Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för grundlärare F-3, 30 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för grundlärare F-3, 30 hp

Mathematics and Science Education BA (A), Natural Science and Technical Knowledge for Primary School Teachers and Year 1-3, 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: AM001G
 • Ämne huvudområde: Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Naturvetenskap och teknik för grundlärare F-3
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%, Design 0%
 • Ansvarig institution: Matematik och ämnesdidaktik
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2019-11-01
 • Fastställd: 2020-04-04
 • Senast ändrad: 2021-10-29
 • Giltig fr.o.m: 2022-07-01

Syfte

Den studerande ska förvärva:
- grundläggande kunskaper och förståelse i naturvetenskap och teknik.
- fördjupade kunskaper om relevanta delar i styrdokumenten samt rollen som lärare i naturvetenskap och teknik.
- förmåga och tilltro att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undervisning inklusive praktiska övningar inom naturvetenskap och teknik i förskoleklass till och med grundskolans årskurs tre.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för ämneskunskaper i teknik och naturvetenskap som är tillräckliga för att vara förtrogen med undervisning i dessa ämnen från förskoleklass till och med årskurs tre i grundskolan
- stödja sin pedagogiska argumentation på relevanta kunskaper om yngre barns begreppsbildning i naturvetenskap och teknik
- planera, organisera, dokumentera och värdera undervisning, inkluderande praktiska övningar, i naturvetenskap och teknik
- förklara grunderna för bedömning samt ge exempel på former för bedömning inom naturvetenskapliga och tekniska ämnen
- använda grundläggande kunskaper om insamling, tolkning och sammanställning av kvantitativa data

Innehåll

Kursen är indelad i fem tematiska delar.

Naturvetenskap och teknik i skolan (NVT)
- Skolans styrdokument och olika läromedel.
- Elevers vardagsföreställningar om naturvetenskapliga fenomen och företeelser.
- Bedömningsformer och bedömningskriterier.
- Naturvetenskapliga arbetsmetoder och sammanställning och tolkning av kvantitativa data.
- Projektarbete: planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undervisningsmoment inom naturvetenskap eller teknik.

Organismer, sinnen, kropp, hälsa och hållbar utveckling (OSK)
- Människans kroppsdelar och organsystem.
- Sinnen, sinnesorgan och deras funktion.
- Jämförelser med andra organismers organ och sinnen.
- Kost, näringsämnen och energi.
- Kropp och hälsa.
- Barns motoriska utveckling.
- Livets utveckling på jorden.
- Hållbar utveckling.

Året runt i naturen (ÅRN)
- Fotosyntes och förbränning.
- Vår plats i universum, solsystemet, väder och årstidsväxlingar.
- Artkunskap, arter i närmiljön och livscykler.
- Naturvård och naturen som resurs.
- Materians kretslopp, energiflöden och hållbar utveckling.

Fysik och kemi i vardag och samhälle (FYKE)
- Materia: rena ämnen, blandningar, lösningar och olika aggregationstillstånd.
- Grundämnen och partikelmodell för att beskriva materiens uppbyggnad.
- Material och materialegenskaper.
- Vatten och vattnets egenskaper.
- Kraft, energi och rörelse.
- Termodynamik, temperatur och värme.
- Magnetism och elektricitet.
- Modern fysik.

Teknik och samhälle (TEK)
- Utveckling och konstruktion av tekniska föremål.
- Tekniskt språk, tekniska begrepp och ritningar.
- Tekniska system i hemmet och samhället.
- Säkerhet i hemmet.
- Programmering.


I delmomenten ingår:
- Ämnesdidaktik.
- Vetenskaplig metod, modeller.
- Praktiska övningar samt laborationsteknik, exkursionsteknik och säkerhet.
- Digitala verktyg och hjälpmedel i undervisningen.
- Utomhuspedagogik.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen på kursen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och fältstudier. Undervisning bedrivs på campus samt via lärplattformen.

Examination

2001: NVT: Utomhuspedagogik, Praktisk examination, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
NVT 1. Gruppuppgift med skriftlig inlämning samt praktisk redovisning i fält. Obligatorisk närvaro vid studentredovisningar, alternativt skriftlig ersättningsuppgift.

2002: NVT: Styrdokumenten, eleverna och undervisningen, Skriftlig redovisning, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Tre uppgifter. Obligatorisk närvaro vid seminarier, alternativt skriftlig ersättning. - NVT 2. Blogginlägg. Skolans naturvetenskap och kursplaner. - NVT 3. Fältuppgift med skriftlig redovisning och aktivt deltagande i seminarium. Yngre barn och naturvetenskaplig didaktik. - NVT 4. Fältuppgift med skriftlig redovisning och aktivt deltagande i seminarium. Analys av NO-undervisning.

2003: NVT: Planera undervisning, Projektarbete, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
NVT 5. Gruppuppgift med skriftlig lärarhandledning, muntlig presentation av lärarhandledning med ett praktiskt inslag samt förberedda oppositioner. Obligatorisk närvaro vid studentredovisningar och opposition, alternativt skriftlig ersättningsuppgift.

2004: OSK: Kropp och hälsa, Skriftlig inlämningsuppgift, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
OSK 1. Skriftlig inlämningsuppgift och aktivt deltagande i seminarium. Obligatorisk närvaro vid seminarium, alternativt skriftlig ersättningsuppgift.

2005: OSK: Sinnen, Muntlig och skriftlig presentation, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
OSK 2. Muntlig presentation med en egentillverkad poster.

2006: OSK: Hållbar utvecking, Grupparbete, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
OSK 3. Inlämning av skriftligt protokoll från grupparbetet.

2007: ÅRN: Näringskedjor, Skriftlig inlämningsuppgift, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
ÅRN 1

2008: ÅRN: Naturruta, Muntlig och skriftlig inlämningsuppgift, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
ÅRN 2. Praktisk fältuppgift inklusive fältobservationer med skriftlig inlämningsuppgift och muntlig presentation.

2010: FYKE: Fysikexperiment, Praktisk examination, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
FYKE 1. Praktisk, muntlig redovisning i fält. Obligatorisk närvaro vid studentredovisningar, alternativt skriftlig ersättningsuppgift.

2011: FYKE: Elevlaboration, Skriftlig inlämningsuppgift, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
FYKE 2. Praktisk laboration med elevgrupp och därefter skriftlig individuell rapport. Laborationen förbereds och genomförs i grupp. Obligatorisk närvaro vid elevlaboration, alternativt en ersättande egenarrangerad laboration med elev.

2012: FYKE: Fysik och kemi, Salstentamen, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
FYKE 3

2013: TEK: Läslogg, Skriftlig redovisning, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
TEK 1. Skriftligt protokoll från gruppdiskussion. Läslogg på kurslitteraturen inom teknik.

2014: TEK: Programmering och styrning med barn, Skriftlig inlämningsuppgift, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
TEK 2. Skriftlig rapport efter studiebesök på ett science center. Obligatorisk närvaro vid studiebesök, alternativt besök på liknande plats.

2015: TEK: Teknik i samhället , Muntlig och skriftlig presentation, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
TEK 3. Muntlig redovisning med digitalt presentationsmaterial. Obligatorisk närvaro vid studentredovisningar, alternativt skriftlig ersättningsuppgift.

2101: ÅRN: Astronomi, Skriftlig inlämningsuppgift, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
ÅRN 3. Fältobservationer och skriftlig inlämningsuppgift.

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att erbjudas 3 examinationstillfällen inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs NV015G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Areskoug, Mats, Ekborg, Margareta, Lindahl, Britt, Rosberg, Maria,
 • Titel: Naturvetenskapens bärande idéer: För lärare f-6
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Gleerups
 • Författare/red: Brügge, Britta, Glantz, Matz, Sandell, Klas
 • Titel: Friluftslivets pedagogik : en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Dahlgren, Lars Owe, Sjölander, Sverre, Strid, Jan Paul, Szczepanski, Anders (red.)
 • Titel: Utomhuspedagogik som kunskapskälla - Närmiljö blir lärmiljö
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Elfström, Ingela, Nilsson, Bodil, Sterner, Lillemor, Wehner Godée, Christina
 • Titel: Barn och naturvetenskap - upptäcka, utforska, lära
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber AB
 • Författare/red: Grimvall, Göran
 • Titel: Teknikens väsen: skolans teknikämne i tidigare årskurser
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Johansson, Myrtel, Sandström, Maria
 • Titel: Undervisa i teknik - för lärare F-6
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Gleerups
 • Författare/red: Jönsson, Anders, Ekborg, Margareta, Lindahl, Britt, Löfgren, Lena
 • Titel: Bedömning i NO - Grundskolans tidiga år
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Gleerups
 • Författare/red: Pleijel, Håkan
 • Titel: Ekologi - en introduktion
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Gleerups
 • Författare/red: Stolpe, Karin, Höst, Gunnar, Hallström, Jonas (red.)
 • Titel: Teknikdidaktisk forskning för lärare. Bidrag från en forskningsmiljö.
 • Förlag: Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik
 • Kommentar: http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1190817/FULLTEXT01.pdf
 • Författare/red: Sund, Per, Sund, Louise
 • Titel: Hållbar utveckling: ämnesdidaktisk tematisering för grundskolan
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Östklint, Olle, Johansson, Sverker, Anderberg, Elsie
 • Titel: Fysik för lärare
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur

Referenslitteratur

 • Författare/red: Areskoug, Mats, Ekborg, Margareta, Nilsson, Karin, Sallnäs, Dora
 • Titel: Naturvetenskapens bärande idéer i praktiken : Metodik för lärare F-6
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Gleerups
 • Författare/red: Lättman, Robert, Wejdmark, Mats
 • Titel: Att lära in ute året runt - Årskurs F-9
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Outdoor Teaching Förlag
Till kursen tillkommer tre kompendier i biologi och ett kompendium i kemi. Dessutom ingår kursplaner för förskolan och grundskolan, kommentarmaterial till kursplaner inom naturvetenskap och teknik samt DiNO-material från Skolverket, http://www.skolverket.se.

I övrigt tillkommer annat egenproducerat material, kopierat material, vetenskapliga artiklar, samt material hämtat från hemsidor.

Sidan uppdaterades 2022-07-14