Miljövetenskap AV, Forskningsfärdigheter, 15 hp | miun.se

Miljövetenskap AV, Forskningsfärdigheter, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Miljövetenskap AV, Forskningsfärdigheter, 15 hp

Environmental Science MA, Research Skills, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MX028A
 • Ämne huvudområde: Miljövetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Forskningsfärdigheter
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekoteknik och hållbart byggande
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Fastställd: 2022-02-24
 • Senast ändrad: 2022-02-24
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Studenten ska utveckla färdigheter i att implementera, kommunicera och publicera vetenskapliga resultat.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- skriva en vetenskaplig sammanfattning och göra ett utkast till en vetenskaplig artikel.
- kommunicera vetenskapliga resultat skriftligt och muntligen.
- analysera och presentera forskningsdata med hjälp av grundläggande statistiska metoder och geografiska informationssystem (GIS).
- beskriva processen för att få en vetenskaplig artikel genom en internationell peer review -process

Innehåll

Kursen kommer att ge insikter och verktyg om hur man söker och granskar vetenskaplig litteratur, skriver och redigerar vetenskapliga manuskript och ger muntliga presentationer.

Den kommer också att introducera studenten till grundläggande statistik med fokus på metoder för dataanalys, inklusive t.ex. sannolikhetsfördelningar, konfidensintervall, korrelation och regression. Vidare kommer kursen att ge kunskap om grundläggande statistiska begrepp. Den kommer att klargöra för studenterna hur man identifierar statistiska metoder som är lämpliga för att undersöka och analysera data inom miljöteknik och miljövetenskap.

Kursen kommer också att ge grundläggande färdigheter i att analysera och effektivt presentera rumsliga data med hjälp av GIS.

Slutligen kommer kursen att ge studenterna kunskap om de olika sätten att publicera internationellt och lämpliga strategier för att välja och genomföra det mest lämpliga sättet att publicera. Sist men inte minst kommer net att visa, baserat på praktiska exempel, olika fallgropar och bästa praxis om hur man interagerar med redaktörer och granskare.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarande. Engelska kurs 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och individuella studier.

Examination

I101: Individuella inlämningsuppgifter och muntlig presentation, 5,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

I201: Skriftlig inlämningsuppgift, 2,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

R101: GIS-projekt - rapport, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

T101: Skriftlig tentamen, 5,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen ges på engelska.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Martha Davis, Kaaron Joann Davis, Marion M. Dunagan
 • Titel: Scientific Papers and Presentations
 • Upplaga: 2012
 • Förlag: Academic Press (available as E-book)
 • Kommentar: Alternative: corresponding chapters in Martha Davis 2005. Scientific papers and presentations, Academic Press (also available as E-book)

Sidan uppdaterades 2022-07-14