Kursplaner med litteraturlista

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Journalistik GR (B), Undersökande journalistik, 15 hp

Journalism BA (B), Investigative Journalism, 15 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: JO073G
 • Ämne huvudområde: Journalistik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Undersökande journalistik
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 50%, Övrigt 50%
 • Ansvarig institution: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-03-23
 • Fastställd: 2016-10-06
 • Senast ändrad: 2021-10-15
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-17

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska kunna tillämpa teoretiska och praktiska kunskaper för strukturerad undersökande journalistik. Studenten ska även kunna presentera ett större journalistiskt arbete och följa dess spridning och genomslag.

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna
- redogöra för teori och tillämpa metoder för strukturerad undersökande journalistik
- beskriva och diskutera offentlighets- och sekretessfrågor
- beskriva och diskutera den undersökande journalistikens betydelse för demokratin, samt ställa den i relation till annan journalistik
- producera och marknadsföra ett stort journalistiskt material och redogöra för dess spridning och genomslag

Innehåll

Kursen behandlar teori och praktik i genren undersökande journalistik. Den omfattar ett strukturerat sätt att identifiera missförhållanden, inventera källor, inhämta och analysera faktauppgifter, låta påverkade komma till tals, samt utkräva ansvar på rätt nivå.
Studenterna förväntas i mindre grupper producera och publicera ett journalistiskt material som lever upp till den undersökande journalistikens kriterier, marknadsföra det samt dokumentera och analysera dess räckvidd och genomslag.

Behörighet

Journalistik GR (AB) 22,5 hp inklusive Vetenskaplig metod GR (B), 7,5 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, övningar och handledning. Ett större journalistiskt projekt ska genomföras, och den egna metoden dokumenteras och diskuteras. Obligatorisk närvaro gäller vid vissa moment.

Examination

M300: Journalistiskt projekt, 10,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M400: Seminarium med tillhörande skriftlig inlämning, teori och metod, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

I journalistiskt projekt ingår både inlämningsuppgifter samt ett större undersökande projekt.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.
Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare: Elia Powers
 • Artikeltitel: Selecting metrics, reflecting norms
 • År/Volym/nr/sidor: Digital journalism
 • Tidskrift: vol 6, 2018
 • Kommentar: Tillhandahålles elektroniskt. Sidor: 16
 • Författare/red: Hansson Nils
 • Titel: Grävande Journalistik
 • Förlag: Ordfront
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Sidor: 341
 • Författare/red: Hunter, Hanson, Sabbagh mfl.
 • Titel: Story based inquiry: A manual for investigative journalists
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Webbadress: http://markleehunter.free.fr/documents/SBI_english.pdf
 • Kommentar: Sidor: 87
 • Författare/red: Jonriksson Peter
 • Titel: Lathund Företagsresearch
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Tillhandahålls elektroniskt.
 • Författare/red: Jonriksson, Peter
 • Titel: Lathund personresearch
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Tillhandahålls elektroniskt.
 • Författare/red: Luuk Sengers and Mark Lee Hunter
 • Titel: The Hidden Scenario. Plotting and Outlining Investigative Stories
 • Upplaga: The Centre for Investigative Journalism, London 2012
 • Webbadress: http://www.luuksengers.nl/books
 • Kommentar: Sidor: 44. E-bok. Köpes online
 • Författare/red: Mark Lee Hunter and Luuk Sengers
 • Titel: The Story Tells the Facts. Structuring and Composing Investigative Narratives
 • Upplaga: The Centre for Investigative Journalism, London 2013
 • Webbadress: http://www.luuksengers.nl/books
 • Kommentar: Sidor: 68. E-bok. Köpes online.

Referenslitteratur

 • Titel: Offentlighetsprincipen och sekretess. Information om offentlighets- och sekretesslagen m.m.
 • Kommentar: Tillhandahålls elektroniskt.
 • Författare/red: Hed Irja
 • Titel: Sekretess, en handbok om sekretess och offentlighetslagstiftningen
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Sidor: 62
 • Författare/red: Jonriksson Peter
 • Titel: Kriminalreporter
 • Kommentar: Sidor: 45. Tillhandahålls elektroniskt.
 • Författare/red: Nils Funcke
 • Titel: Att publicera : etik och juridik för journalister och publicister
 • Förlag: Studentlitteratur AB
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Paul Bradshaw
 • Titel: Finding stories with spreadsheets (E-bok)
 • Förlag: Leanpub.com (köpes online)
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Sidor: 238
 • Författare/red: Thurén, Torsten
 • Titel: Källkritik
 • Förlag: Senaste upplagan
 • Upplaga: Liber