Pedagogik AV, Styrning, organisering och kvalitet i Rektorsprogrammet, Uppdragsutbildning, 10 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Pedagogik AV, Styrning, organisering och kvalitet i Rektorsprogrammet, Uppdragsutbildning, 10 hp

Education MA, Steering, Organization and Quality, 10 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE039U
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Styrning, organisering och kvalitet i Rektorsprogrammet, Uppdragsutbildning
 • Högskolepoäng: 10
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-09-16
 • Fastställd: 2019-09-18
 • Senast ändrad: 2021-09-08
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-11

Syfte

Syftet med kursen är att ge rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skolan, förskola och fritidshem grundläggande kunskaper om organisationsteori och aktuella styrmodeller i organisationer. Kursen behandlar även skolväsendets utformning, skolans och förskolans styrsystem och dess gällande värdegrund. Vidare syftar kursen till att ge förmåga att förklara och tydliggöra skolans mål, att ge kunskaper om de vetenskapliga grunderna för uppföljnings- och utvärderingsarbete samt att ge kunskaper gällande systematiskt kvalitetsarbete. Kursen syftar också till att ge rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion förmåga att analysera, formulera och kommunicera strategier för utvecklings- och förändringsarbete. Syftet med kursen är också att ge god kunskap om de förutsättningar som påverkar samtliga barn och elevers utvecklings- och lärandeprocesser, samt strategier för att främja alla barns och elevers utveckling. Ett ytterligare syfte är att kunna identifiera verksamhetens behov av digitalisering utifrån pedagogiska, administrativa och tekniska perspektiv.

Lärandemål

Efter genomgången utbildning ska rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skolan, förskola och fritidshem:

- Visa goda kunskaper om svensk skola och förskolas utformning, styrsystem och grundläggande värderingar samt rektorers och chefers myndighetsuppdrag.
- Visa god förmåga att förklara och tydliggöra skolans mål samt översätta dem till konkreta handlingar.
- Visa kunskap om de vetenskapliga grunderna för uppföljning- och utvärderingsarbete och översätta detta till den egna verksamhetens arbete satt i relation till skolans samlade mål.
-Visa förmåga att kritiskt granska och reflektera över olika metoder för verksamhetsuppföljning och utvärdering.
- Visa god förmåga att formulera och kommunicera strategier för utvecklings- och förändringsarbete.
- Visa god kunskap om de förutsättningar som påverkar samtliga elevers och barns utvecklings- och lärandeprocesser, samt strategier för att främja alla elevers och barns utveckling, att känna till vikten av tillgänglig utbildning.
- Visa god förmåga att etablera en kultur där undervisningens kvalitet och barn och elevers lärande och utveckling är i centrum och där verksamhetens kvalitetsarbete är en del av dess vardag.
- Visa god kunskap om det egna ansvaret för och vikten av att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla elever och barn, dvs. även de med behov av särskilt stöd eller med funktionsnedsättningar.
- Visa god kunskap om digitaliseringens möjligheter i enligt verksamhetens behov av digitalisering utifrån pedagogiska, administrativa och tekniska perspektiv

Innehåll

Kursen behandlar olika teman av relevans för att förstå och förhålla sig till styrning, organisering och kvalitet i skolan och förskolan, se beskrivning nedan. Dessa teman kan grupperas i tre huvudsakliga moment. Inledningsvis behandlas grundläggande generell organisationsteori och aktuella styrningsmodeller. Därefter beskrivs svensk skolas och förskolas utformning och styrsystem. Utifrån denna kunskap om skolans och förskolans strukturella förutsättningar kan steget tas in i organisationerna. Inledningsvis behandlas förändrings- och utvecklingsarbete i skola och förskola. Vidare behandlas de förutsättningar som påverkar elevers och barns utvecklings- och lärandeprocesser. Faktorer viktiga för mål- och resultatuppfyllelse. Kursens tredje del utgörs av genomgång, analys och praktiskt arbete med vetenskapliga metoder för uppföljning och utvärdering samt systematiskt kvalitetsarbete i skola och förskola.

- Skolans styrning och ledning. Teoretiska perspektiv på hur moderna organisationer fungerar. Genomgång och problematisering av moderna styrmodeller. Genomgång av svensk skolas och förskolas utformning och styr- och kontrollsystem samt dess grundläggande värderingar.
- Skolutveckling och skolkultur. En genomgång och analys av olika sätt att analysera skolkulturer som underlag för kontinuerligt och hållbart förändrings- och utvecklingsarbete. Vidare behandlas perspektiv på och metoder för att skapa delaktighet i skolans utveckling för såväl personal som barn och elever. Skolan som personalens, elevers och barns arbetsmiljö i fysisk, psykologisk och social mening kommenteras även.
- Utvecklings- och lärprocesser. Analys av, och diskussion om, förhållningssätt och arbetsformer i skolan satt i relation till de förutsättningar som påverkar elevers och barns utvecklings- och lärandeprocesser. Analys av strategier för att främja alla elevers och barns utveckling, att nå en tillgänglig utbildning. Kunskap om arbetssätt inom det specialpedagogiska området för garantera tillgänglighet för alla elever och barn.
- Vetenskapliga metoder och förhållningssätt för utvärdering, uppföljning och tillsyn. Beskrivning och problematisering av grundläggande metoder för utvärdering och uppföljning samt tillämpning i att praktisera dessa.
- Systematiskt kvalitetsarbete. ISO 9000 och andra kvalitetsmått. Genomgång av och diskussion om BRUK som verktyg för självskattning av kvalitet i verksamheten. Genomgång av olika dokumentationsformer, t.ex. pedagogisk dokumentation och analys av densamma.
- Digitalisering. Metoder för att kunna identifiera verksamhetens behov av digitalisering utifrån pedagogiska, administrativa och tekniska perspektiv

Behörighet

Rektorer samt annan personal med motsvarande ledningsfunktioner i skola, förskola och fritidshem vilka tidigare inte genomgått någon statlig befattningsutbildning för rektorer.

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Undervisning

Undervisningen kan bedrivas i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt självstudier. Undervisningen kan genomföras på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer.

Examination

M202: Examination, 10,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Examination sker i from av skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Övrig information

Anmälan till utbildningen sker av skolhuvudman.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Abrahamsson, B. & Andersen, J.A.
 • Titel: Organisation: att beskriva och förstå organisationer. (4., utök. och [rev.] uppl.)
 • Upplaga: 2005
 • Förlag: Liber, Malmö
 • Författare/red: Auno U, Berg G, Sundh F
 • Titel: Metodhandbok för förskolechefer och rektorer.
 • Upplaga: Senaste version.
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Valda delar.
 • Författare/red: Berg, G et al.
 • Titel: Skolans kommunalisering och de professionellas frirum.
 • Upplaga: 2015.
 • Förlag: Mittuniversitetet.
 • Webbadress: http://miun.diva-portal.org/smash/get/diva2:886016/FULLTEXT01.pdfs
 • Författare/red: Berg, Gunnar.
 • Titel: Skolledarskap och skolans frirum.
 • Upplaga: 2018.
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund.
 • Kommentar: Valda delar.
 • Författare/red: Denscombe, M.
 • Titel: Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. (Fjärde upplagan).
 • Upplaga: 2018.
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur.
 • Kommentar: Valda delar.
 • Författare/red: Håkansson, J, Sundberg, D.
 • Titel: Utmärkt skolutveckling. Forskning om skolförbättring och måluppfyllelse.
 • Upplaga: 2016.
 • Förlag: Natur och Kultur.
 • Författare/red: Håkansson, J.
 • Titel: Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem: strategier och metoder. (2. uppl.)
 • Upplaga: 2017.
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund.
 • Författare/red: Insulander, E, Svärdemo Åberg, E.
 • Titel: Vilken kunskap erkänns i det systematiska kvalitetsarbetet?: Om oförenliga tankestilar i dagens förskola.
 • Upplaga: 2014, 7(12): 1-18
 • Förlag: Nordisk Barnehageforskning
 • Webbadress: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/779
 • Författare/red: Johansson, O. & Svedberg, L. (red.)
 • Titel: Att leda mot skolans mål.
 • Upplaga: 2020.
 • Förlag: Gleerups utbildning, Malmö.
 • Kommentar: Valda delar.
 • Författare/red: Karlsson, O.
 • Titel: Utvärdering - mer än metod: tankar och synsätt i utvärderingsforskning: en översikt.
 • Upplaga: 1999
 • Förlag: Svenska Kommunförbundet, Stockholm
 • Webbadress: https://www.mah.se/upload/Samverkan/Karlsson%20-%20Utv%C3%A4rdering%20mer%20%C3%A4n%20metod_1999.pdf
 • Författare/red: Lindgren, L.
 • Titel: Nya utvärderingsmonstret: Om kvalitetsmätning i den offentliga sektorn.
 • Upplaga: 2014.
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund.
 • Författare/red: Persson , B, Persson E.
 • Titel: Inkludering och måluppfyllelse: att nå framgång med alla.
 • Upplaga: 2012
 • Förlag: Liber, Stockholm
 • Författare/red: Sjöblom, M., Jensinger, J.
 • Titel: Att integrera digitalisering och kollegialt lärande: Om skolutveckling.
 • Upplaga: 2020.
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund.
 • Författare/red: Timperley, H.
 • Titel: Det professionella lärandets inneboende kraft.
 • Upplaga: 2019.
 • Förlag: Studentlitteratur.

Referenslitteratur

 • Författare/red: Vallberg Roth, A-C.
 • Titel: Bedömning i förskolors dokumentation –fenomen, begrepp och reglering.
 • Upplaga: Årg 19 nr 4-5 2014.
 • Förlag: Pedagogisk forskning i Sverige.
 • Webbadress: http://journals.lub.lu.se/index.php/pfs/article/download/13170/11759

Sidan uppdaterades 2022-07-14