Företagsekonomi AV, Projektbaserad implementering, 6,0 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Företagsekonomi AV, Projektbaserad implementering, 6,0 hp

Business Administration MA, Project Based Implementation, 6,0 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FÖ036U
 • Ämne huvudområde: Företagsekonomi
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Projektbaserad implementering
 • Högskolepoäng: 6
 • Fördjupning vs. Examen: AXX - Kursen ligger på avancerad nivå. Kan ej klassificeras.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-12-07
 • Fastställd: 2021-06-21
 • Senast ändrad: 2021-06-21
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-11

Syfte

Kursens syfte är att kursdeltagarna ska utveckla fördjupade kunskaper, färdigheter och förmågor för att kunna planera, implementera och genomföra projekt som syftar till organisatorisk utveckling inom ett aktuellt område.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna visa:

• kunskap och förståelse inom huvudområdet företagsekonomi, inbegripet fördjupade kunskaper om projektbaserad implementering samt insikter i aktuella forskningsfrågor

• färdighet och förmåga att (i) integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, (ii) självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter och (iii) skriftligt och muntligt redogöra och argumentera för sina slutsatser i dialog med andra

• värderingsförmåga avseende relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, ett förhållningssätt som påvisar insikter om vetenskapens möjligheter och begränsningar samt förmåga att identifiera sina behov av ytterligare kunskap, ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling och bidra till organisatorisk utveckling

Lärandemålen gäller området projektbaserad implementering.

Innehåll

I kursen ingår följande innehåll:

• teorier relaterade till projektbaserad implementering
• metoder och modeller relaterade till projektbaserad implementering
• analyser av kringliggande faktorer av vikt för projektbaserad implementering och framgångsrik organisatorisk utveckling
• genomförande av ett implementeringsprojekt

Behörighet

Kursen är en uppdragsutbildning och får endast sökas av anställda hos uppdragsgivaren. Det krävs ett godkännande från uppdragsgivaren för att vara behörig till kursen.

Kursen är på avancerad nivå och rekommendationen är att deltagarna har en kandidatexamen med 90 hp i huvudområdet företagsekonomi, eller motsvarande.

Ett krav är att ha läst minst 1,5 hp på avancerad nivå inom BUFFL-projektets kursutbud.
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Undervisning

Undervisningen består av:

• föreläsningar över nätet
• grupphandledning
• projekthandledning
• seminarier

Kursdeltagarna ansvarar själva för det egna lärandet och förväntas självständigt söka information, arbeta med organisationsspecifika utmaningar och data samt ta eget ansvar i såväl enskilda som gemensamma arbeten.

Examination

1000: Examination, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Examination sker genom individuella skriftliga uppgifter samt ett projektarbete med fokus på tillämpning av metoder och teoretiska perspektiv på autentiska organisatoriska problem.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Övrig information

För att kunna delta i kursen krävs tillgång till dator med internetanslutning, ljudkort samt headset (d.v.s. hörlurar med mikrofon). Datorvana krävs.

Urval kan begränsas och fördelas mellan uppdragsgivare.

Litteratur

Artiklar relevanta för projektbaserad implementering och projektens behov. Artiklarna väljs i samråd med handledaren.

Sidan uppdaterades 2022-07-14