Kriminologi GR (A), Avvikande beteenden, brottslighet och straff, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Kriminologi GR (A), Avvikande beteenden, brottslighet och straff, 7,5 hp

Criminology BA (A), Deviant Behaviour, Crime and Punishment, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KR050G
 • Ämne huvudområde: Kriminologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Avvikande beteenden, brottslighet och straff
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-04-23
 • Fastställd: 2021-04-11
 • Senast ändrad: 2021-06-02
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-16

Syfte

Kursen syftar till att introducera begreppen avvikande beteende, brottslighet och straff samt straffideologiska grunder för strafflagstiftning. Kursen syftar därtill att beskriva utvecklingen av den svenska kriminalpolitiken från 1965 och framåt.

Lärandemål

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:
- Reflektera över begreppen brott, straff, avvikande beteende och normalitet.
- Reflektera över straffideologiska grunder för strafflagstiftning.
- Reflektera över utvecklingen av den svenska kriminalpolitiken.

Innehåll

Kursen inleds med att ge grundläggande kunskaper om de kriminologiska begreppen avvikande beteende, brottslighet och straff. Därefter beskrivs olika straffideologiska utgångspunkter för strafflagstiftning. Slutligen beskrivs de kriminologiska begreppen i relation till utvecklingen av den svenska kriminalpolitiken.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Varierande arbetsformer används. Dessa kan inkludera individuellt arbete och samverkan i grupp, webbföreläsningar samt grupparbeten. Närmare beskrivning av arbetsformerna framgår i aktuell studiehandledning. Undervisningen sker via en internetbaserad lärplattform, vilket kräver att studenten har tillgång till dator med internetuppkoppling, mikrofon, webbkamera och högtalare. Undervisningen kommer i huvudsak att ske på svenska, men även engelska kan förekomma.

Examination

1000: Del 1, Inlämningsuppgift, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Aktivt deltagande i diskussion på lärplattformen

2000: Del 2, Inlämningsuppgift, 5,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
Individuell skriftlig inlämningsuppgift

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen är en breddkurs. Kursen kan inräknas i examen, men däremot inte tillgodoräknas som motsvarande Kriminologi GR (A) vilket innebär att den inte ger behörighet till nästa progressionsnivå i Kriminologi

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Henrik Tham
 • Titel: Kriminalpolitik – Brott och straff I Sverige sedan 1965
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Norstedts Juridik
 • Författare/red: Jerzy Sarnecki, Christoffer Karlsson
 • Titel: Introduktion till kriminologi Volym II - Straff och prevention
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Petter Asp & Magnus Ulväng
 • Titel: Straffrätt – En kortfattad översikt
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Lustus
 • Författare/red: Rowland Atkinson (editor)
 • Titel: Shades of deviance – A primer on crime, deviance and social harm
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Routledge
Vetenskapliga artiklar kan tillkomma.

Sidan uppdaterades 2022-07-14