Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys, 7,5 hp

Business Administration Ba (B), External Accounting and Financial Analysis, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FÖ095G
 • Ämne huvudområde: Företagsekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Externredovisning och räkenskapsanalys
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 20%, Naturvetenskap 80%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2008-04-01
 • Fastställd: 2009-10-12
 • Senast ändrad: 2021-12-02
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten utvidgade kunskaper om periodiserings- och värderingsproblematik samt grundläggande kunskaper om årsredovisning, koncernredovisning, revision respektive räkenskaps- och kassaflödesanalys.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
- hantera komplexa periodiserings- och värderingsfrågor
- sammanställa, beskriva och kritiskt granska årsredovisningar, koncernredovisningar, kassaflödesanalyser och finansiella nyckeltal samt redogöra för revisionens innebörd
- tolka och analysera information i företags och koncerners årsredovisningar.

Innehåll

Kursen är en fortsättning på den grundläggande kursen i externredovisning. Den inleds med en repetition av och fortsättning på bokslutsteknik med särskild betoning på periodiserings- och värderingsfrågor. Därpå följer en genomgång av momenten årsredovisning och koncernredovisning. I den senare delen av kursen ligger tyngdpunkten på räkenskapsanalys och kassaflödesanalys i teori och praktik. Särskild vikt läggs vid den speciella problematik som är kopplad till tolkning av olika nyckeltal samt redovisning av kassaflöden.

Behörighet

Företagsekonomi GR (A), Externredovisning, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campuskurs:
Undervisningen kan bestå av fysiska och digitala föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, olika former av övningar och näringslivsinslag samt utlagt material. Vid seminarier och näringslivsinslag gäller obligatorisk närvaro (vid eventuell frånvaro ges skriftlig kompletteringsuppgift). Undervisningsspråk kan vara svenska eller engelska.

Distanskurs:
Undervisningen kan bestå av digitala föreläsningar, digitala seminarier, utlagt material, någon form av näringslivsinslag och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram. Eventuella fysiska träffar är inte obligatoriska, förutom i de fall en skriftlig individuell salstentamen förekommer. Vid digitala seminarier gäller obligatorisk närvaro (vid eventuell frånvaro ges skriftlig kompletteringsuppgift). Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. Undervisningsspråk kan vara svenska eller engelska.

Eget studentansvar: Studenten ansvarar själv för sitt eget lärande och förväntas självständigt söka information samt ta eget ansvar i såväl enskilda som gemensamma arbeten.

Begränsning av undervisningen: Lärarledd undervisning samt stöd från kursansvarig lärare erbjuds endast i samband med det kurstillfälle då studenten antas till kursen.

Examination

5001: PM-uppgift 1, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

5002: PM-uppgift 2, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

5003: Näringslivsinslag, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

5004: Individuell skriftlig tentamen, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Campuskurs och distanskurs:
Vid hemtentamen eller skriftlig inlämningsuppgift kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Drefeldt, C. % Törning, E.
 • Titel: Finansiell rapportering enligt K3
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Hansson, S., Arvidson, P. & Lindquist, H.
 • Titel: Företags- och räkenskapsanalys
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur

Referenslitteratur

 • Titel: Samlingsvolymen - redovisning
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: FAR Förlag
 • Författare/red: Hellman, N., Grönlund, A., Tagesson, T. & Öhman, P.
 • Titel: Principbaserad redovisning (faktabok, övningsbok)
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
Vetenskapliga artiklar samt annat utdelat material tillkommer.

Sidan uppdaterades 2022-07-14