Medicinsk vetenskap GR (A), Basal anatomi och fysiologi, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Medicinsk vetenskap GR (A), Basal anatomi och fysiologi, 7,5 hp

Medical Science BA (A), Basal Anatomy and Physiology 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MV040G
 • Ämne huvudområde: Medicinsk vetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Basal anatomi och fysiologi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Medicin 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
 • Fastställd: 2020-06-26
 • Senast ändrad: 2021-12-03
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-10

Syfte

Syftet är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper om människokroppens normala anatomi och fysiologi.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
1. Beskriva människokroppens uppbyggnad på cell-, organ-, organsystem- och organismnivå.
2. Beskriva människokroppens funktion på organ- och organsystemnivå, samt interaktionen mellan kroppens organ och organsystem under normala fysiologiska förhållanden och förändringar.
3. Namnge och lokalisera anatomiska strukturer

Innehåll

- celler, vävnader och organ
- nervsystemet, sinnesorganen och endokrina systemet
- skelettet och muskler
- cirkulationssystemet, blodet och respirationssystemet
- matspjälkningssystemet
- temperaturregleringen
- njurar och urinvägar

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen innehåller olika former av lärande såsom individuellt arbete, gruppuppgifter, digitala föreläsningar och webseminarier.

Examination

1000: Individuell nätbaserad tentamen, Webbtentamen, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Generella betygskriterier för målrelaterad tregradig betygsskala:
- För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de krav som ställs i kursens lärandemål
- För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen
- Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt).

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Aldskogius, H. & Rydqvist, B.
 • Titel: Den friska människan
 • Upplaga: Senaste
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Aldskogius, H. & Rydqvist, B.
 • Titel: Den friska människan Arbetsbok
 • Upplaga: Senaste
 • Förlag: Liber

Sidan uppdaterades 2022-07-14