Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning, 7,5 hp

Business administration Ba (B), Strategic Management, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FÖ085G
 • Ämne huvudområde: Företagsekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Strategisk ledning
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2008-09-22
 • Fastställd: 2009-04-03
 • Senast ändrad: 2021-09-30
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Kursens syfte är att ge ökad medvetenhet kring omvärldens betydelse för företags långsiktiga utveckling samt ökad kännedom om strategisk ledning, företags-
utveckling och förändringsarbete, Kursen syftar också till att ge fördjupande kunskaper i att analysera ett företags affärsmässiga förutsättningar, bland annat med hjälp av olika grundläggande analys- och planeringsmodeller.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- definiera och förklara centrala begrepp inom strategisk ledning,
- återge traditionella samt nyare grundläggande strategiska teorier,
- kunna redogöra för hur olika strategiska aspekter påverkar förutsättningarna för
företagande,
- tillämpa strategiska teorier och modeller på problem i dagens företag,
- i en kortare rapport eller ett PM behandla en avgränsad frågeställning och
jämföra teori och praktik,
- aktivt och självständigt förbereda sig inför och delta i seminariediskussioner och
genomföra kortare presentationer inom ämnesområdet.

Innehåll

Kursen omfattar genomgång och studier av centrala begrepp och teorier inom strategisk ledning och företagsutveckling samt genomgång av analysverktyg, arbetsformer och metoder inom arbetsområdet. I kursen ingår även moment som avser att träna förmågan att utforma och presentera PM/rapporter avseende exempelvis kartläggning och analys av strategier, marknads- och konkurrensläge, företagsbedömningar, organisation och etiska frågor.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campuskurs:
Undervisningen kan bestå av fysiska och digitala föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, olika former av övningar och näringslivsinslag samt utlagt material. Vid seminarier och näringslivsinslag gäller obligatorisk närvaro (vid eventuell frånvaro ges skriftlig kompletteringsuppgift). Undervisningsspråk kan vara svenska eller engelska.

Distanskurs:
Undervisningen kan bestå av digitala föreläsningar, digitala seminarier, utlagt material, någon form av näringslivsinslag och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram. Eventuella fysiska träffar är inte obligatoriska, förutom i de fall en skriftlig individuell salstentamen förekommer. Vid digitala seminarier gäller obligatorisk närvaro (vid eventuell frånvaro ges skriftlig kompletteringsuppgift). Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. Undervisningsspråk kan vara svenska eller engelska.

Eget studentansvar: Studenten ansvarar själv för sitt eget lärande och förväntas självständigt söka information samt ta eget ansvar i såväl enskilda som gemen-samma arbeten.

Begränsning av undervisningen: Lärarledd undervisning samt stöd från kursansvarig lärare erbjuds endast i samband med det kurstillfälle då studenten antas till kursen.

Examination

4000: Individuell skriftlig tentamen, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

4001: Skriftlig inlämningsuppgift (inklusive seminariedeltagande), 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

4002: Näringslivsinslag, Praktisk tillämpning, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Campuskurs och Distanskurs

Vid hemtentamen eller skriftlig inlämningsuppgift kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Whittington, R., Regnér, P., Angwin, D., Johnson, G. & Scholes, K.
 • Titel: Exploring Strategy
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Prentice Education
Vetenskapliga artiklar samt annat utdelat material tillkommer.

Sidan uppdaterades 2022-07-14