Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik II och Bild samt Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) I, 30 hp

Education BA (A), Early Childhood Education, Art and Teaching Practice Placement I, 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE227G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Förskolepedagogik II och Bild samt Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) I
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Verksamhetsförlagd utbildning 25%, Undervisning 50%, Övrigt 25%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-10-14
 • Fastställd: 2020-03-28
 • Senast ändrad: 2021-05-27
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska utveckla grundläggande förståelse för yrkesutövningens didaktiska grunder, inbegripet undervisning och lärande, samt utveckla kunskap om förutsättningar för värdegrundsarbete i förskolan.
Vidare syftar kursen till att studenten utvecklar ämnesdidaktiska färdigheter i bild samt förståelse för estetiska uttrycksformers betydelser för förskolepedagogiska arbetssätt och barns lärande. Dessutom syftar kursen till att studenten ska påbörja processen från novis till professionell förskollärare genom att pröva på yrket och systematiskt reflektera över erfarenheter och mötet med en förskolepedagogisk praktik.

Lärandemål

För godkänd kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse

- Kunna beskriva och hantera vanligt förekommande data-insamlingstekniker och metoder för analys inom förskolepedagogisk forskning och verksamhet (Delmoment 1 och 4)
- Kunna identifiera behov av ytterligare kunskap för att kunna utveckla en yrkesidentitet på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. (Delmoment 2 och 3)
- Kunna beskriva och hantera praktiska och estetiska lärprocesser (Delmoment 2 och 3)
- Kunna visa förståelse för hur undervisning med yngre barn kan förstås och ta sig uttryck i förskolans verksamhet (Delmoment 1 och 4)


Färdighet och förmåga:

- Kunna identifiera förutsättningar för lärande i en pedagogisk verksamhet (Samtliga delmoment)
- Kunna planera för- genomföra och utvärdera en bildskapande aktivitet med barn i förskolan (Delmoment 3)
- Med utgångspunkt i förskolans demokratiuppdrag kunna diskutera barns media-användande och visuella kulturer samt dess betydelse för barns vardag och förskolans verksamhet (Delmoment 2)
- I den pedagogiska verksamheten kunna identifiera och utveckla grundläggande färdigheter för den egna yrkesutövningen (Delmoment 3)
- Kunna förstå barns behov av omsorg och vikten av att skapa förutsättningar för lärande och utveckling (Delmoment 1 och 3)
- Kunna beakta och kommunicera ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i relation till pedagogisk verksamhet (Delmoment 1, 2, 3)


Värderingsförmåga och förhållningssätt:

- Kunna visa självkännedom och empatisk förmåga (Delmoment 3)
- Kunna möta och bemöta barn och vårdnadshavare på ett professionellt sätt. (Delmoment 3)
- Kunna identifiera och diskutera sociala aspekter av hållbar utveckling och barnets mänskliga rättigheter, enligt barnkonventionen.
(Delmoment 1)


Lokala mål

- Visa förmåga att reflektera om den verksamhetsförlagda utbildningen med utgångspunkt i beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. (Delmoment 3)

Innehåll

Kursen består av fyra delmoment

Delmoment 1. Pedagogik i teori och förskolans praktik 1, 7,5 hp
I momentet behandlas värdegrundsarbete med fokus på förskolans arbete med jämlikhet och jämställdhet. Utgångspunkt för detta är barnkonventionen, lagstiftning och styrdokument.

Delmoment 2. Bild i förskolan, 7, 5 hp
I momentet behandlas och utforskas bildskapande arbete med förskolebarn som befrämjar estetiska arbetssätt. I momentet behandlas även bildskapande aktiviteter i olika material med digitala och analoga tekniker. Barns inflytande och demokratiska rättigheter genom estetiskt arbete är centralt.

Delmoment 3. Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
I momentet behandlas och prövas grundläggande färdigheter kopplade till verksamhetsnära praktik. Förskollärarens yrkesroll och yrkesutövning samt estetiska lärprocesser och arbetssätt utforskas och prövas.

Delmoment 4. Pedagogik i teori och förskolans praktik 2, 7,5 hp
I momentet behandlas, genom teoretiska inslag utbildning, undervisning och förutsättningar för lärande i förskolans verksamhet samt teorier för lärande.

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Engelska B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A.
Eller:
Engelska 6, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 6a)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Huvudområdet för kursen är pedagogik. Undervisningen sker vid och mellan campusträffar, med stöd av digital lärplattform. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs i en för utbildningen relevant verksamhet.

Undervisningen anpassas till lärandemålen för kursen så att föreläsningar och litteraturstudier är huvudform för kunskapsmålen. Seminarier och fältstudier är huvudform för insikter och förståelse.

Gruppövningar och praktiska tillämpningar utgör grundform där studenten tränar kursens färdighetsmål. I kursen används estetiska uttrycksformer och praktiskt estetiska övningar.

Närvaro på praktikplatsen är obligatorisk under den verksamhetsförlagda utbildningen. Deltagandet innebär heltid.

Examination

2103: Delmoment 1. Skriftlig tentamen, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2104: Delmoment 1. Skriftlig och muntlig fältstudieuppgift, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2105: Delmoment 2. Portfolio, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Delmoment 2. Bildportfolio som dokumenterar tekniker och material

2106: Delmoment 2. Paper, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Delmoment 2. Paper där momentets innehåll och litteratur behandlas

2107: Delmoment 3. Genomförd Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Delmoment 3. Obligatorium: 25 dagars närvaro på Vfu-platsen

2108: Delmoment 3. Fördjupningsuppgift Bild i förskolan, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
För godkänt på fördjupningsuppgiften ska även ett demokratiskt samtal med barn genomföras. Utgångspunkt ska vara bilduppgiften.

2109: Delmoment 3. VFU Portfolio, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2110: Delmoment 4. Opponeringsseminarium, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2111: Delmoment 4. Skriftligt fördjupningsarbete, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2112: Delmoment 4. Barns delaktighet och inflytande, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

För Vfu-momentet gäller följande: Studenten examineras skriftligt och muntligt samt genom fortlöpande bedömning under Vfu i en autentisk yrkessituation av handledare som är utsedd av Mittuniversitetet. Examinationen kan ske löpande under kursen eller i slutet av kursen. Studenten prövas vid ett ordinarie tillfälle. Vid underkänt resultat har studenten rätt till ytterligare en Vfu-period och ny prövning. Vid eventuellt underkännande vid denna period är studenten spärrad för vidare Vfu-kurser. Ansökan om att bli prövad vid ett tredje tillfälle kan vid särskilda omständigheter
medges.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för tregradig betygsskala:

- För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de
krav som ställs i kursens lärandemål
- För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga
lärandemål för kursen
- Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller
betyget U (underkänt)

Begränsning av examination

Övriga föreskrifter av betydelse.
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter och förhållningssätt att elever och VFU-handledares förtroende riskerar att skadas. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell studieplan/handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till ett nytt VFU-tillfälle på denna kurs. Studenten har möjlighet att genomföra examinationsmomentet i den praktiska delen (VFU) två gånger, ett ordinarie examinationstillfälle samt ett omtentamenstillfälle.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PE170G.

I samband med kursavslutning genomförs en skriftlig kursvärdering. Kursvärderingen sammanställs och arkiveras på institutionen. Resultatet återkopplas till studentgruppen, studentkåren och programrådet. Resultatet tillsammans med eventuellt vidtagna åtgärder presenteras för kommande studentgrupp.

För förtida avbrott med avskiljande från vfu hänvisas till 4 kap § 6 i Högskolelagen samt Högskoleförordningen 10 kapitlet. I samband med detta skall en individuell handlingsplan upprättas gällande förutsättningar för återupptagande av studierna.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Backman, Jarl
 • Titel: Rapporter och uppsatser.
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Bie, Kristin
 • Titel: Reflektionshandboken för pedagoger. 1 uppl
 • Förlag: Gleerups, Malmö
 • Upplaga: 2014
 • Författare/red: Bjørndal, Cato R. P.
 • Titel: Det värderande ögat: observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning
 • Förlag: Stockholm
 • Upplaga: 2018, 2 uppl.
 • Författare/red: Gren, Jenny
 • Titel: Etik i pedagogiskt vardagsarbete.
 • Förlag: Liber, Stockholm
 • Upplaga: 2007 3.uppl.
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan för förskolan: Lpfö 18
 • Förlag: Sverige. Skolverket, Stockholm
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017
 • Förlag: Skolverket, Stockholm
Moment 1
 • Författare/red: Andersson Tengnér, L. & Heikkilä, M.
 • Titel: Arbeta med jämställdhet i förskolan med normmedveten pedagogik
 • Förlag: Gothia Fortbildning AB
 • Upplaga: 2017 (1. uppl.)
 • Författare/red: Andersson, Kristina, Annica Gullberg, Karin Hjälmeskog, Kerstin Lagrell
 • Titel: Didaktik i förskolan
 • Förlag: Gleerups
 • Upplaga: 2020 (1 uppl.)
 • Författare/red: Ekman, Åsa
 • Titel: Barnets rättigheter: Barnkonventionen i förskolan
 • Förlag: Gothia Fortbildning AB, Stockholm
 • Upplaga: 2020 (1 uppl.)
 • Författare/red: Karlsson, Rauni
 • Titel: Demokrati i förskolan: fokus på barns samspel.
 • Förlag: Liber, Stockholm
 • Upplaga: Senaste upplagan
Moment 2
 • Författare/red: Andersson, Kristina, Gullberg, Annica, Hjälmeskog, Karin, Lagrell, Kerstin
 • Titel: Didaktik i förskolan
 • Förlag: Gleerups
 • Upplaga: 2020 (1 uppl)
 • Författare/red: Bendroth Karlsson, M. & Karlsson Häikiö, T. (red.)
 • Titel: Bild, konst och medier för yngre barn: kulturella redskap och pedagogiska perspektiv.
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Upplaga: 2014
 • Författare/red: Braxell, S
 • Titel: Skapande barn: att arbeta med bild i förskolan.
 • Förlag: Lärarförbundets förlag, Stockholm
 • Upplaga: 2010
 • Författare/red: Furness, K
 • Titel: Formulera: bild och projekt i förskolan.
 • Förlag: Liber, Stockholm
 • Upplaga: 2017
 • Författare/red: Pelo, A.
 • Titel: The language of art: inquiry- based studio practices in early childhood settings. (1st ed.)
 • Förlag: St. Paul, MN: Redleaf Press.
 • Upplaga: 2007
 • Författare/red: Vygotskij, Lev Semenovic
 • Titel: Fantasi och kreativitet i barndomen.
 • Förlag: Daidalos, Göteborg
 • Upplaga: 1995
Moment 3
 • Författare/red: Rubinstein Reich, L., Tallberg Broman, I & Vallberg Roth, A.
 • Titel: Professionell yrkesutövning i förskola: kontinuitet och förändring
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2017 (1. uppl.)
 • Kommentar: Kapitel, 3, 4 och 8
Moment 4
 • Författare/red: Agnafors, Marcus & Levinsson, Magnus
 • Titel: Att tänka uppsats: det vetenskapliga arbetets grundstruktur. Första upplagan
 • Förlag: Malmö: Gleerups
 • Upplaga: 2019 Första upplagan
 • Författare/red: Andersson, Kristina, Gullberg, Annica, Hjälmeskog, Karin, Lagrell, Kerstin
 • Titel: Didaktik i förskolan
 • Förlag: Gleerups
 • Upplaga: 2020 (1 uppl.)
 • Författare/red: Bäckman, Kerstin, Elm, Annika & Magnusson, Lena
 • Titel: Förskola, barn och undervisning - didaktik i förskolan
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2020 (1. uppl.)
 • Författare/red: Johannesen, N. & Sandvik, N.
 • Titel: Små barns delaktighet och inflytande: några perspektiv
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2009 (1. uppl.)
 • Författare/red: Pihlgren, Ann S.
 • Titel: Undervisning i förskolan: att skapa lärande undervisningsmiljöer.
 • Förlag: Natur & Kultur, Stockholm
 • Upplaga: 2017 första upplagan
 • Författare/red: Säljö, R.
 • Titel: Lärande: en introduktion till perspektiv och metaforer
 • Förlag: Gleerups
 • Upplaga: 2015 (1. uppl.)
 • Författare/red: Åberg, A. & Lenz Taguchi, H.
 • Titel: Lyssnandets pedagogik: etik och demokrati i pedagogiskt arbete
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2018 (2. uppl.)
Aktuella artiklar, avhandlingar, aktuella styrdokument, ett skönlitterärt verk samt andra resurser inom området tillkommer.