Folkhälsovetenskap GR (A), Våld i nära relationer, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Folkhälsovetenskap GR (A), Våld i nära relationer, 7,5 hp

Public Health Science BA (A), Violence in Intimate Relationships, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FH033G
 • Ämne huvudområde: Folkhälsovetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Våld i nära relationer
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-10-01
 • Fastställd: 2019-12-04
 • Senast ändrad: 2021-12-02
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-05

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om mäns våld mot kvinnor och barn och att belysa konsekvenser av mäns våld mot kvinnor och barn ur ett folkhälsoperspektiv.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

- beskriva omfattningen av våld och olika former av våld

- beskriva och förstå konsekvenser av våld för individen och samhället

- förstå hur samhällsstrukturer, organisationer och individers beteende interagerar
och påverkar våldsnivån i ett samhälle

- reflektera över vilken betydelse olika förklaringsmodeller till våld har för
åtgärdsplanering på olika nivåer

- förstå hur bemötande av utsatta kvinnor och barn påverkas av strukturer på
organisations- och samhällsnivå

- förhålla sig till och värdera samhällets strategier och styrdokument i arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Innehåll

Olika former av våld som kan drabba kvinnor och barn och dess konsekvenser ur ett folkhälsoperspektiv

Statistik om våld i nära relationer

Teoretiska modeller och kunskaper om strukturer på samhällsnivå för att förstå våldets bakomliggande orsaker

Teorier om konstruktioner av kön som medverkar till våld i nära relationer

Teoretiska modellers betydelse för hur handlingsplaner och program utformas för att kunna arbeta preventivt på strukturell nivå.

Att synliggöra motstånd på olika nivåer i samhället när det gäller preventivt arbete mot våld i nära relationer

Samhällets strategier och styrdokument mot våld i nära relationer.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen går på kvartsfart och är upplagd som distansutbildning. Arbetsformerna varierar, exempel på arbetsformer är föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter, individuellt arbete och arbete i grupp.

Studierna bedrivs enskilt och i grupp via nätbaserad lärplattform med stöd av studiehandledning. Undervisningen utgår från ett forskande och undersökande arbetssätt. Studieformen förutsätter studentens aktiva deltagande i nätbaserade diskussioner och seminarier. Stor vikt läggs på att studenterna tillsammans utvecklar sina kunskaper genom studieuppgifter och diskussioner för att främja den enskildes lärande. Distansformen förutsätter att den studerande har tillgång till dator med internetuppkoppling.

Undervisning bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

2101: Uppgift 1: Individuell skriflig uppgift, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2102: Uppgift 2: Individuell skriftlig uppgift, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2103: Uppgift 3: Individuell skriftlig uppgift, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2104: Uppgift 4: Skriftlig gruppuppgift, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Studenten examineras individuellt och i grupp i form av skriftliga inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i olika övningar.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kurskod FH002G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: (ansvarig Carin Götblad)
 • Titel: Våld i nära relationer – en folkhälsofråga
 • Upplaga: SOU 2014:49
 • Förlag: Fritzes Offentliga Publikationer
 • Webbadress: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2014/06/sou-201449/
 • Författare/red: (ansvarig Juno Blom)
 • Titel: Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck
 • Upplaga: SOU 2015:55
 • Förlag: Fritzes offentliga publikationer
 • Webbadress: http:s//www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-uredningar/2015/06/sou.2015_55/
 • Författare/red: Heimer, G., Björck, A., Albért, U. & Haraldsdotter, Y. (red)
 • Titel: Våldsutsatta kvinnor - samhällets ansvar
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare: Hoppstadius, H
 • Artikeltitel: What Is the Problem? Representation of Men´s Violence Against Women in a Swedish Context
 • Tidskrift: Multidisciplinary Journal of Gender Studies,
 • År/Volym/nr/sidor: 2018, 7(3), 1684-1708.
 • Webbadress: http://dx.doi.org/10.17583/generos.2018.3737
Vetenskapliga artiklar och rapporter tillkommer.

Sidan uppdaterades 2022-07-14