Engelska GR (A), Business Writing, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Engelska GR (A), Business Writing, 7,5 hp

English BA (A), Business Writing, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: EN002G
 • Ämne huvudområde: Engelska
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Business Writing
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Fastställd: 2007-04-03
 • Senast ändrad: 2021-09-30
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-10

Syfte

Kursens syfte är att den studerande ska utveckla sin förmåga att
- förstå skriven affärsengelska
- förstå bakgrund och kontext till olika typer av skriven affärsengelska
- producera egna texter i olika stilar och med olika affärsändamål.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:
- förstå, känna igen och producera olika typer av affärsdokument skrivna på engelska
- känna igen och producera olika stilar (formell, informell, informativ och argumenterande) av skrivna engelska
- förstå aspekter av engelsk grammatik och visa förmågan att använda denna kunskap i skriftlig produktion på engelska
- visa förmågan att samarbeta med andra studenter för att utveckla och förbättra sin egen och andra studenters skriftliga affärsengelska

Innehåll

Kursen består av:
- Språkövningar i en funktionell kontext
- Skriven affärsengelska i olika stilar och med olika affärsändamål - brev, e-post, promemorior, rapporter, CV etc.
- Processorienterat skrivande och grupparbete

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Kursen är upplagd så att studenternas lärande är processorienterat vilket innebär att de flesta delkurser inkluderar obligatoriska grupparbeten och skriftliga eller muntliga gruppdiskussioner. Alla inlämningsuppgifter (gruppuppgifter och individuella) och gruppdiskussioner ska fullföljas enligt delkursens schema.

Examination

M110: Business Writing, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Business Writing, 7,5 högskolepoäng
Examination sker kontinuerligt genom bedömning av muntlig och skriftlig produktion.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen är en så kallad breddkurs och kan inte ersätta något delmoment i Engelska GR (A), 30 högskolepoäng eller Engelska A, 20 poäng. Kursen ger därmed inte behörighet till högre nivåer.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Taylor, Shirley
 • Titel: Model Business Letters, Emails and Other Business Documents
 • Upplaga: 7th edition, 2012
 • Förlag: Pearson
 • Kommentar: 498 pages

Referenslitteratur

 • Författare/red: Talbot, Fiona
 • Titel: How to Write Effective Business English: Excel at E-mail, Social Media and All Your Professional Communications (Bette Business English)
 • Upplaga: 2016, 2nd edition
 • Förlag: Kogan Page
 • Kommentar: 168 pages

Sidan uppdaterades 2022-07-14