Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Engelska GR (A), 30 hp

English BA (A), 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: EN001G
 • Ämne huvudområde: Engelska
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-11
 • Fastställd: 2007-04-03
 • Senast ändrad: 2021-09-30
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-10

Syfte

Den studerande skall utveckla sin förmåga att använda engelska muntligt och skriftligt samt inhämta kunskaper om de engelskspråkiga ländernas kultur, litteratur och samhällsliv. Den studerande ska också visa förmågan att med relevanta begrepp läsa, förstå, tolka och analysera kursmaterialet.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
- redovisa kunskap om och förståelse av enskilda engelskspråkiga litterära verk i deras kulturella och språkliga kontexter samt förmåga att med relevanta begrepp läsa, förstå, tolka och analysera dessa verk
-skriva en välstrukturerad analys av ett litterärt verk i uppsatsform
- visa kunskap om och förståelse av engelsk grammatik som ett språksystem
- redovisa en grundläggande förmåga att identifiera, jämföra och analysera kulturella kännetecken och uttryck i engelskspråkiga länder
- förstå och producera ändamålsenlig talad och skriven engelska på olika stilnivåer
- samarbeta med andra studenter för att utveckla och förbättra sin egen och andra studenters muntliga och skriftliga språkfärdighet i engelska
- söka, finna och välja information samt använda språkverktyg
- bidra konstruktivt till studierna, individuellt och i grupp, samt i samråd med sina lärare och andra studenter planera sin studietid för kortare perioder

Innehåll

Kursen omfattar fyra delmoment:
1. Grammatik (Grammar), 7,5 hp
2. Studier i engelskspråkiga länders kulturer (The Study of Cultures in
English-speaking Countries), 7,5 hp
3. Skriftlig och muntlig framställning på engelska (Writing and Speaking in English), 7,5 hp
4. Studier i engelskspråkiga länders litteraturer (The Study of Literatures
in English-speaking Countries), 7,5 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, gruppdiskussioner, gruppövningar, uppsatsseminarium.

Examination

M110: Grammatik, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M200: Studier i engelskspråkiga länders kulturer, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M310: Skriftlig och muntlig framställning på engelska, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M400: Studier i engelskspråkiga länders litteratur, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1. Grammatik (Grammar), 7,5 hp
Momentet examineras genom deltagande i gruppdiskussioner, skriftliga inlämningsuppgifter, samt ett avslutande skriftligt prov.

2. Studier i engelskspråkiga länders kulturer (The Study of Cultures in
English-speaking Countries), 7,5 hp
Momentet examineras genom deltagande i självutvärdering och kamratgranskning, skriftliga inlämningsuppgifter, presentation av inhämtade kunskaper relaterade till kurslitteratur, samt deltagande i gruppdiskussioner.

3. Skriftlig och muntlig framställning på engelska (Writing and Speaking in English), 7,5 hp
Momentet examineras genom deltagande i gruppdiskussioner, deltagande i kamratgranskning, muntliga och skriftliga inlämningsuppgifter, samt deltagande i uppsatsseminarium.

4. Studier i engelskspråkiga länders litteraturer (The Study of Literature in English-
speaking Countries), 7,5 hp
Momentet examineras genom deltagande i självutvärdering och kamratgranskning, skriftliga inlämningsuppgifter, presentation av inhämtade kunskaper relaterade till kurslitteratur, samt deltagande i gruppdiskussioner.


Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Övergångsregel

För lärarstuderande antagna till ULÄRY (före 1 juli 2007) finns möjlighet till konvertering av den sjugradiga betygsskalan till tregradig betygsskala.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Estling Vannestål, Maria
 • Titel: University Grammar of English with a Swedish Perspective
 • Upplaga: 2015, 2a upplaga
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 540 sidor
Moment 2
 • Författare/red: Doctorow, Edgar Lawrence
 • Titel: Ragtime
 • Upplaga: 1975 eller annan upplaga
 • Förlag: Random House
 • Författare/red: Duncan, Russel och Joseph Goddard
 • Titel: Contemporary United States
 • Upplaga: 2018, 5e upplaga
 • Förlag: Palgrave Macmillan
 • Kommentar: 380 sidor (eller senaste upplaga)
 • Författare/red: McCormick, John
 • Titel: Contemporary Britain
 • Upplaga: 2018: 4e upplaga
 • Förlag: Red Globe Press
 • Kommentar: 230 sidor (eller senaste upplaga)
Moment 3
 • Titel: Ingen obligatorisk litteratur
Moment 4
 • Författare/red: Lahiri, Jhumpa
 • Titel: The Namesake
 • Upplaga: 2004
 • Förlag: HarperPerennial
 • Kommentar: 304 sidor. Eller annan upplaga
 • Författare/red: Cisneros, Sandra
 • Titel: The House on Mango Street
 • Upplaga: 1991
 • Förlag: Random House
 • Kommentar: 128 sidor. Eller annan upplaga.
 • Författare/red: Mac Laverty, Bernard
 • Titel: Cal
 • Upplaga: 1998
 • Förlag: Random House, UK
 • Kommentar: 176 sidor. Eller annan upplaga
Stenciler med uttalsövningar, grammatikövningar och andra texter (inkl. korta berättelser och dikter/poesi), tillhandahålls av avdelningen.

Sidan uppdaterades 2022-07-14