Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik III samt utbildningsvetenskaplig kärna II, 30 hp

Education BA (A), Early Childhood Education III and Educational Science II, 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE232G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Förskolepedagogik III samt utbildningsvetenskaplig kärna II
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Undervisning 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-10-14
 • Fastställd: 2020-09-09
 • Senast ändrad: 2021-05-31
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla och fördjupa kunskap om och förståelse för förskolebarns tal-, läs- och skrivutveckling samt kommunikation och samspel. Syftet är också att stimulera till aktivt arbete med barnlitteratur och berättande i förskolan. Vidare är kursens syfte att studenten ska utveckla kunskap om specialpedagogik jämte innebörden och betydelsen av ett aktivt och medvetet ledarskap. Sammantaget behandlar kursen barns utveckling och lärande ur ett likvärdighetsperspektiv.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse
- kritiskt kunna läsa, granska och tolka kvantitativa studier och identifiera betydelser för förskolepedagogisk verksamhet och yrkesutövning (Moment 1)
- kritiskt kunna läsa, granska och tolka forskning om barnlitteratur och visa förståelse för dess bakgrund, framväxt, egenskaper och funktion samt dess betydelse för förskolepedagogisk verksamhet och yrkesutövning. (Moment 2)
- kunna motivera, diskutera och tillämpa förskoledidaktik, ämnesdidaktik och metodik inom ramen för läs, tal och skrivutveckling och barnlitteratur i förskolan ( moment 1 och 2)
- kunna identifiera, beskriva och diskutera förutsättningar för barns kommunikation och språkutveckling (Moment 1 och 2)
- kunna diskutera och hantera praktiska och estetiska lärprocesser med didaktiska utgångspunkter (Moment 2 och 3)
- kunna beskriva och diskutera förutsättningar för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap (Moment 3)

Färdighet och förmåga
- med utgångspunkt i en granskning och analys av barns läs- och skrivmiljöer kunna beskriva och diskutera förutsättningar för barns språkutveckling (moment 1)
- med utgångspunkt i litteraturdidaktisk forskning självständigt kunna diskutera, planera för och utvärdera barnlitteraturverksamhet i förskolan i syfte att stimulera barns utveckling och lärande (moment 2)
- kunna redogöra för specialpedagogiska perspektiv på förskolans undervisning och omsorg samt diskutera betydelser av förebyggande och främjande pedagogiskt arbete med hänsyn till alla barns behov ( samtliga delmoment)
- självständigt och kritiskt kunna granska och använda egna och andras erfarenheter av pedagogisk praktik och yrkesutövande samt aktuell och relevant forskning för att kunna bidra till kunskapsutveckling. (moment 1 och 3)
- kunna beakta, diskutera och kommunicera jämlikhetsaspekter i relation till förskolans uppdrag och verksamhet (samtliga delmoment)
- kunna beakta, diskutera och hantera åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av barn. (moment 3 )
- kunna kommunicera i tal, skrift och i samtal med andra kring för kursen relevanta aspekter som stöd för förskolepedagogisk verksamhet (samtliga delmoment)
- på ett medvetet sätt kunna planera för och genomföra undervisning ur ett likvärdighetsperspektiv med digitala verktyg som redskap. (moment 1 och 2).
- muntligt och skriftligt kunna redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med andra (Samtliga delmoment)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att kunna fördjupa färdigheter för det egna yrkesutövandet. (Delmoment 3).

Innehåll

Delmoment 1. Förskolepedagogik II, Tal, läs-och skrivutveckling, 7,5 hp
(Early Childhood Education II, Developing Speaking, Writing and Reading skills, 7,5 credits)
I momentet behandlas förskolebarns tal-, läs och skrivutveckling med utgångspunkt i analys av barns läs- och skrivmiljöer med syfte att kunna beskriva och diskutera olika förutsättningar för barns språkutveckling. Dessutom behandlar momentet kommunikation och samspel, där vikten av en språkstimulerande miljö och lekens betydelse betonas. Vidare behandlas flerspråkighet och betydelsen av att tillvarata barns kunskaper och erfarenheter för att stimulera barns lärande och utveckling.

Delmoment 2. Förskolepedagogik II, Barnlitteratur 7, 5 hp
(Early Childhood Education II, Childrens Litterature, 7,5 credits)
I momentet behandlas aktivt barnlitteraturarbete i förskolan, barnlitteratur och dess betydelse för alla barns estetiska, språkliga, kognitiva och emotionella utveckling och lärande samt estetiska lärprocesser kopplade till barnlitteratur. I momentet behandlas även förutsättningar för barnlitteraturarbete ur ett intersektionellt perspektiv.

Delmoment 3. Utbildningsvetenskaplig kärna II, 15 hp
(Educational Science, 15 credits)
Momentet innefattar specialpedagogik ur ett samhälleligt perspektiv där inkludering, tillgänglighet och delaktighet för alla barn står i fokus. I momentet behandlas även ledarskapets roll för sociala relationer, konflikthantering samt utvecklande av stödinsatser på organisations, grupp- och individ-nivå. Dessutom behandlas förutsättningar för likvärdighet och likabehandling i förskolans undervisning och omsorg.

Behörighet

Godkända studier om 30 hp från termin 1 samt ytterligare minst 7,5 hp från termin 2.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Huvudområdet för kursen är pedagogik. Undervisningen sker vid och mellan campusträffar, med stöd av en digital lärplattform. Undervisningen anpassas till lärandemålen för kursen så att föreläsningar och litteraturstudier är huvudform för
kunskapsmålen. Seminarier och fältstudier är huvudform för insikter och förståelse. Gruppövningar utgör grundform där studenten tränar kursens färdighetsmål. I kursen används estetiska uttrycksformer.

Examination

2106: Förskolepedagogik II: Tal, läs- och skrivutveckling; Två seminarier, fältuppgift och jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Obligatoriska moment: Fältuppgift.

2107: Förskolepedagogik II: Tal, läs- och skrivutveckling; Barns kommunikation och språkutveckling, Hemtentamen, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Obligatoriska moment; Dugga.

2108: Förskolepedagogik II: Barnlitteratur; Muntlig och skriftlig inlämningsuppgift, seminarium samt fältuppgift, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2109: UVK II: Muntlig framställning, examination, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2110: UVK II: Barn, rum och pedagog, examination, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2111: UVK II: Likabehandling, examination, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2112: UVK II: Skriftlig enskild/Paper fördjupningsuppgift, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2113: UVK II: Skriftlig tentamen, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examinationer är obligatoriska moment. Studentens förmåga att nå kursens lärandemål prövas individuellt.
Kunskaps-, insikts-och förståelsemål prövas skriftligt eller muntligt. Färdighetsmål prövas genom att den enskilde studenten
prövas och bedöms vid praktiska övningar och uppgifter.

Delmoment 1
Obligatoriska moment:
Fältstudie
Dugga
Examinationer:
Examinerande seminarium pojkar och flickors läsning
Examinerande seminarium fältstudieuppgift Hemtentamen

Delmoment 2.
Obligatorisk läraktivitet:
Sagoworkshop
Muntlig redovisning av temaplanering samt kamratrespons
Examinationer:
Muntlig examination boksamtal
Examinerande seminarium samarbete förskola-bibliotek
Examinerande muntlig + digital presentation av fältstudieuppgift (i grupp)
Examinerande skriftliga inlämningsuppgifter (inklusive temaplaneringen)

Delmoment 3
Examinationer:
Salstentamen
Examinerande paper
Muntlig framställning
Likabehandling- planera, genomföra och leda praktisk uppgift
Samspel – barn, rum, pedagog. Planera, genomföra och presentera praktisk
uppgift

Betygskriterier för tregradig betygsskala:

- För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de
krav som ställs i kursens lärandemål
- För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga
lärandemål för kursen
- Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller
betyget U (underkänt)

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

I samband med kursavslutning genomförs en skriftlig kursvärdering. Kursvärderingen sammanställs och arkiveras på avdelningen. Resultatet återkopplas till studentgruppen, studentkåren och programrådet. Resultatet tillsammans med eventuellt vidtagna åtgärder presenteras för kommande studentgrupp.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PE179G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Backman, Jarl
 • Titel: Rapporter och uppsatser.
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2016 . 3., [rev.] uppl
 • Författare/red: Bie, Kristin
 • Titel: Reflektionshandboken för pedagoger
 • Upplaga: 1. uppl., Malmö, 2014
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan för förskolan Lpfö 18.
 • Förlag: Skolverket, Stockholm
 • Upplaga: 2018
 • Kommentar: http://www.skolverket.se/publikationer?id=4001
 • Författare/red: Skolverket (Lgr 11)
 • Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
 • Förlag: Fritzes, Stockholm
 • Upplaga: 2018
 • Webbadress: https://www.skolverket.se/publikationer?id=3975
Moment 1
 • Författare/red: Axelsson, Monica, Jönsson, Karin (red.)
 • Titel: Bygga broar och öppna dörrar: att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola
 • Förlag: Liber, Stockholm
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: ISBN: 978-91-47-09378-6 196 s.
 • Författare: Damber, Ulla
 • Artikeltitel: Read-alouds in preschool – A matter of discipline?
 • År/Volym/nr/sidor: Journal of Early childhood literacy, 15(2)
 • Tidskrift: 2015
 • Kommentar: s.256-280
 • Författare/red: Eckeskog, Linn
 • Titel: Kommunikation i förskolan: förskollärares och barnskötares kommunikation med föräldrar i ett digitaliserat medielandskap
 • Förlag: Umeå universitet 2019
 • Upplaga: Avhandling
 • Kommentar: urn:nbn:se:umu:diva-155060
 • Författare/red: Elbro, Carsten mfl.
 • Titel: Lära barn att läsa
 • Förlag: LegiLexi Stiftelse
 • Upplaga: 1
 • Kommentar: 230 s.
 • Författare/red: Karolina Larsson
 • Titel: Att få barnets språk att växa - Strategier för språkutveckling i förskolan, skolan och hemma
 • Förlag: Stefan Hertz utbildning AB
 • Upplaga: 1, 2016
 • Kommentar: 144. s.
 • Författare/red: Khousravi, Mahroo,
 • Titel: Flerspråkighet: alla barn, alla språk, alla dagar!
 • Upplaga: Första upplagans första tryckning, Stockholm, 2017
 • Författare/red: Sandvik, Margareta & Spurkland, Marit
 • Titel: Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Reviderad upplaga 2015
 • Kommentar: ISBN: 9789144107462 200 s.
Moment 2
 • Författare/red: Bondestam, Linda
 • Titel: Mitt bottenliv. Av en ensam axolotl
 • Förlag: Stockholm/Helsingfors: Bergh/Förlaget
 • Författare/red: Chambers, Aidan
 • Titel: Böcker inom och omkring oss
 • Förlag: Gilla böcker
 • Upplaga: 2014
 • Författare/red: Edwards, Agneta
 • Titel: Bilderbokens mångfald och möjligheter
 • Förlag: Natur & Kultur
 • Upplaga: 2008
 • Författare/red: Kåreland, Lena (red)
 • Titel: Modig och stark - eller ligga lågt: skönlitteratur och genus i skola och förskola
 • Förlag: Natur och kultur
 • Upplaga: Upplaga: 2015 [2005]
 • Författare/red: Lindenbaum, Pia
 • Titel: valfri bok
 • Författare/red: Lundberg, Sara
 • Titel: valfri Vita streck-bok
 • Författare/red: Olsson, Lotta & Emma Adbåge
 • Titel: Ledsen
 • Förlag: Stockholm: Rabén & Sjögren
 • Upplaga: 2020
 • Författare/red: Pierrou, Tove
 • Titel: Småkrypsboll
 • Förlag: Natur och kultur
 • Upplaga: 2015
 • Författare/red: Pollack, Majken
 • Titel: Embla mitt i kosmos
 • Förlag: Alvina
 • Upplaga: 2014
 • Författare/red: Pramling Samuelsson, Ingrid & Pramling, Niklas
 • Titel: Glittrig diamant dansar: små barn och språkdidaktik
 • Förlag: Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2016
 • Kommentar: 185 s.
 • Författare/red: Saler, Karin
 • Titel: Dom som är kvar
 • Förlag: Urax
 • Upplaga: 2014
 • Författare/red: Tadjo, Véronique
 • Titel: Mamy Wata och monstret
 • Upplaga: valfri
 • Författare/red: Tidholm, Anna-Clara
 • Titel: Knacka på!
 • Upplaga: Valfri upplaga
 • Författare/red: Williams, Pia & Pramling, Niklas
 • Titel: Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling
 • Kommentar: http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/22/44/170384_Utvardering__WilliamsPramling071206.pdf
Moment 3
 • Författare/red: Emilson, Anette & Moqvist-Lindberg, Ingeborg (red.),
 • Titel: Värdefull förskola: perspektiv på värdepedagogiskt arbete
 • Upplaga: 1. uppl., Lund, 2016
 • Författare/red: Eriksson Bergström, Sofia,
 • Titel: Rum, barn och pedagoger: [Elektronisk resurs] om möjligheter och begränsningar i förskolans fysiska miljö
 • Förlag: Umeå : Umeå universitet, 2013,Umeå, 2
 • Upplaga: Umeå universitet, Diss
 • Kommentar: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-67667
 • Författare/red: Johansson, T.
 • Titel: Sociala relationer och samspel i förskolan
 • Förlag: Stockholm: Liber
 • Upplaga: 2017 (1 uppl.)
 • Författare/red: Lundqvist, J.
 • Titel: Tidiga insatser och barns utbildningsvägar: inkludering och specialpedagogik.
 • Förlag: Stockholm: Natur & Kultur
 • Upplaga: 2018 (1 uppl.)
 • Författare/red: Lutz, K.
 • Titel: Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola - Möte med det som inte anses lagom.
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2021
 • Författare/red: Löfdahl, Annica,
 • Titel: Kamratkulturer i förskolan: en lek på andras villkor
 • Upplaga: 2., [rev.] uppl., Stockholm, 2014
 • Författare/red: Nilholm, Claes
 • Titel: Specialpedagogik: Vilka är de grundläggande perspektiven? Pedagogisk forskning i Sverige
 • Upplaga: Vol 10:2, 2005
 • Författare/red: Nilsson Sjöberg, Mattias (red.),
 • Titel: Pedagogik som vetenskap: en inbjudan
 • Upplaga: Första upplagan, första tryckningen, Malmö, 2018
 • Författare/red: Svaleryd, Kajsa & Hjertson, Moa
 • Titel: Likabehandling i förskola & skola
 • Upplaga: Andra upplagan, Stockholm, 2018
Aktuella artiklar och andra resurser inom området kan tillkomma.