Företagsekonomi GR (C), Kandidatuppsats, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Företagsekonomi GR (C), Kandidatuppsats, 15 hp

Business Administration Ba (C), Bachelor Thesis, 15 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FÖ020G
 • Ämne huvudområde: Företagsekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Kandidatuppsats
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-30
 • Fastställd: 2007-03-30
 • Senast ändrad: 2021-09-30
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Kursen syftar till att ge träning i att
- självständigt identifiera, analysera och presentera ett företagsekonomiskt
problem,
- reflektera över företagsekonomins teori-, modell- och metodfrågor samt
- självständigt planera, genomföra samt skriftligt och muntligt redovisa en
utredning – en kandidatuppsats – på vetenskaplig grund.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna
- självständigt diskutera och behandla företagsekonomiska frågeställningar,
- självständigt avgränsa, utforma och utföra en mindre forskningsuppgift med
relevans för teori och problemställning och tillämpning av vetenskaplig
metod,
- självständigt genomföra en opposition samt aktivt och självständigt bidra i
seminariediskussioner
- fördjupa sina kunskaper i att formulera och använda sökstrategier, kunna kritiskt granska och analysera såväl källor som sökresultat, tolka litteraturreferenser samt känna till olika publikationstyper inom det vetenskapliga publiceringssystemet.

Innehåll

Kursen innebär att under ledning av handledare genomföra ett självständigt arbete. Uppsatsen skrivs och examineras i grupper om två. Om särskilda skäl föreligger kan kurskoordinatorn besluta om att uppsatsen kan skrivas enskilt. Omfattningen på uppsatsen ligger i normalfallet på mellan 30-40 sidor. Momentet avslutas med seminarier där kursdeltagarna aktivt deltar i försvar av den egna uppsatsen och opposition på andra uppsatser.

Behörighet

Företagsekonomi GR (A/B) minst 60 hp, inkl. FEK GR (B) Metod 7,5 hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campuskurs:
Undervisningen består av föreläsningar, handledning och seminarier. Vid seminarier gäller obligatorisk närvaro. Undervisningsspråk kan vara svenska eller engelska.

Distanskurs:
Undervisningen består av utlagt material och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram, samt obligatoriska inlämningsuppgifter. Distanskursen har inga fysiska träffar, förutom obligatoriska seminarier. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. Undervisningsspråk kan vara svenska eller engelska.

Eget studentansvar: Studenten ansvarar själv för sitt eget lärande och förväntas självständigt söka information samt ta eget ansvar i såväl enskilda som gemensamma arbeten.

Begränsning av handledning: Lärarledd handledning erbjuds endast under den termin som studenten är antagen till kursen.

Examination

1000: Skriftlig vetenskaplig uppsats, 15,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1001: Opposition, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: .
Uppsatsens referenslista ska bestå av vetenskapliga artiklar (inklusive metodreferenser). Artiklar och annan litteratur väljs i samråd med handledaren.

Sidan uppdaterades 2022-07-14