Samhällskunskap GR (A), Samhällskunskap grundlärare 4-6, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Samhällskunskap GR (A), Samhällskunskap grundlärare 4-6, 7,5 hp

Civics BA (A), Civics for Primary School Teacher, Year 4-6, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SH028G
 • Ämne huvudområde: Samhällskunskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Samhällskunskap grundlärare 4-6
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-10-14
 • Fastställd: 2020-03-31
 • Senast ändrad: 2021-12-09
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-01

Syfte

Kursens syfte är att ge ämneskunskaper och didaktiska verktyg för undervisning i samhällskunskap i grundskolans årskurs 4-6 genom att anlägga en bred samhällsvetenskaplig ansats innefattande politik, ekonomi och samhällsanalys. Kursen syftar även till att ge förmåga att förstå och kunna kritiskt värdera demokratins och samhällets värden och funktionssätt utifrån hur olika intressen och traditioner påverkar sätten att se på individ och samhälle.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för skolämnet samhällskunskap med avseende på dess innehåll, uppkomst och utveckling
- visa kunskap om grunderna i svensk samhällsekonomi
- visa kunskap om det politiska systemet i Sverige
- visa förmåga att förstå och diskutera samhällsfenomen ur klass-, genus- och etnicitetsperspektiv
- kunna redogöra för och diskutera hur de formuleringar om samhällskunskap som återfinns i skolans styrdokument för åk 4-6 kommer till uttryck i pedagogisk
praktik
- redovisa ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper inklusive metodik gällande samhällskunskapsundervisning i grundskolans åk 4-6
- visa förmåga att diskutera metoder för bedömning med utgångspunkt i skolans styrdokument
- kunna förhålla sig kritisk till och analysera läromedel i samhällskunskap lämplig för åk 4-6

Innehåll

Kursen är inriktad mot lärare i samhällsorienterande ämnen (SO) i årskurs 4-6. En central kunskapsdel i kursen är att ge ämnesteori vad avser demokrati- och samhällsanalys. Detta innefattar även kunskaper om det politiska systemet i Sverige, svensk offentlig förvaltning och samhällsekonomi. En andra central kunskapsdel fokuserar didaktiska verktyg för undervisning i samhällskunskap i grundskolans årskurs 4-6. Detta innefattar diskussion om, och praktiska övningar i, förmåga till ämnesundervisning i samhällskunskap samt generella ämnesdidaktiska reflektioner. Innehållet länkas till aktuella forsknings- och utvecklingsarbeten vad avser samhällskunskapens ämnesteori och ämnesdidaktik.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ingår som en del av ett valbart samhällsorienteringsblock tillsammans med religion, historia och geografi. Undervisningen anpassas till lärandemålen för kursen så att föreläsningar är huvudform för kunskapsmålen, seminarier och fältstudier är huvudform för insikter och förståelse. Gruppövningar utgör grundform där studenten tränar kursens färdighetsmål.

Examination

2001: Individuell skrivuppgift, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2002: Litteraturseminarier, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Studentens förmåga att nå kursens lärandemål prövas individuellt. Kunskaps- insikts- och förståelsemål prövas skriftligt eller muntligt. Färdighetsmålen prövas genom att den enskilda studenten prövas och bedöms vid praktiska övningar.

Studenten kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omprovstillfälle i nära anslutning därtill. Vid underkänt resultat ges ytterligare ett provtillfälle inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur.

Om student har ett intyg från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de krav som ställs i kursens lärandemål.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemålen för kursen.
Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt).För att erhålla betyget U (underkänt).

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

I samband med kursavslutning genomförs en skriftlig kursvärdering. Kursvärderingen sammanställs och arkiveras på institutionen. Resultatet tillsammans med eventuellt vidtagna åtgärder presenteras för kommande studentgrupp.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod SH020G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Edling, C
 • Titel: Ett delat samhälle: makt, intersektionalitet och social skiktning
 • Upplaga: 2016
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Ekendahl Ingegerd, Nohagen Lars, Sandahl Johan
 • Titel: Undervisa i samhällskunskap – en ämnesdidaktisk introduktion.
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Långström, Sture & Virta, Anja
 • Titel: Samhällskunskapsdidaktik : utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande
 • Upplaga: 2016
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: ISBN: 987-91-44-06643
 • Författare/red: Norén Bretzer, Ylva
 • Titel: Sveriges politiska system
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: ISBN: 9789144115511
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
 • Författare/red: Werner, Erika & Lund Nilsson, Fay
 • Titel: Samhällsekonomi för socionomer
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: Gleerups
 • Kommentar: ISBN: 9789140692061

Referenslitteratur

 • Författare/red: Backman, J
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Dysthe O, Hertzberg F, Løkensgard Hoel T
 • Titel: Skriva för att lära
 • Upplaga: 2011
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Franck, Olof
 • Titel: Samhällsämnenas didaktik
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
Vetenskapliga artiklar tillkommer samt kan ytterligare litteratur/material tillkomma.

Sidan uppdaterades 2022-07-14