Pedagogik AV, Skoljuridik och myndighetsutövning i Rektorsprogrammet, 10 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Pedagogik AV, Skoljuridik och myndighetsutövning i Rektorsprogrammet, 10 hp

Educational Sciences MA, School Law and the Exercise of Public Authority, 10 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE031U
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Skoljuridik och myndighetsutövning i Rektorsprogrammet
 • Högskolepoäng: 10
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2015-03-09
 • Fastställd: 2016-11-29
 • Senast ändrad: 2021-11-19
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-10

Syfte

Syftet med kursen är att ge rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skolan, förskola och fritidshem kunskaper om gällande rätt (lag, författningar, förordningar) för att säkerställa en likvärdig och rättssäker utbildning. Vidare syftar kursen till att ge förmåga att beakta och praktisera rättssäkerhetsaspekter i arbetet som chef och pedagogisk ledare med skolutveckling. I detta kommer förskolans och skolans värdegrunds-, kunskaps-, och kompensatoriska uppdrag att på olika sätt att synliggöras.

Kursen syftar också till att problematisera arbete i en politiskt styrd verksamhet, att synliggöra förskolans och skolans dubbla styrning (stat och huvudman) samt skolans kompensatoriska uppdrag i förhållande till perspektiv på ledning och styrning av verksamheter. Här ingår också att göra etiska överväganden inom ramen för gällande regelverk, bl.a. när olika bestämmelser ställs mot varandra.

Lärandemål

Efter genomgången utbildning ska rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skolan, förskola och fritidshem:
- Visa goda kunskaper om svensk skolas och förskolas utformning, styrsystem och grundläggande värderingar, historiskt och i nutid, samt rektorers och chefers myndighetsuppdrag.
- Visa kunskap om nationella och internationella författningar av relevans för verksamheten och hur den egna verksamheten uppfyller dessa.
- Visa god kunskap om rättssystemets uppbyggnad, rättskällor och juridisk metod samt god förmåga att använda rättskällor för problemlösning.
-Visa kunskap om och förmåga att hantera arbetsrättsliga perspektiv i rollen som chef för lärare och övrig personal.
- Visa god förmåga att utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, samt med hänsyn till barn och elevers rätt till en likvärdig och rättssäkerutbildning, göra bedömningar, förmedla samt tillämpa relevanta kunskaper.

Elever i behov av särskilt stöd och barn och elever med funktionsnedsättning skall i detta uppmärksammas. Även trygghet och studiero, elevhälsans uppdrag och andra insatser för att stärka barns och elevers välmående ska särskilt uppmärksammas.

Innehåll

Kursens fokus är det uppdrag, den roll och det ansvar som åligger rektorer och annan ledningspersonal i skola, förskola och fritidshem i förhållande till de lagar, förordningar, föreskrifter och avtal som utgör inramningen för skolans och förskolans verksamhet. Kursen inleds med en genomgång av rättssystemets uppbyggnad, rättskällor och juridisk metod. Därefter sker en genomgång av nationell och internationell rätt av betydelse för förskolans och skolans område. I denna genomgång belyses även kort de internationella överenskommelser Sverige ingått avseende det specialpedagogiska området, nationella minoriteter m.m. Kursens tredje del fokuserar svensk skola och förskolas organisatoriska uppbyggnad, dess styrsystem och vägledande värderingar. Här behandlas även chefernas myndighetsuppdrag, arbetsrätten och etiska dimensioner i utförandet av ledaruppdraget.

Kännedom om rättssystem, nationell och internationell rätt av relevans för området och skolans, förskolans och fritidshemmets organisatoriska uppbyggnad kompletteras löpande under kursen med tillämpade övningar samt via att problematisera den utveckling svensk skola och förskola gått igenom. Barn och elever i behov av särskilt stöd, trygghet och studiero, elevhälsans uppdrag och andra insatser för att stärka barns och elevers välmående beaktas i dessa övningar

Behörighet

Rektorer samt annan personal med motsvarande ledningsfunktioner i skola, förskola och fritidshem vilka tidigare inte genomgått någon statlig befattningsutbildning för rektorer.
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Undervisning

Undervisningen kan bedrivas i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt självstudier. Undervisningen kan komma att genomföras på engelska och med hjälp utav olika kommunikationsformer.

Examination

1000: Skoljuridik och myndighetsutövning, 10,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Examination sker i form av skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Övrig information

Anmälan till utbildningen sker av skolhuvudman.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: UFB2 Skolans författningar.
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Norstedts Juridik, Stockholm.
 • Författare/red: Auno U, Berg G, Sundh F (red).
 • Titel: Metodhandbok för förskolechefer och rektorer.
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Studentlitteratur.
 • Kommentar: Valda delar.
 • Författare/red: Boström V, Lundmark, K.
 • Titel: Skoljuridik.
 • Upplaga: 2019.
 • Förlag: Liber, Stockholm.
 • Kommentar: 449 s.
 • Författare/red: Denscombe, M.
 • Titel: Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. (Fjärde upplagan).
 • Upplaga: 2018.
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur.
 • Kommentar: Valda delar.
 • Författare/red: Nillson Rådeström N, Sidenhag L.
 • Titel: Juridisk metod i skolan: en handbok för rektorer
 • Upplaga: 2020.
 • Förlag: Liber.
 • Författare/red: Ringarp, E, Nilfors, E.
 • Titel: Styrning och ledning av svensk förskola och skola. En introduktion.
 • Upplaga: 2020.
 • Förlag: Gleerup
 • Författare/red: Utrikesdepartementet.
 • Titel: Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Sveriges internationella överenskommelser SÖ 2008:26.
 • Upplaga: 2008.
 • Författare/red: Warnling Conradsson W, Sandström L, Ahlenius H.
 • Titel: Lärare & elev: rättsliga aspekter och etiska dilemman.
 • Upplaga: 2020.
 • Förlag: Norstedts Juridik AB.
 • Författare/red: Werner, L: Tryblom, C-G: Hellstadius M.
 • Titel: UFB 6 Rättspraxis i skolan.
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Norstedts förlag.
 • Kommentar: Finns att ladda ner/läsa på nätet.
 • Författare/red: Viklund, Lars.
 • Titel: Arbetsrätt i praktiken. En handbok.
 • Upplaga: 2021.
 • Förlag: Studentlitteratur AB.
Tillkommer rättspraxis och övrigt material från myndigheter som används i samband med praktiska övningar.

Sidan uppdaterades 2022-07-14