Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Grundlärare åk 4-6, 15 hp

Education BA (A), Educational Science I for Primary School Teacher, Year 4-6, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE213G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Utbildningsvetenskaplig kärna I, Grundlärare åk 4-6
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Undervisning 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-10-14
 • Fastställd: 2020-03-28
 • Senast ändrad: 2021-05-27
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Kursen syftar till att den studerande ska utveckla kunskap om skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna. Syftet är också att den studerande ska få kunskap om läroplansteori, didaktik, lärande och utveckling samt grundläggande kunskap om vetenskapsteori och forskningsmetodik.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande:
- visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och kännedom om skolväsendets historia
- visa grundläggande kunskaper om olika pedagogiska och didaktiska perspektiv inklusive metodik samt kunna konkretisera det till undervisning och lärande för elever i åk 4–6
- visa grundläggande kunskap om barns utveckling, lärande för undervisning i åk 4-6
- visa grundläggande kunskap om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och förmåga att reflektera över relevanta forskningsresultats betydelse för läraryrket
- redogöra för vetenskapsteori och dess betydelse för yrkesutövningen samt visa grundläggande kunskap om kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder,
- visa förmåga att kommunicera skolans värdegrund inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna
- visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen
- visa grundläggande förmåga att använda digitala verktyg i undervisning för åk 4-6.
- visa grundläggande förmåga och ha insikten i sitt eget behov av att utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet
- visa grundläggande kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten

Innehåll

Kursen innehåller skolväsendets historia, skolans värdegrund, barns rättigheter och barnkonventionen, grundläggande pedagogiska och didaktiska perspektiv, läroplansteori och styrdokument. Lärandeteoretiska perspektiv, digitala verktyg och digitala miljöer behandlas också. I kursen behandlas även vetenskapsteori, forskningsmetodik och akademiskt skrivande.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarier, workshops, fältstudier samt litteraturstudier enskilt och i grupp. Samarbete och gruppövningar är grundläggande för att studenten tränar sin förmåga och sina färdigheter. Undervisning och examinationer genomförs vid campus samt via digitala verktyg som exempelvis Zoom och Moodle.

Examination

2101: Utbildningshistoria - Redovisning, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2102: Utbildningshistoria - Tentamen, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2103: Läroplansteori ur ett värdegrundsperspektiv, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2104: Lärares uppfattning om hur elever lär, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2105: IKT - Didaktik, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2106: Analys av vetenskapliga artiklar - vetenskapligt sätt att tänka, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Obligatoriska moment:
Litteraturseminarier
Akademiskt skrivande
Lärares uppfattningar - kamratbedömning
Webseminarium - Pippi börjar skolan
Läroplansteori ur ett värdegrundsperspektiv - kamratbedömning
Workshop Barnkonventionen

För att få betyg på hela kursen krävs godkänt i alla moment.

Studentens förmåga att nå kursens lärandemål prövas individuellt. Kunskaps- insikts- och förståelsemål prövas skriftligt eller muntligt. Färdighetsmålen prövas via att den enskilda studenten prövas och bedöms vid praktiska övningar.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

I samband med kursavslutning genomförs en skriftlig kursvärdering. Kursvärderingen sammanställs och arkiveras på institutionen. Resultatet återkopplas till studentgruppen, studentkåren och programrådet. Resultatet tillsammans med eventuellt vidtagna åtgärder presenteras för kommande studentgrupp.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PE107G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Almström Persson, G., Blomström, V., Vogel, A. & Wirdenäs, K.
 • Titel: Språk i samspel- praktisk retorik för pedagoger
 • Förlag: Aglaktuq
 • Upplaga: 2016
 • Författare/red: Alvunger, D & Wahlström, N
 • Titel: Research-based teacher education? Exploring the meaning potentials of Swedish teacher education
 • Förlag: Teachers and Teaching. DOI: 10.1080/13540602.2017.1403315
 • Upplaga: 2017
 • Författare/red: Bie, Kristin
 • Titel: Reflektionshandboken för pedagoger
 • Förlag: Gleerups
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Brante, G.
 • Titel: Allmän didaktik och ämnesdidaktik - en inledande diskussion kring gränser och anspråk
 • Förlag: Nordisk Tidskrift För Allmän Didaktik
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Brinkkjaer, U. & Høyen, M.
 • Titel: Vetenskapsteori för lärarstudenter
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2013 (1 uppl.)
 • Författare/red: Bruun, S.
 • Titel: Digitala arbetssätt i klassrummet: att våga ta språnget.
 • Förlag: Gothia Fortbildning
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Bryman, A
 • Titel: Samhällsvetenskapliga metoder
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Bunar, N
 • Titel: Nyanlända och lärande: mottagande och inkludering
 • Förlag: Natur och kultur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Dysthe, O., Hertzberg, F. & Lökensgard Hoel, T.
 • Titel: Skriva för att lära
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2011
 • Författare/red: Ekman,Joakim, Pilo, Lina
 • Titel: Skolan, demokratin och de unga medborgarna
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Fleischer, H. & Kvarnsell, H.
 • Titel: Digitalisering som lyfter skolan: teori möter praktik
 • Förlag: Gothia Fortbildning.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Förenta nationerna
 • Titel: Barnkonventionen
 • Kommentar: https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full
 • Författare/red: Hägglund, Quennerstedt & Thelander
 • Titel: Barns och ungas rättigheter i utbildning
 • Förlag: Gleerups
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Kronlid, David O
 • Titel: Skolans värdegrund 2.0
 • Förlag: Natur och Kultur
 • Upplaga: Senaste
 • Författare/red: Linde, Göran
 • Titel: Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori
 • Förlag: Lund
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Lundgren, Ulf.P, Säljö, Roger, Liberg, Caroline
 • Titel: Lärande, skola, bildning
 • Förlag: Natur & Kultur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Utvalda kapitel.
 • Författare/red: Richardson, G.
 • Titel: Svensk utbildningshistoria: Skola och samhälle förr och nu
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2010
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
 • Förlag: Skolverket
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Webbadress: http://www.skolverket.se/sb/d/4166/a/23894
 • Kommentar: Kan laddas ner som pdf

Referenslitteratur

 • Författare/red: Alexanderson, Kristina
 • Titel: Källkritik på Internet (1st ed., p. 52)
 • Förlag: Stiftelsen för Internetinfrastruktur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Webbadress: https://iis.se/docs/Kallkritik-pa-Internet.pdf
 • Författare/red: Backman Jarl
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Webbadress: www.studentlitteratur.se,
 • Kommentar: Valda delar.
 • Författare/red: Bronäs, Agneta & Runebou, Niclas
 • Titel: Ämnesdidaktik – en undervisningskonst
 • Förlag: Norstedts
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Klang, Mathias
 • Titel: Copyright – Copyleft (4th ed.)
 • Förlag: Stiftelsen Internetinfrastruktur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Webbadress: https://www.iis.se/docs/copyright_copyleft.pdf
 • Författare/red: Persson, Sven & Riddersporre, Bim
 • Titel: Utbildningsvetenskap för grundskolans tidiga år
 • Förlag: Natur & kultur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Richardson, Gunnar
 • Titel: Svensk utbildningshistoria: Skola och samhälle förr och nu
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Utbildningsdepartementet
 • Titel: Skollag
 • Förlag: Utbildningsdepartementet
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: SFS nr: 2010:800
Två till fyra eget sökta vetenskapliga artiklar om aktuell forskning relevant för åk 4-6 som grundas i såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder tillkommer.

Här hittar du de fullständiga läroplanerna:
http://www.skolverket.se/sb/d/468