Sociologi GR (A), Feministiska perspektiv på kris, krisberedskap och krishantering, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Sociologi GR (A), Feministiska perspektiv på kris, krisberedskap och krishantering, 7,5 hp

Sociology BA (A), Feminist Perspectives on Crisis, Crisis Preparedness and Crisis Management, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SO121G
 • Ämne huvudområde: Sociologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Feministiska perspektiv på kris, krisberedskap och krishantering
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Fastställd: 2021-05-20
 • Senast ändrad: 2021-11-19
 • Giltig fr.o.m: 2022-05-16

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenterna förmåga att, så väl muntligt som skriftligt, kritiskt granska och analysera krisberedskap och krishantering utifrån sociologiska och feministiska teorier, begrepp och frågeställningar.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna visa:

Kunskap och förståelse:
• Redogöra för sociologiska och feministiska perspektiv på kris
• Uppvisa en grundläggande förståelse för maktordningars betydelse för vad som
betraktas som kriser och hur krishantering görs

Färdighet och förmåga:
• Granska kriser med hjälp av sociologiska och feministiska teorier, begrepp och
frågeställningar
• Diskutera kris, krisberedskap och krishantering utifrån sociologiska och
feministiska perspektiv

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
• Uppvisa en grundläggande förmåga att kritiskt analysera hur företeelser
relaterade till krisberedskap och krishantering samverkar med kulturella och
politiska maktordningar

Innehåll

Kursen behandlar ett sociologiskt och feministiskt forskningsfält som omsluter frågor om kris, krisberedskap och krishantering. Genom kursen diskuteras de strukturer, normer och värderingar som kännetecknar dagens krisberedskap och krishantering. Utifrån ett kritiskt perspektiv så granskas även de maktordningar som omgärdar krishanteringsfältet.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Distanskurs: Undervisningen består av utlagt material och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram, samt obligatoriska inlämningsuppgifter. Distanskursen har inga fysiska träffar. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna.

Examination

1000: Hemtentamen, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Länk till betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen är en breddkurs. Kursen kan inräknas i examen, men däremot inte tillgodoräknas som motsvarande Sociologi GR (A) vilket innebär att den inte ger behörighet till nästa progressionsnivå.

Kursen överlappar med GE016G, Genusvetenskap GR (A), Feministiska perspektiv på kris, krisberedskap och krishantering, 7,5 hp.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare: Crenshaw, Kimberle
 • Artikeltitel: Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color
 • Tidskrift: Stanford Law Review
 • År/Volym/nr/sidor: 1991/43/6/1241-1299
 • Författare/red: Enarson, Elaine & Dhar Cakrabarti, P.G. (red.)
 • Titel: Women, gender and disaster. Global issues and initiatives
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Sage
 • Författare/red: Hedenus, Anna, Björk, Sofia & Shmulyar Gréen, Oksana (red.)
 • Titel: Feministiskt tänkande och sociologi
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Hobbins, Jennifer, Danielsson, Erna & Sjöstedt, Angelika (red.)
 • Titel: Genus, risk och kris
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare: Stienstra, Deborah
 • Artikeltitel: Northern Crises
 • Tidskrift: International Feminist Journal of Politics
 • År/Volym/nr/sidor: 2015/17/4/630-651

Artiklar kan tillkomma i enlighet med lärares anvisning.

Sidan uppdaterades 2022-07-14