Journalistik GR (B), Den grävande journalistikens metoder, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Journalistik GR (B), Den grävande journalistikens metoder, 15 hp

Journalism BA (B), The Methods of Investigative Journalism, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: JO089G
 • Ämne huvudområde: Journalistik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Den grävande journalistikens metoder
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Övrigt 50%, Teknik 50%
 • Ansvarig institution: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Fastställd: 2022-09-21
 • Senast ändrad: 2022-09-21
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-15

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska kunna tillämpa teoretiska och praktiska kunskaper för strukturerad undersökande journalistik. Studenten ska även kunna presentera ett faktakontrollerat underlag för ett grävande journalistiskt projekt.

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna
- redogöra för teori och tillämpa metoder för strukturerad undersökande journalistik.
- beskriva och diskutera den undersökande journalistikens betydelse för demokratin, samt ställa den i relation till annan journalistik.
- tillämpa metoder för att kartlägga, inhämta och analysera data och information från offentliga och icke offentliga källor.
- sammanställa och presentera underlag för en undersökande journalistisk produkt.

Innehåll

Kursen behandlar teori och praktik i genren undersökande journalistik. Den omfattar ett strukturerat sätt att identifiera missförhållanden, inventera källor, inhämta och analysera data och faktauppgifter.
Kursen omfattar även metoder för att använda myndigheters data, databaser och allmänna handlingar som kraftfulla verktyg för research. Kursens avslutande moment är ett undersökande projekt där studenten ska genomföra en kartläggning och presentera dokumenterat underlag för en journalistisk slutprodukt.

Behörighet

Kandidatexamen 180 hp, Journalistik GR (A) Introduktion till journalistik GR (A), 7,5 hp och Journalistik GR (A) Lag och rätt för journalister GR (A), 7,5 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

M100: Gräv PM och deltagande i seminarium, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M200: Analysövning data om samhället , 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M300: Projekt med skriftlig inlämning och deltagande i seminarium, 8,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Hansson Nils
 • Titel: Grävande Journalistik
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Ordfront
 • Kommentar: Sidor: 341
 • Författare/red: Hunter, Hanson, Sabbagh mfl.
 • Titel: Story based inquiry: A manual for investigative journalists
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Webbadress: http://markleehunter.free.fr/documents/SBI_english.pdf
 • Kommentar: Sidor: 87
 • Författare/red: Luuk Sengers and Mark Lee Hunter
 • Titel: The Hidden Scenario. Plotting and Outlining Investigative Stories
 • Upplaga: The Centre for Investigative Journalism, London 2012
 • Webbadress: http://www.luuksengers.nl/books
 • Kommentar: Sidor: 44. E-bok. Köpes online
 • Författare/red: Mark Lee Hunter and Luuk Sengers
 • Titel: The Story Tells the Facts. Structuring and Composing Investigative Narratives
 • Upplaga: The Centre for Investigative Journalism, London 2013
 • Webbadress: http://www.luuksengers.nl/books
 • Kommentar: Sidor: 68. E-bok. Köpes online.
 • Författare/red: Paul Bradshaw
 • Titel: Data Journalism Heist
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Leanpub
 • Webbadress: https://leanpub.com/DataJournalismHeist

Referenslitteratur

 • Titel: Offentlighetsprincipen och sekretess. Information om offentlighets- och sekretesslagen m.m.
 • Kommentar: Tillhandahålls elektroniskt.
 • Författare/red: Hed Irja
 • Titel: Sekretess, en handbok om sekretess och offentlighetslagstiftningen
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Sidor: 62
 • Författare/red: Jonriksson Peter
 • Titel: Kriminalreporter
 • Kommentar: Sidor: 45. Tillhandahålls elektroniskt.
 • Författare/red: Jonriksson Peter
 • Titel: Lathund Företagsresearch
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Tillhandahålls elektroniskt.
 • Författare/red: Jonriksson, Peter
 • Titel: Lathund personresearch
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Tillhandahålls elektroniskt.
 • Författare/red: Thurén, Torsten och Werner, Jack
 • Titel: Källkritik
 • Upplaga: Liber
 • Förlag: Senaste upplagan

Sidan uppdaterades 2022-07-14