Litteraturvetenskap GR (A), Brott och straff i skönlitteraturen, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Litteraturvetenskap GR (A), Brott och straff i skönlitteraturen, 7,5 hp

Comparative Literature BA (A), Crime and Punishment in Literature, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: LI063G
 • Ämne huvudområde: Litteraturvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Brott och straff i skönlitteraturen
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-04-28
 • Fastställd: 2020-11-30
 • Senast ändrad: 2021-11-26
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-10

Syfte

Kursens syfte är dels att ge grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp och analysverktyg, dels att kombinera dessa med kriminologins teorier och begrepp för att analysera skönlitteratur som behandlar brott och straff i vid mening. Förhållandet form-innehåll belyses genom läsning av klassiska och moderna verk.

Lärandemål

- Förståelse för brottslingars och brottsoffers psykologi och handlingar genom skönlitterära exempel.
- Förmåga att analysera skönlitteratur utifrån litteraturvetenskapliga metoder, form och innehåll, med kopplingar till kriminologiska begrepp som introducerats i föregående kurs.

Innehåll

Kursen är indelad i tre moment:
Moment 1, Brott och straff/brottslingar och brottsoffer i litteraturhistorien, 2 hp
Moment 2, Litteraturvetenskaplig analys – metoder och begrepp, 2 hp,
Moment 3, Analys av skönlitterära verk, 3,5 hp, utifrån litteraturvetenskapliga metoder och begrepp i kombination med kriminologiska teorier och begrepp.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

M100: Moment 1: Brott och straff/brottslingar och brottsoffer i litteraturhistorien, Inlämningsuppgift, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Inlämningsuppgift med kamratrespons

M200: Moment 2: Litteraturvetenskaplig analys – metoder och begrepp, Inlämningsuppgift, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Inlämningsuppgift med kamratrespons

M300: Moment 3: Analys av skönlitterära verk, Individuell skriftlig tentamen, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Individuell skriftlig inlämningsuppgift

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.


Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (Väl Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (Underkänd) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Begränsning av examination

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Studerande som underkänts minst två gånger på kurs eller del av kurs, har rätt att begära att annan examinator utses, om det inte finns särskilda skäl mot det. Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen är en breddkurs. Kursen kan inräknas i examen men däremot inte tillgodoräknas som motsvarande Litteraturvetenskap GR (A) vilket innebär att den inte ger behörighet till nästa progressionsnivå i litteraturvetenskap.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Dostojevskij, Fjodor
 • Titel: Brott och straff
 • Upplaga: Valfri upplaga
 • Författare/red: Morrison, Toni
 • Titel: Älskade
 • Upplaga: Valfri upplaga
 • Författare/red: Rendell, Ruth
 • Titel: Stenarna skola ropa
 • Upplaga: Valfri upplaga
 • Författare: Sagarin, Edward & Kelly, Robert
 • Artikeltitel: Responsibility and Crime in Literature
 • Tidskrift: The Annals of the American Academy of Political and Social Sciences
 • År/Volym/nr/sidor: Jan 1985, vol 477, s. 12-24
 • Kommentar: (tillgänglig som pdf I Moodle)
 • Författare/red: Simenon, Georges
 • Titel: Maigret tar miste
 • Upplaga: Valfri upplaga
 • Författare/red: Sjöwall, Maj & Wahlöö, Per
 • Titel: Polismördaren
 • Upplaga: Valfri upplaga
 • Författare/red: Vucovic, Jimmi
 • Titel: Narrativanalys
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: Studentlitteratur
Artiklar och andra texter kan tillkomma enligt lärarens anvisningar.

Sidan uppdaterades 2022-07-14