Pedagogik AV, Styrning och ledning, fortbildning för rektorer. Uppdragsutbildning, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Pedagogik AV, Styrning och ledning, fortbildning för rektorer. Uppdragsutbildning, 7,5 hp

Education MA, School Leadership, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE034U
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Styrning och ledning, fortbildning för rektorer. Uppdragsutbildning
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Fastställd: 2018-05-17
 • Senast ändrad: 2021-08-31
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-27

Syfte

Kursens syfte är att deltagarna förvärvar sådana kunskaper och färdigheter så att de
- fördjupar sin förmåga att styra och leda verksamheten med utgångspunkt i det nationella uppdraget och utvecklar sin förmåga att leda och ansvara för verksamhetens resultat utifrån förtrogenhet med lärandemiljöer, lärarkompetens och elevernas kunskapsutveckling,
- fördjupar förmågan att kritiskt reflektera över det egna ledarskapet
- når en fördjupad förståelse i att tillämpa olika teoretiska perspektiv inom kunskapsområdet skolledarskap, av betydelse för organisationens, gruppens och individens utveckling,
- utvecklar och fördjupar sin förmåga att motivera, initiera, organisera och leda verksamhetens förändrings- och utvecklingsprocesser satt i relation till elever, barn och personal samt fördjupar sin förmåga att utveckla arbetsformer, organisation och genomförande med fokus på elevers och barns lärande, undervisning, kvalitet, måluppfyllelse och resultat.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska deltagaren:
- visa goda kunskaper om teorier gällande skolorganisationers utveckling, samt skilda ledarstrategier och deras effekter på medarbetarnas handlingar, för att därigenom kunna stödja skolutveckling,
- visa god förmåga att leda, planera och utveckla verksamheten utifrån kunskap om den egna verksamhetens villkor. Detta för att ge elever och barn optimala förutsättningar till lärande och utveckling,
- visa god förmåga att hantera olika typer av konflikter och visa god förmåga att i teori och praktik kommunicera och arbeta med skolans uppdrag.

Innehåll

- Rektorers chef- och ledarskap. Utöver sedvanliga upptaktsinslag om upplägg, internatdagar, litteraturläsning, arbets- och examinationsuppgifter etcetera innehåller detta block problematiserande inslag om rektorers chef- och ledarskap i förhållande till korstryckets mångfacetterade kravprofiler.
- Rektorer och systematiskt kvalitetsarbete. Olika metoder för systematisk kvalitetsutveckling behandlas. En fördjupning görs i fråga om metoden SWCP.
- Rektorer, skolutveckling och kultur. Skolkulturens betydelse för skolans interna styrning och för skolors arbetsmiljöer behandlas och olika kulturanalysmetoder behandlas. Kopplingen mellan perspektivval och strategi för skolutveckling problematiseras.
- Rektor och elevers lärmiljöer. Begreppet lärmiljö problematiseras och aktuell forskning med koppling till detta område presenteras. Skolledarskapet och skolkulturers betydelse för elevers lärmiljöer poängteras.

Behörighet

Utbildning för rektorer som tidigare genomgått Rektorsprogrammet eller annan statlig befattningsutbildning för rektorer.
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledningar samt självstudier. Undervisningen genomförs vidare i olika kommunikationsformer.

Examination

2001: Examination, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Deltagarna examineras på sina respektive examinationsuppgifter. Detta sker i form av ett opponent-respondent förfarande mellan deltagarna, och varje arbete kommenteras översiktligt av utbildare. Varje deltagare får i efterhand mer ingående kommentarer av en utbildare samt slutbetyg på genomgången fortbildning.

Deltagarna examineras på sina respektive examinationsuppgifter. Detta sker i form av ett opponent-respondent förfarande mellan deltagarna, och varje arbete kommenteras översiktligt av utbildare. Varje deltagare får i efterhand mer ingående kommentarer av en utbildare samt slutbetyg på genomgången fortbildning.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Övrig information

Alla behöriga erbjuds plats.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Ahlström, B., Berg, G., Håkansson Lindqvist, M., & Sundh, F. (red.).
 • Titel: Att jobba som rektor – om rektorer som professionella yrkesutövare
 • Upplaga: 2021.
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur.
 • Kommentar: Valda delar.
 • Författare/red: Auno, Ulrika. Berg, Gunnar & Sundh, Frank (red).
 • Titel: Metodhandbok för rektorer
 • Upplaga: 2:a upplagan
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur.
 • Kommentar: Valda delar ur 217 s. (Utkommer under ht 21)
 • Författare/red: Berg, G.
 • Titel: Skolledarskap och skolans frirum
 • Upplaga: 2:a upplagan (2018)
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund.
 • Författare/red: de Laval, S., Frelin, A. & Grannäs, J.
 • Titel: Ifous fokuserar: Skolmiljöer - Utvärdering och erfarenhetsåterföring i fysisk skolmiljö
 • Upplaga: Ifous rapportserie 2019:2.
 • Förlag: Stockholm: 67 s.
 • Författare: Eriksson Bergström, S.
 • Artikeltitel: Glitter, flashlights, and building pillows–about physical prerequisites for creativity
 • Tidskrift: European Early Childhood Education Research Journal.
 • År/Volym/nr/sidor: 2021, vol. 29: 2, ss. 278–292.
 • Författare: Frelin, A. & Grannäs, J.
 • Artikeltitel: Skolans mellanrum: Ett relationellt och rumsligt perspektiv på utbildningsmiljöer
 • Tidskrift: Pedagogisk forskning i Sverige.
 • År/Volym/nr/sidor: 2017, 22 (3–4), 198-214.
 • Författare/red: Olin, A & Hirsh, Å.
 • Titel: Skolutveckling i teori och praktik
 • Upplaga: 2020.
 • Förlag: Gleerups.
 • Kommentar: Valda delar.
 • Författare: Riley, K.
 • Artikeltitel: Compasionate Leadership and School Belonging
 • År/Volym/nr/sidor: 2021.
 • Kommentar: Tillhandahålls av kursledare.
 • Författare: Sahlin, S.
 • Artikeltitel: Making sense of external partnerships: Principals’ experiences of school–university collaborations
 • Tidskrift: Journal of Professional Capital and Community.
 • År/Volym/nr/sidor: 2020. Vol. 5 No. 1, pp. 51-71.

Övrig referenslitteratur kan tillkomma under kursens gång.

Sidan uppdaterades 2022-07-14