt vardagsarbete
 • Förlag: Stockholm: Liber
 • Upplaga: 2007. (3. uppl.)
 • Kommentar: 240 s.
 • Författare/red: Knutsdotter Olofsson, Birgitta
 • Titel: Den fria lekens pedagogik: teori och praktik om fantasileken
 • Förlag: Stockholm: Liber
 • Upplaga: 2017
 • Kommentar: 240 s.
 • Författare/red: Rubinstein Reich, Lena, Tallberg Broman, Ingegerd & Vallberg Roth, Ann-Christine
 • Titel: Professionell yrkesutövning i förskola: kontinuitet och förändring
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2017. Upplaga 1:1
 • Kommentar: Kapitel 1, 2, 5, 8-16
 • Författare/red: Sommer, D
 • Titel: Barndomspsykologi: utveckling i en förändrad värld
 • Förlag: Malmö: Liber
 • Upplaga: 2008 (3. uppl.)
 • Kommentar: 304 s.
Moment 3
 • Författare/red: Gren, Jenny
 • Titel: Etik i pedagogiskt vardagsarbete
 • Förlag: Stockholm: Liber
 • Upplaga: 2007 (3. uppl.)
 • Kommentar: 240 s.
 • Författare/red: Hedlin, Maria
 • Titel: Lilla genushäftet 2.0: om genus och skolans jämställdhetsmål
 • Förlag: Växjö: Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet.
 • Upplaga: 2010 (Uppdaterad och omarb. version)
 • Kommentar: 44 s.
 • Författare/red: Lundberg, Anna & Werner, Ann
 • Titel: En introduktion till genusvetenskapliga begrepp [Elektronisk resurs]
 • Förlag: Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborg, 2016
 • Webbadress: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-31185
 • Författare/red: Rantala, Anna
 • Titel: - Snälla du! Kan du sätta dig? [Elektronisk resurs] : om vägledning i förskolan.
 • Förlag: Diss. Umeå : Umeå universitet
 • Upplaga: 2016
 • Webbadress: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-126087
 • Kommentar: Tillgänglig på Internet.
Aktuella artiklar, avhandlingar, aktuella styrdokument samt andra resurser inom området tillkommer