Socialt arbete GR (A), Socialt arbete som profession och ämne - introduktion, 22,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Socialt arbete GR (A), Socialt arbete som profession och ämne - introduktion, 22,5 hp

Social Work BA (A), Social Work as Profession and Subject - Introduction, 22.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SA083G
 • Ämne huvudområde: Socialt arbete
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Socialt arbete som profession och ämne - introduktion
 • Högskolepoäng: 22,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 40%, Samhällsvetenskap 60%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-06-03
 • Fastställd: 2020-11-24
 • Senast ändrad: 2022-01-11
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-15

Syfte

Kursens syfte är att studenterna ska förvärva grundläggande kunskaper om socialt arbete som ämne och profession, vilket inkluderar idéhistoriska perspektiv, en orientering i det sociala arbetets arbetsfält, frågor som rör kunskapsbildning och en introduktion till betydelsen av professionell och personlig utveckling i socialt arbete. Därutöver syftar kursen till att studenterna ska förvärva kunskaper om individers och gruppers sociala livsvillkor, bakomliggande faktorer till social utsatthet och den roll som socialpolitik och välfärdsstatens organisering har för det sociala arbetets praktik.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

Moment 1

- ha kunskap om det sociala arbetets idéhistoriska rötter, framväxten av socialt arbete som ämne och profession samt en orientering i för ämnet centrala forskningsfrågor.
- ha grundläggande kunskap om det sociala arbetets villkor och förutsättningar i en globaliserad värld.

Moment 2

- kunna reflektera över centrala begrepp som politik, makt, demokrati, jämställdhet, diskriminering, frihet och rättvisa
- kunna redogöra för den svenska välfärdsmodellens uppbyggnad och särdrag i ett internationellt, komparativt perspektiv
- kunna förstå och redogöra för relationen mellan välfärdspolitik och dess villkor för samhällets organisering, det civila samhället och olika gruppers livsvillkor
- kunna reflektera över välfärdspolitikens betydelse för att motverka fattigdom och olika former av social utsatthet.

Moment 3

- ha grundläggande kunskaper om, och kunna reflektera över, människors livsvillkor och sociala sammanhang ur ett livsloppsperspektiv
- ha grundläggande kunskaper om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
- ha tillägnat sig grundläggande kunskaper om hur socialt arbete bedrivs inom olika fält med barn och unga, kvinnor och män och äldre och personer med olika former av funktionsnedsättning eller sociala problem.

Moment 4

- på en grundläggande nivå kunna reflektera över sin personliga utveckling och sig själv i förhållande till egen bakgrund, utbildning, kommande studier samt över den egna personens betydelse för utförandet av, och färdigheter i, socialt arbete i en föränderlig värld.

Övergripande lärandemål som gäller samtliga moment

- ha grundläggande kunskaper om och kunna reflektera över olika former av social utsatthet med avseende på kön, klass, sexualitet, etnicitet och ålder.
- ha tillägnat sig förståelse av, och kunna reflektera över, hur avvikelse och normalitet skapas, vidmakthålls och förändras i samhället
- kunna diskutera och förstå betydelsen av etik- och maktaspekter i socialt arbete som ämne och profession
- kunna visa grundläggande kunskap om betydelsen av en professionell kommunikation i socialt arbete, samt ha provat på olika former av redovisning, i syfte att utveckla sin förmåga att framföra och argumentera/motivera sin framställan
- kunna använda bibliotekets katalog och några ämnesspecifika databaser
- ha tillägnat sig kunskaper som är grundläggande i ett vetenskapligt skrivande.

Innehåll

Kursen är indelad i fyra moment: introduktion till socialt arbete, välfärdens organisering, social utsatthet och livsvillkor samt ett moment som rör professionell och personlig utveckling. De olika momenten introduceras var för sig för att sedan integreras. Därutöver innehåller kursen övningar för att utveckla ett kritiskt förhållningssätt och studenternas förmåga till vetenskapligt skrivande samt tillämpningsövningar i samarbete med biblioteket.

Moment 1. Introduktion till socialt arbete som ämne, praktik och forskning, 4,5 hp
Introduction to Social Work as a subject, practice and research, 4,5 credits

Inledningsvis ges en introduktion av socialt arbete som profession och samhällsvetenskapligt ämne. Här behandlas idéhistoriska rötter och framväxten av det professionella sociala arbetet i Sverige såväl som ämnets utveckling och centrala frågor kring kunskapsbildningen. Vidare presenteras det sociala arbetets forskningsfält. En introduktion till olika maktrelationer som genus, etnicitet och klass i socialt arbete ges som skapar förutsättningar för att reflektera kring konsekvenserna av sociala kategoriseringar.

Moment 2. Välfärdens organisering, 7,5 hp
The organisation of the welfare, 7,5 credits

Här introduceras centrala samhällsvetenskapliga begrepp som demokrati, rättvisa och jämställdhet med relevans för den svenska välfärdspolitiken och det sociala arbetets praktik. Därefter diskuteras i ett nationellt och internationellt komparativt perspektiv relationen mellan välfärdspolitik och välfärdens organisering, och hur organiseringen av välfärden påverkar familjelivets organisering och vilka förväntningar som ställs på det civila samhället diskuteras. Särskilt vikt läggs vid hur det svenska välfärdssystemet påverkar levnadsvillkoren för individer och grupper. I momentet diskuteras också hur olika diskrimineringspraktiker kan påverka människors levnadsvillkor.

Moment 3. Social utsatthet och livsvillkor, 7,5 hp
Vulnerable groups' living conditions, 7,5 credits

Momentet inriktas på grundläggande kunskaper om individer och grupper i utsatta livssituationer, såväl i Sverige som internationellt. Behov och livsvillkor beskrivs ur ett livsloppsperspektiv där barn/ungdom och vuxenliv och åldrande belyses. Här uppmärksammas perspektiv som modernitet, socialisering samt kunskaper om hur avvikelser och normalitet skapas, vidmakthålls och förändras på individuell- organisatorisk- samt samhällelig nivå. Den utsatta livssituationen speglas i relation till kön, klass, sexualitet, etnicitet och ålder.
Det huvudsakliga innehållet i detta delmoment koncentreras till ett antal problemområden inom socialt arbete och är uppdelade på så kallade målområden. Dessa är: barn och unga, beroende- och missbruksproblematik, funktionsnedsättning, åldrande samt mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Olika sätt att beskriva, förstå och förhålla sig till social utsatthet bland individer och grupper och svåra livssituationer studeras och problematiseras. Konsekvenser av individers och gruppers sociala utsatthet beskrivs och analyseras i förhållande till utbildning, arbete, sociala relationer och hälsa.

Moment 4. Professionell och personlig utveckling, 3 hp
Professional and personal development, 3 credits

I momentet ges studenten en introduktion av personlig och professionell utveckling och den begreppsvärld som omger området, något som även relateras till kön, klass, sexualitet, etnicitet och ålder och andra maktdimensioner. Studenten tränas inom momentet att reflektera över den egna personliga professionella utvecklingen i relation till aktuell studiesituation och kommande profession. Studenten får även träna på att se och reflektera över sin position i en föränderlig värld.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning förmedlas med hjälp av föreläsningar, obligatoriska uppgifter, seminarier, grupparbeten och basgruppssamtal. Närmare beskrivning hur detta utformats för varje moment framgår av studiehandledningen.

Enstaka föreläsningar kan komma att ges på engelska.

Examination

0010: Socialt arbete som ämne, praktik och forskning, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Moment 1: Socialt arbete som ämne, praktik och forskning Momentet examineras genom en individuell skriftlig tentamen. För betyg G till VG krävs även deltagande i ett grupparbete och ett redovisningsseminarium. De presenteras närmare i studiehandledningen.

0020: Välfärdens organisering, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Moment 2: Välfärdens organisering Kursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen. För betyg G till VG krävs även deltagande i två seminarier. Seminarierna preciseras närmare i studiehandledningen.

0030: Utsatta gruppers levnadsvillkor, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Moment 3: Utsatta gruppers levnadsvillkor Momentet examineras genom en individuell skriftlig tentamen. För betyg G till VG krävs även deltagande i ett grupparbete, i ett litteraturseminarium samt i en uppgift om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Grupparbete och seminarium preciseras närmare i studiehandledningen.

0040: Professionell och personlig utveckling, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Moment 4: Professionell och personlig utveckling Momentet examineras genom en individuell skriftlig tentamen. För betyg G till VG krävs deltagande vid tre obligatoriska basgruppssamtal, en samtalsövning och en värderingsövning. Basgruppsamtal, samtalsövning och värderingsövning preciseras närmare i studiehandledningen.

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
- För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de krav som ställs i kursens lärandemål.
- För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen.
- Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt).

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen ingår i programmet Socionomutbildning, 210 hp, termin 1.

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kurskod SA078G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Titel: International Federation of Social Workers. Global statement of ethical principles
 • Webbadress: https://www.ifsw.org/global-social-work-statement-of ethical-principles/
 • Författare/red: Börjesson, B., & Börjesson, M. (2015)
 • Titel: Förstå socialt arbete
 • Förlag: Liber, 405 sid.
 • Författare/red: Dominelli, L. (2010)
 • Titel: Social Work in a Globalizing World
 • Förlag: Polity press
 • Kommentar: Kap 1, 5. 45 sid.
 • Författare/red: Erikson, M G. (2015)
 • Titel: Referera reflekterande: konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
 • Förlag: Lund; Studentlitteratur, 111 sid
 • Författare/red: Meeuwisse, A. & Swärd, H. (red.) (2013)
 • Titel: Perspektiv på sociala problem
 • Förlag: Natur och Kultur.
 • Kommentar: Kap 1-3, 12-15. 157 sid.
 • Författare/red: Sandström, G. (red.) (2010)
 • Titel: Att vara socionom: från utbildad till erfaren
 • Förlag: Studentlitteratur, 192 sid.
 • Författare/red: Skau, G. M. (2018)
 • Titel: Mellan makt och hjälp - Om det flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare i ett samhällsvetenskapligt perspektiv
 • Förlag: Liber, 159 sid.
 • Författare/red: Thurén, B-M. (2000)
 • Titel: Den gamla gåtan om kvinnor och män. I: Höglund, A M & Thurén, B-M (red) Män och kvinnor? vad vet en genusvetare? Intervjuer med genusforskare
 • Förlag: Gummerus Printing, 33 sid.
 • Författare/red: Thurén, T. (2019)
 • Titel: Vetenskapsteori för nybörjare
 • Upplaga: 3:e uppl.
 • Förlag: Liber
 • Kommentar: 204 sid.
Moment 2
 • Författare/red: Alakoski ( 2006)
 • Titel: Svinalängorna
 • Förlag: Bonnier, 259 sid.
 • Författare/red: Espvall, M. (2008)
 • Titel: From obligations to negotiations: reciprocity and reflexivity in informal financial support
 • Förlag: European Journal of Social Work vol. 11, no. 4: 355-367.
 • Författare/red: Johansson, T. (2009)
 • Titel: Familjeliv
 • Förlag: Liber, 188 sid.
 • Författare: Kölegård Stjärne, M., Fritzell, J., Brännström, L., Estrada, F., & Nilsson, A. (2007)
 • Artikeltitel: Boendesegregationens utveckling och konsekvenser
 • Tidskrift: Socialvetenskaplig Tidskrift
 • År/Volym/nr/sidor: 14(2-3), 153-178.
 • Författare/red: Lundh Nilsson, F. & Werner, E
 • Titel: Samhällsekonomi för socionomer
 • Upplaga: Första upplagan
 • Förlag: Gleerups
 • Kommentar: 200 sid.
 • Författare/red: Magnusson, L. (2017)
 • Titel: Håller den svenska modellen?: arbete och välfärd i en globaliserad värld
 • Förlag: Stockholm: Norstedts akademiska förlag
 • Författare: Marttila, A., & Burström, B. (2008)
 • Artikeltitel: Making ends meet - interview study with recipients of social assistance in Stockholm County
 • Tidskrift: Socialmedicinsk Tidskrift
 • År/Volym/nr/sidor: 85(1), 43-7
 • Författare/red: Mörk, E. & Liljeberg, L. (2012)
 • Titel: Fattig, sjuk och arbetslös - en beskrivning av personer i kläm mellan stat och kommun
 • Upplaga: 2012:1
 • Förlag: Uppsala: Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
 • Författare/red: Olofsson, J.
 • Titel: Socialpolitik: en historisk bakgrund, internationella jämförelser och aktuella politiska utmaningar
 • Upplaga: 5:e upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 240 sid.
 • Författare/red: Salonen, T. (2019)
 • Titel: Välfärd - inte för alla 2019: Den ekonomiska familjepolitikens betydelse för familjer i ekonomisk utsatthet
 • Förlag: Rädda Barnen
 • Författare/red: Salonen, T. (2020)
 • Titel: Millenniebarnen: en studie om ekonomisk utsatthet bland barn under hela uppväxten
 • Förlag: Stockholm: Rädda Barnen
 • Kommentar: 32 sid.
 • Författare: Swärd, H. (2015)
 • Artikeltitel: EU-medborgarna, tiggeriet och den synliga nöden – en kunskapsöversikt
 • Tidskrift: Socialmedicinsk Tidskrift
 • År/Volym/nr/sidor: 92(3), 268-285.
 • Författare: Vamstad, J. (2018)
 • Artikeltitel: Inte längre ett komplement: Om Sveriges stadsmissioners sociala arbete med utsatta personer
 • Tidskrift: Socialmedicinsk Tidskrift
 • År/Volym/nr/sidor: 95(5), 549-558.
Moment 3
 • Författare/red: Albertsson, M., Albin, B., Siwertsson, C. & Hjelm, K. (2004)
 • Titel: Consuming Care and Social Services: Comparisons between Swedish-born Older People and Older People born outside Sweden
 • Förlag: Practice 16 (2).pp 99-110
 • Författare/red: Andersson, G., Höjer, I., Sallnäs, M., Sjöblom, Y. (2019)
 • Titel: När samhället träder in. Barn, föräldrar och social barnavård
 • Upplaga: 2
 • Förlag: Lund, Studentlitteratur (kap. 1, 4-7, 9-12 samt "Med blicken framåt": 210 sid)
 • Författare/red: Andersson, L. (red.) (2013)
 • Titel: Socialgerontologi
 • Upplaga: (2.,[uppdaterade] uppl.)
 • Förlag: Studentlitteratur, 420 sid.
 • Författare/red: Bywater, J. & Jones, R. (2007)
 • Titel: Sexuality and Social Work
 • Förlag: Learning Matters, 168 sid.
 • Författare: Fahlgren, S. & Sawyer, L. (2005)
 • Artikeltitel: Maktrelationer och normaliseringsprocesser i välfärdsstaten
 • Tidskrift: 2-3.05
 • År/Volym/nr/sidor: Kvinnovetenskaplig tidskrift
 • Författare/red: Helmen Borge,A.I. (2012)
 • Titel: Resiliens, risk och sund utveckling
 • Upplaga: 2
 • Förlag: Lund, Studentlitteratur (kap 1-5: 127 sid)
 • Författare/red: Johnson, B., Richert, T & Svensson, B. (2017)
 • Titel: Alkohol och narkotikaproblem
 • Upplaga: 1
 • Förlag: Lund, Studentlitteratur
 • Författare/red: Lindqvist, R. (2017)
 • Titel: Funktionshindrade i välfärdssamhället
 • Förlag: Gleerup. 203 sid.
 • Författare/red: Lundin, L., Mellgren, Z. (red.) (2012)
 • Titel: Psykiska funktionshinder. Stöd och hjälp vid kognitiva funktionsnedsättningar
 • Förlag: Studentlitteratur, sid 1-162.
 • Författare/red: Solvang, P. (2000)
 • Titel: The emergence of an us and them discourse in disability theory
 • Förlag: Scandinavian Journal of Disability Research, 2 (1), sid 3-20.
 • Författare: Sveriges Kommuner och Landsting (2006)
 • Artikeltitel: En kunskapsöversikt - Mäns våld mot kvinnor i nära relationer
 • Webbadress: https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/mans-vald-mot-kvinnor-i-nara-relationer-en-kunskapsoversikt.html
Moment 4
 • Författare/red: Andergren, L. (2018)
 • Titel: Samtal i Socialt arbete
 • Förlag: Borås, Tremedia (Kap 1,5,7)
 • Författare/red: Bie, K. (2009)
 • Titel: Reflektionshandboken
 • Förlag: Gleerups Utbildning AB, 96 sid.
 • Författare/red: Henriksen, J-O. & Vetlesen, A.J. (2013)
 • Titel: Etik i arbete med människor
 • Upplaga: 3., [rev.] uppl
 • Förlag: Studentlitteratur, sida 1-80
 • Kommentar: ISBN978-91-44-09020-7
 • Författare/red: Kåver, A. & Nilssone, Å. (2007)
 • Titel: Tillsammans: om medkänsla och bekräftelse
 • Förlag: Natur och Kultur, 159 sid.
 • Författare/red: Røkenes, O.H. & Hanssen, P. (2016)
 • Titel: Bära eller brista: kommunikation och relationer i arbetet med människor
 • Förlag: Gleerups Utbildning AB, 316 sid.

Sidan uppdaterades 2022-07-14