Idrottsvetenskap GR (A), Kinesiologi - rörelselära, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Idrottsvetenskap GR (A), Kinesiologi - rörelselära, 7,5 hp

Sport Science BA (A), Kinesiology - Movement Science, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IV069G
 • Ämne huvudområde: Idrottsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Kinesiologi - rörelselära
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Idrott 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
 • Fastställd: 2020-10-20
 • Senast ändrad: 2021-09-13
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-10

Syfte

Syftet med kursen är att ge grundkunskaper om människans rörelser och hur vi styr våra rörelser samt olika perspektiv på hur rörelse integreras. Vidare syftar
kursen till att ge förståelse om rörelseapparatens biomekanik och funktion, samt att tillämpa kunskaperna inom idrott.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- sammanfatta människans rörelseapparat och förmåga för god funktion och belastning utifrån ett biomekaniskt och funktionellt perspektiv, innefattande förståelse av sensomotorikens betydelse
- beskriva rörelse genom anatomisk terminologi
- beskriva funktionen av ett antal muskler och leder
- genomföra enklare biomekaniska beräkningar
- beskriva hur rörelser skapas, utvecklas och kontrolleras
- förstå i stora drag hur belastningar i leder och muskler uppkommer i olika idrottssituationer

Färdighet och förmåga

- använda sina teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna observera, mäta och analysera människans rörelser.

Innehåll

Moment 1, 4hp (4 Credits):
- Principer och terminologi för funktionell anatomi / Principles of functional anatomy
- Biomekaniska grunder / Basic biomechanics
- Motorisk kontroll och utveckling / Motor control and development

Moment 2, 2,5hp (2,5 Credits):
- Rörelseanalys / Motion analysis
- Grunder inom mätmetoder kinematik och kinetik / Basic measurement techniques of kinematics and kinetics

Moment 3, 1hp (1 Credit):
- Grunder praktiskt och teoretiskt om rörelseapparatens funktion och terminologi / Basic practical and theoretical knowledge of the musculoskeletal system

Behörighet

Minst 7,5 hp idrottsvetenskap inom området anatomi, fysiologi eller idrottsfysiologi, eller motsvarande behörighet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, demonstrationer och laboration/er. Detaljerad information ges i studiehandledningen.
Föreläsningar kan komma att ges på engelska.

Examination

2101: Moment 1 Skriftlig tentamen, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Examination sker individuellt i skriftlig tentamen.

2104: Moment 2 Laboration och seminarium, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Examination sker med aktivt deltagande i laborationer, praktiska moment, demonstrationer och seminarium.

2105: Moment 3 Praktisk tentamen, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Examination sker individuellt i praktisk tentamen.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

En student som utan godkänt resultat har genomgått två examinationer för en kurs eller del av en kurs har enligt 6 kap. 22 § HF rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl föreligger.
Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Vid moment som kräver fysisk närvaro erbjuds examination en gång inom loppet av ett (1) år.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod IV044G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Elphinston, J.
 • Titel: Total stabilitetsträning
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: SISU Idrottsböcker
 • Författare/red: Floyd RT, Thompson CW
 • Titel: Manual of Structural Kinesiology
 • Upplaga: 2011
 • Förlag: McGrawHill
 • Författare/red: Röijezon, U
 • Titel: Motorisk kontroll och inlärning: Med inriktning mot muskuloskeletal rehabilitering
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: Studentlitteratur AB
 • Författare/red: Wirhed R.
 • Titel: Biomekanik
 • Upplaga: senaste upplaga
 • Förlag: SISU Idrottsböcker
 • Kommentar: ISBN 9789186323813

Referenslitteratur

 • Författare/red: Bader-Johansson, C.
 • Titel: Grundmotorik : om inre och yttre rörelse i människans motorik
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Eng, M.
 • Titel: Muskler, anatomi och funktion
 • Upplaga: senaste upplaga
 • Förlag: SISU Idrottsböcker
 • Kommentar: ISBN: 9789186323431
 • Författare/red: Ratamess, N. A.
 • Titel: American College of Sports Medicine, ACSM's foundations of strength training and conditioning
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins
 • Författare/red: Wirhed, R
 • Titel: Anatomi med rörelselära och styrketräning
 • Upplaga: senaste upplaga
 • Förlag: Harpoon Publications AB

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Sidan uppdaterades 2022-07-14