Genusvetenskap GR (A), Genus, nation och migration, 4 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Genusvetenskap GR (A), Genus, nation och migration, 4 hp

Gender Studies BA (A), Gender, Nation and Migration, 4 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: GE015G
 • Ämne huvudområde: Genusvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Genus, nation och migration
 • Högskolepoäng: 4
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-12-05
 • Fastställd: 2020-02-05
 • Senast ändrad: 2021-11-19
 • Giltig fr.o.m: 2022-05-15

Syfte

Att studenten utifrån genusvetenskaplig teoribildning ska kunna kritiskt reflektera över centrala politiska begrepp så som medborgarskap, nation och rättvisa. Därtill kunna reflektera över vad ett intersektionellt perspektiv kan tillföra förståelsen av dessa teman genom att diskutera skönlitteratur eller journalistiska reportage.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna
-redogöra för och tillämpa intersektionella perspektiv i analyser av politiska
processer
- kritisk reflektera kring hur globaliseringsprocesser utmanar olika subjekts
politiska betydelser och den könspolitiska ordningen
- analysera och diskutera ett för området för relevant samhällsfenomen utifrån
intersektionalitet, migration och nation

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper i samtida feministisk politisk filosofi med fokus på nation, migration och förhandlingar av medborgarskap samt den politiska betydelsen av vilka som skrivs in i, eller ut ur den nationella gemenskapen.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker via en internetbaserad lärplattform, vilket kräver att studenten har tillgång till dator med internetuppkoppling. Utrustning såsom mikrofon, webbkamera och högtalare kan komma att användas.

Examination

1000: PM, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2000: Debatt, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Examination sker i form av skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter och aktivt deltagande vid seminarier.

Länk till betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen är en breddkurs. Kursen kan inräknas i examen, men däremot inte
tillgodoräknas som motsvarande Genusvetenskap GR (A) vilket innebär att den inte ger
behörighet till nästa progressionsnivå i genusvetenskap.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med GE013G, Genusvetenskap GR (A), Genus, nation och migration, 4 hp

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare: Connell, Raewyn W., Messerschmidt, James W.
 • Artikeltitel: Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept
 • Tidskrift: 2005/19/6/829-859
 • År/Volym/nr/sidor: Gender and Society
 • Författare/red: de la Reguera, Erik
 • Titel: Gränsbrytarna : den globala migrationen och nationalismens murar
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Pocketförlaget
 • Författare: Lykke, Nina
 • Artikeltitel: Intersektionalitet ett användbart begrepp
 • Tidskrift: 2003/1/3/47-57
 • År/Volym/nr/sidor: Kvinnovetenskaplig tidskrift
 • Författare: Yuval-Davis, Nira
 • Artikeltitel: Belonging and the politics of belonging
 • Tidskrift: 2006/40/3/197-214
 • År/Volym/nr/sidor: Patterns of Prejudice

Sidan uppdaterades 2021-12-07