Företagsekonomi GR (B), Finansiering, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Företagsekonomi GR (B), Finansiering, 7,5 hp

Business Administration Ba (B), Corporate Finance, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FÖ096G
 • Ämne huvudområde: Företagsekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Finansiering
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 20%, Naturvetenskap 80%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Fastställd: 2009-10-12
 • Senast ändrad: 2021-09-30
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om bl.a. analys av investeringsalternativ, värdering av finansiella tillgångar, samt tillämpningen av olika metoder som används i detta sammanhang.

Lärandemål

Kursdeltagarna skall efter avslutad kurs:
- vara orienterade om grundläggande investering- och finansieringsteorier.
- kunna tillämpa de metoderna som används vid investeringsbedömning.
- ha förvärvat kunskaper om relationen mellan tid, risk och avkastning.
- kunna värdera olika projektförslag och beräkna det kapitalbehov som
verksamheten medför.
- känna till olika finansieringsformer för företag och betydelsen av den
finansiella strukturen.
- känna till olika finansiella instrument såsom aktier, obligationer, optioner
och terminer.
- ha erhållit ökad problemlösningsförmåga när det gäller finansieringsproblem.

Innehåll

Kursen orienterar om några olika vetenskapsteoretiska modeller, teorier och synsätt om bl.a. värdering av olika investeringsalternativ, relationen mellan risk och avkastning, finansiella tillgångar och marknader. I samband med detta presenteras också relevanta metoder för analys, värdering och prissättning av finansiella instrument.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campuskurs:
Undervisningen kan bestå av fysiska och digitala föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, övningar med återkoppling i den digitala lärplattformen McGraw-Hill Connect (https://connect.mheducation.com), andra former av övningar och näringslivsinslag samt utlagt material. Vid seminarier och näringslivsinslag gäller obligatorisk närvaro (vid eventuell frånvaro ges skriftlig kompletteringsuppgift). Undervisningsspråk kan vara svenska eller engelska.

Distanskurs:
Undervisningen kan bestå av digitala föreläsningar, digitala seminarier, övningar med återkoppling i den digitala lärplattformen McGraw-Hill Connect (https://connect.mheducation.com), utlagt material, någon form av näringslivsinslag och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram. Eventuella fysiska träffar är inte obligatoriska, förutom i de fall en skriftlig individuell salstentamen förekommer. Vid digitala seminarier gäller obligatorisk närvaro (vid eventuell frånvaro ges skriftlig kompletteringsuppgift). Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. Undervisningsspråk kan vara svenska eller engelska.

Eget studentansvar: Studenten ansvarar själv för sitt eget lärande och förväntas självständigt söka information samt ta eget ansvar i såväl enskilda som gemensamma arbeten.

Begränsning av undervisningen: Lärarledd undervisning samt stöd från kursansvarig lärare erbjuds endast i samband med det kurstillfälle då studenten antas till kursen.

Examination

3000: Individuell skriftlig tentamen, 6,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

3001: Skriftlig inlämningsuppgift, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

3002: Näringslivsinslag, Praktisk tillämpning, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Campuskurs och Distanskurs:

Vid hemtentamen eller skriftlig inlämningsuppgift kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Hansson, S
 • Titel: Aktier, optioner, obligationer
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Hillier, D., Ross, S., Westerfield, R., Jaffe, J. & Jordan, B.
 • Titel: Corporate Finance: European Edition
 • Upplaga: Senaste upplagan*
 • Förlag: McGraw-Hill Higher Education
 • Kommentar: * Även tillgänglig som interaktiv e-bok, där lärplattformen Connect också ingår.

Vetenskapliga artiklar samt annat utdelat material tillkommer.

Sidan uppdaterades 2022-07-14