Pedagogik GR (A), Goda lärmiljöer - Språklig mångfald som resurs i grundskolan, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Pedagogik GR (A), Goda lärmiljöer - Språklig mångfald som resurs i grundskolan, 7,5 hp

Education BA (A), Good Learning Environments - Translanguaging as a Resource in Compulsory School, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE185G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Goda lärmiljöer - Språklig mångfald som resurs i grundskolan
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-05-29
 • Fastställd: 2020-04-08
 • Senast ändrad: 2021-05-27
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Syftet med kursen är att du som lärare ska kunna använda dig av den språkliga mångfald som finns representerad i klassrummet som ett verktyg för samtliga elevers literacy utveckling.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska
-Studenten utifrån sin yrkesroll utveckla kunskap och förståelse för begreppet språklig mångfald utifrån ett interkulturellt förhållningssätt.
-Studenten utveckla en kännedom om språkliga landskap.
-Studenten visa goda färdigheter och god förmåga att i sin undervisning arbeta språkutvecklande med fokus på elevernas språkliga resurser grundat i den språkliga mångfalden.
-Studenten förhålla sig till och värdera den språkliga mångfaldens inverkan på undervisningsmiljön.

Innehåll

-Interkulturellt förhållningssätt
-Språkliga landskap
-Språkutvecklande arbetssätt
-Språkliga resurser
-Tänkande & språk
-Identitetstexter

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt självstudier.
Redovisningar, muntliga seminarier och skriftliga uppgifter är obligatoriska. Undervisningen sker på distans med fem (5) obligatoriska träffar online.

Examination

2001: Språkutvecklande undervisning Fältuppgift, Muntlig och skriftlig presentation, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2002: Goda lärmiljöer – transspråkande, Skriftlig inlämningsuppgift, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Obligatoriska seminarium:
-Interkulturellt förhållningssätt
-Transspråkande
-Språkliga landskap
-Identitetsperspektiv

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier:
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Gudrun Svensson
 • Titel: Transspråkande i teori och praktik
 • Upplaga: 2017 1 uppl.
 • Förlag: Natur Kultur Akademisk
 • Kommentar: ISBN: 9789127818200, 244 s.
 • Författare/red: Hans Lorentz
 • Titel: Interkulturell pedagogisk kompetens - Integration i dagens skola
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: Studentlitteratur AB
 • Kommentar: ISBN: 9789144124063, 230 s.
 • Författare/red: John Hattie, Douglas Fisher, Nancy Frey
 • Titel: Framgångsrik undervisning i literacy: En praktisk handbok
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: Natur Kultur Akademisk
 • Kommentar: 188 sidor
 • Författare/red: Katarina Eriksson, Eva Rännar
 • Titel: Digitala möjligheter i en lärmiljö för alla
 • Upplaga: 2020
 • Förlag: Liber
 • Kommentar: ISBN: 9789147131099, 231 s.
 • Författare/red: Kristina Aldén, Aina Bigestans
 • Titel: Littraciteter och flerspråkighet
 • Upplaga: 2019 uppl 1
 • Förlag: Liber
 • Kommentar: ISBN: 9789147131358, 289 s.
 • Författare/red: Ofelia Garcia, Li Wei, Carla Jonsson
 • Titel: Translangaging i Flerspråkighet som resurs i lärandet
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: Natur Kultur Akademisk
 • Kommentar: 215 sidor
 • Författare/red: Åsa Wedin, Gudrun Svensson, Ann-Christin Torpsten, Jim Cummins, Anneli Wessman, Karin Allard
 • Titel: Språklig mångfald i klassrummet
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Lärarförlaget
 • Kommentar: 158 sidor
Vetenskapliga artiklar tillkommer.
Artiklar på engelska gällande "språkliga landskap" tillkommer

Sidan uppdaterades 2022-07-14