Företagsekonomi GR (B), Metod, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Företagsekonomi GR (B), Metod, 7,5 hp

Business Administration GR (B), Method, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FÖ097G
 • Ämne huvudområde: Företagsekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Metod
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 20%, Naturvetenskap 80%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Fastställd: 2009-10-12
 • Senast ändrad: 2021-09-30
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om forskningsprocessen, skilda vetenskapliga teorier samt tillämpningen av olika metoder för datainsamling och analys.

Lärandemål

Kursdeltagarna skall efter avslutad kurs:
- vara orienterade om olika vetenskapsteoretiska synsätt.
- känna till huvuddragen i olika kvalitativa och kvantitativa metoder för
datainsamling och analys.
- ha förvärvat kunskaper om problematiseringsprocessen.
- ha skaffat sig förståelse för hur tidigare kunskaper kan användas som
grund för insamling och bearbetning av empirisk information.
- ha erhållit förståelse för sambandet mellan problem, syfte, teoretisk referensram,
metod och slutsatser.
- känna till hur skilda slags studier påverkar hur vetenskapliga rapporter bör
utformas
- kunna formulera och använda relevanta sökstrategier för sökning av artiklar där
olika vetenskapsteoretiska metoder och synsätt tillämpas

Innehåll

Kursen orienterar om några olika vetenskapsteoretiska synsätt och konsekvenser av dessa för undersökningsarbetet. Skilda forskningsdesigner, datainsamlings-metoder och analysmetoder presenteras och jämförs. Forskningsprocessens olika stadier behandlas genom att ett ämne väljs och formuleras i en problematiserings-
process och en undersökningsplan upprättas där sökning av relevant litteratur för det valda ämnets ingår.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campuskurs:
Undervisningen kan bestå av fysiska och digitala föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, olika former av övningar och näringslivsinslag samt utlagt material. Vid seminarier och näringslivsinslag gäller obligatorisk närvaro (vid eventuell frånvaro ges skriftlig kompletteringsuppgift). Undervisningsspråk kan vara svenska eller engelska.

Distanskurs:
Undervisningen kan bestå av digitala föreläsningar, digitala seminarier, utlagt material, någon form av näringslivsinslag och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram. Eventuella fysiska träffar är inte obligatoriska, förutom i de fall en skriftlig individuell salstentamen förekommer. Vid digitala seminarier gäller obligatorisk närvaro (vid eventuell frånvaro ges skriftlig kompletteringsuppgift). Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. Undervisningsspråk kan vara svenska eller engelska

Eget studentansvar: Studenten ansvarar själv för sitt eget lärande och förväntas självständigt söka information samt ta eget ansvar i såväl enskilda som gemensamma arbeten.

Begränsning av undervisningen: Lärarledd undervisning samt stöd från kursansvarig lärare erbjuds endast i samband med det kurstillfälle då studenten antas till kursen.

Examination

5000: Individuell skriftlig tentamen, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

5001: Skriftlig inlämningsuppgift, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

5002: Näringslivsinslag, Praktisk tillämpning, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Campuskurs och Distanskurs:

Vid hemtentamen eller skriftlig inlämningsuppgift kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Bryman, A. & Bell, E.
 • Titel: Företagsekonomiska forskningsmetoder
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Merriam, S B.
 • Titel: Fallstudien som forskningsmetod
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Trost, J. & Hultåker, O.
 • Titel: Enkätboken
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur

Referenslitteratur

 • Författare/red: Backman, J.
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Stukat, S.
 • Titel: Statistikens grunder
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Thurén, T.
 • Titel: Vetenskapsteori för nybörjare
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber AB

Vetenskapliga artiklar samt annat utdelat material tillkommer.

Sidan uppdaterades 2022-07-14