Företagsekonomi GR (A), Samhällsentreprenörskap – ledarskap, organisation och finansiering, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Företagsekonomi GR (A), Samhällsentreprenörskap – ledarskap, organisation och finansiering, 15 hp

Business Administration Ba (A), Societal Entrepreneurship - Management, Organization and Financing, 15 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FÖ106G
 • Ämne huvudområde: Företagsekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Samhällsentreprenörskap – ledarskap, organisation och finansiering
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Fastställd: 2011-01-17
 • Senast ändrad: 2021-06-30
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-01

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten insikter och kunskap om samhällsentreprenörskap som fenomen och förhållningssätt. Vidare ges insikt om hur samhällsentreprenörskap kan ledas, organiseras och finansieras samt en förståelse för hur ett sådant förhållningssätt kan bidra till samhällets utveckling. Dessa kunskaper förväntas kunna öka studentens förmåga att kunna stärka, stötta och utveckla den typen av organisationer i samhället.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten ha fått en djupare förståelse för samhällsentreprenörskap som fenomen samt dess roll och värde i samhället. Vidare förväntas studenten uppnå djupare förståelse för ledarskap, organisation och kapitalförsörjning utifrån ett samhällsentreprenöriellt perspektiv.

Innehåll

Breddkurs.
Kursen behandlar övergripande frågor inom:
• samhällsentreprenörskap som fenomen
• organisationslösningar för samhällsentreprenörskap
• ledarskap inom samhällsentreprenörskap
• finansieringslösningar för samhällsentreprenörskap
• stödsystem för utveckling av samhällsentreprenörskap
• betydelsen och potentiella värdet av samhällsentreprenörskap i samhället

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och olika former av övningar med obligatorisk närvaro.

Examination

1100: Entreprenörskap, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

1200: Ledarskap, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

1300: Organisation, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

1400: Finansiering, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

1501: Samhällsentreprenörskap, 5,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter och seminarier.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Alvehus, J. & Jensen, T.
 • Titel: Organisation
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur, Californien.
 • Författare/red: Augustinsson, E. & Brisvall, M.
 • Titel: Tjäna pengar och rädda världen
 • Upplaga: 2009
 • Förlag: Bookhouse Publishing, Stockholm
 • Författare/red: Gawell, M., Johannisson, B. & Lundqvist, M. red.
 • Titel: Samhällets entreprenörer - en forskarantologi om samhällsentreprenörskap
 • Upplaga: 2009
 • Förlag: KK-stiftelsen, Stockholm
 • Författare/red: Skåmedal, J.
 • Titel: Samhällsentreprenörer i fokus
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Förlag: Linköping kommun och Tankesmedjan, Visby

Referenslitteratur

 • Författare/red: Bjerke, B. & Karlsson, M.
 • Titel: Samhällsentreprenör
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Förlag: Big bad books
 • Författare/red: Senge, P.
 • Titel: Den femte disciplinen
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Förlag: Fakta info direkt
 • Författare/red: Skoglund, W.
 • Titel: Lokala samhällsutvecklingsprocesser och entreprenörskap
 • Förlag: Stockholms universitet
 • Författare/red: von Friedrichs, Y., Gawell, M. & Wincent, J.
 • Titel: Samhällsentreprenörskap - samverkan för lokal utveckling
 • Förlag: Mittuniversitetet
 • Författare/red: Yin, R.
 • Titel: Case study research
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Sage publications

Artiklar tillkommer.

Sidan uppdaterades 2022-07-14