Programmering i textbaserad miljö, 2,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Programmering i textbaserad miljö, 2,5 hp

Programming in a Text-based Environment, 2.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IK007U
 • Ämne huvudområde: Informatik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Programmering i textbaserad miljö
 • Högskolepoäng: 2,5
 • Fördjupning vs. Examen: GXX - Kursen ligger på grundnivå. Kan ej klassificeras.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Data- och systemvetenskap
 • Fastställd: 2021-12-03
 • Senast ändrad: 2021-12-03
 • Giltig fr.o.m: 2021-11-22

Syfte

Att ge lärare fördjupade kunskaper i textuell programmering för att kunna använda programmering som ett verktyg för problemlösning, databearbetning och visualisering.

Lärandemål

Efter en avslutad kurs ska deltagaren kunna:
- läsa in data från filer för lagring och bearbetning i lämpliga datastrukturer
- programmera simuleringar och visualiseringar av matematiska och tekniska koncept
- tillämpa programmeringsdidaktiska strategier och visualiseringar i lektionsplanering
- jämföra hur ett matematiskt problem löses i en blockbaserad programmeringsmiljö, med hur samma lösning implementeras i ett textbaserat programmeringsspråk

Innehåll

Generellt innehåll
- Fördjupning i textuell programmering för problemlösning, databearbetning och simulering
- Didaktiska strategier och verktyg kopplat till programmeringsundervisning
- Presentation av relevant forskning inom programmering och programmeringsdidaktik

Programmeringsspecifikt innehåll
- Textbaserad programmering med funktioner, filhantering och datastrukturer
- Analys och jämförelse av problemlösning i programmeringsspråken Python och Scratch
- Kodkonstruktion för problemlösning, databearbetning, simulering och visualisering
- Introduktion till grafiska gränssnitt i Python med konstruktion av enklare fönsterprogram
- Information om hur olika tilläggsbibliotek för matematik och teknik installeras och används

Behörighet

Deltagarna ska vara verksamma lärare, men behöver inte vara behöriga matematik- eller tekniklärare. Kursen är öppen för lärare i andra ämnen eller andra skolformer, i mån av plats. Deltagarna ska ha rektorns godkännande för att få gå kursen.
Deltagaren ska vara godkänd på kursen ”Introduktion till programmering i text-baserad miljö, 5 hp” eller kunna bestyrka motsvarande kunskaper.

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Undervisning

Distansundervisning med tre stycken halvdagsträffar online i Zoom. Halvdagsträffarna består bland annat av föreläsningar, workshops och grupplaborationer. Till kursen finns en IT-baserad lärplattform för kursmaterial, frågor och diskussioner. Handledning ges både vid heldagsträffar samt via distans i lärplattformen Moodle. Undervisningen ska huvudsakligen ske på svenska, men enstaka inslag kan vara på engelska.

Examination

2101: Skriftliga inlämningsuppgifter, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2102: Skriftlig redovisning inkluderande testad och körbar programkod, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Övrig information

Kursdeltagare behöver ha egen dator för individuellt arbete och gruppövningar på kursens halvdagsträffar.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Lindemann, Jonas
 • Titel: Ingenjörens guide till Python
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur AB
 • Författare/red: Skansholm, Jan
 • Titel: Python från början
 • Upplaga: Upplaga 1, 2019
 • Förlag: Studentlitteratur AB

Referenslitteratur:

A Byte of Python; https://python.swaroopch.com/
W3 Schools Python tutorial: https://www.w3schools.com/PYTHON/
Programmera med Scratch i skolan: https://digitalalektioner.se/programmera-med-scratch-i-skolan/

Sidan uppdaterades 2022-07-14