Psykologi AV, Emotion och biologi, 7,5 hp | miun.se

Psykologi AV, Emotion och biologi, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Psykologi AV, Emotion och biologi, 7,5 hp

Psychology, MA, The Biology of Emotions, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS111A
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Emotion och biologi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%, Medicin 50%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2021-04-06
 • Fastställd: 2021-09-30
 • Senast ändrad: 2021-09-30
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskaper om emotioners biologiska bas med avseende på samverkande strukturer i centrala delar av nervsystemet och perifer aktivitet, samt fördjupade kunskaper om specifika emotionella processer med fokus på funktion, dysfunktion och neuroplasticitet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten:

Kunskap och förståelse
• ha grundläggande kunskaper om nervsystemets struktur och funktion, samt om neurokemisk och hormonell kommunikation.
• ha fördjupade kunskaper om biologiska processer i hjärnan och kroppen som korresponderar till emotionella och motivationella processer.
• kunna förstå emotioner i ett biologiskt funktionellt perspektiv.

Färdigheter och förmåga
• kunna relatera psykologisk problematik till dysfunktion i den biologiska organismen.
• kunna relatera psykofysiologisk mätning av emotionella upplevelser till aktiva biologiska processer.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna förhålla sig till dysfunktion i ett biologiskt perspektiv med utgångspunkt från inlärning och neuroplasticitet.
• kunna förhålla sig till samt värdera möjligheter och begränsningar inom den biopsykologiska forskningen.

Innehåll

Kursen ger en översiktlig introduktion av nervsystemets struktur, funktion och kommunikation, som sedan övergår i en mer detaljerad beskrivning av biologiska processer som är involverade i basala motivationella och emotionella tillstånd. Kunskaper inom det biopsykologiska fältet kommer att relateras till både central och perifer mätning. Kursen har ett visst fokus på funktion och dysfunktion i ett biologiskt perspektiv med utgångpunkten att hjärnan är plastisk. Fokus läggs även på att värdera resultat av neurovetenskaplig forskning; att identifiera metodologiska styrkor och svagheter relaterade till särskilda frågeställningar.

Behörighet

Examen om minst 180 hp i huvudområdet psykologi, eller examen om minst 180 hp i annat huvudområde och 60 hp i psykologi, eller 180 hp i psykologi utan krav på avlagd examen.
Engelska B/Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen är en distanskurs med ett begränsat antal obligatoriska träffar på Campus i Östersund. Deltagande via distansöverbryggande medel är också obligatoriskt. Studenten förväntas aktivt delta i kursrummet via universitetets lärplattform. Plattformen är det primära kommunikationsmedlet för studenter och lärare, och i kursrummet tillhandahålls all information som krävs för att studenten ska kunna genomföra kursen.

Examination

1000: PS111A, Emotion och biologi, MA, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarium och diskussioner, på plats och online, likväl som genom skriftliga rapporter.

Examination sker på engelska.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen ges på engelska.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PS059A.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Barrett. F.L., Lewis, M., & Haviland-Jones, M.J.
 • Titel: Handbook of Emotions.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Förlag: Guilford Publications.
 • Kommentar: Selected parts
 • Författare/red: Davidson, J.R., Scherer, K.R., & Goldsmith, H.H.
 • Titel: Handbook of Affective Sciences.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Förlag: Oxford: University press.
 • Kommentar: Selected parts
 • Författare/red: Panksepp, J.
 • Titel: Affective Neuroscience. The Foundations of Human and Animal Emotions.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Förlag: Oxford: University Press.
 • Kommentar: Primary litterature
 • Författare/red: Sander, D., & Scherer, R.K.
 • Titel: The Oxford Companion to Emotion and the Affective Sciences.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Förlag: Oxford: University press.
 • Kommentar: Dictionary
Forskningsartiklar enligt lärarens anvisning.

Sidan uppdaterades 2022-07-14