Engelska GR (A), Muntlig affärsengelska, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Engelska GR (A), Muntlig affärsengelska, 7,5 hp

English BA (A), Talking Business in English, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: EN022G
 • Ämne huvudområde: Engelska
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Muntlig affärsengelska
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Fastställd: 2016-05-31
 • Senast ändrad: 2021-10-20
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-10

Syfte

Kursens syfte är att den studerande ska utveckla sin förmåga att förstå och producera muntlig affärsengelska i olika affärssammanhang.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:
- förstå muntlig affärsengelska
- producera muntlig affärsengelska i olika affärssammanhang
- visa kunskap om olika stilar (formella och informella) av muntlig affärsengelska
- anpassa sin stilnivå i förhållande till olika affärssammanhang
- visa kunskap om engelskt uttal och anpassa denna kunskap i muntlig kommunikation
- samarbeta med andra studenter för att utveckla och förbättra sin egen och andra studenters muntliga affärsengelska

Innehåll

Kursens fokus ligger på formella och informella talstilar i olika affärssammanhang samt muntlig språkfärdighet.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges på IT-distans i lärplattformen Moodle. Lärandet sker i form av inspelade föreläsningar, nätseminarier och diskussionsforum. Skriftlig kommunikation görs via lärplattformen medan vid muntlig kommunikation används verktyg såsom Skype och VoiceThread.

Kursen är upplagd så att studenternas lärande är processorienterat vilket innebär att de flesta delkurser inkluderar obligatoriska grupparbeten och skriftliga eller muntliga gruppdiskussioner. Alla inlämningsuppgifter (gruppuppgifter och individuella) och gruppdiskussioner ska fullföljas enligt delkursens schema.

Examination

M110: Examination, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Examination sker kontinuerligt genom bedömning av muntlig och skriftlig produktion.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen ska grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen är en så kallad breddkurs och kan inte ersätta något delmoment i Engelska GR (A), 30 högskolepoäng eller Engelska A, 20 poäng. Kursen ger därmed inte behörighet till högre nivåer.

Litteratur

Referenslitteratur

 • Författare/red: Bovée, Courtland L. and John V. Thill
 • Titel: Business Communication Essentials
 • Upplaga: 2012
 • Förlag: Boston: Prentice Hall
 • Författare/red: Hancock, Mark
 • Titel: English Pronunciation in Use
 • Upplaga: 2012, 2:a upplagan
 • Förlag: Cambridge University Press
 • Kommentar: 208 sidor
 • Författare/red: Powell, Mark
 • Titel: Dynamic Presentations (Cambridge Business Skills)
 • Upplaga: 2010
 • Förlag: Cambridge: Cambridge University Press
 • Författare/red: Powell, Mark
 • Titel: International Negotiations (Cambridge Business Skills)
 • Upplaga: 2012
 • Förlag: Cambridge: Cambridge University Press
 • Författare/red: Rönnerdahl, Göran och Stig Johansson
 • Titel: Introducing English Pronunciation: Advice for Teachers and Learners
 • Upplaga: 2005, 3:a upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 147 sidor

Kursmaterial finns i lärplattformen Moodle

Sidan uppdaterades 2022-07-14