Medicinsk vetenskap AV, Vård av patienter i behov av andningsstöd/non-invasiv ventilation, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Medicinsk vetenskap AV, Vård av patienter i behov av andningsstöd/non-invasiv ventilation, 7,5 hp

Medical Science MA, Non-invasive Ventilation, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MV057A
 • Ämne huvudområde: Medicinsk vetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Vård av patienter i behov av andningsstöd/non-invasiv ventilation
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 50%, Medicin 50%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-06-08
 • Fastställd: 2021-06-21
 • Senast ändrad: 2021-12-03
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-10

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskap om medicinska aspekter samt omvårdnadsbehov hos patienter som vårdas med andningsstöd i form av non-invasiv ventilation (NIV).

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
1. förklara och redogöra för indikationer och kontraindikationer för non-invasiv ventilation
2. värdera och planera olika omvårdnadsåtgärder vid non-invasiv ventilation
3. redogöra för patienters upplevelser av non-invasiv ventilation
4. redogöra för och summera olika risker vid non-invasiv ventilation
5. beskriva, sammanfatta och förklara patofysiologi vid respiratorisk svikt, samt fysiologiska effekter av non-invasiv ventilation
6. beskriva funktion och handhavande av medicin-teknisk utrustning som kan användas för behandling av respiratorisk svikt

Innehåll

Kursen innehåller respirationsfysiologi, indikationer för NIV, fysiologiska effekter, patienters upplevelser av NIV, medicinsk teknik och omvårdnadsbehov vid NIV.

Behörighet

Svensk legitimation som sjuksköterska samt minst 90 högskolepoäng i ämnet omvårdnad, eller motsvarande kunskaper, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen är helt digital och distansbaserad utan krav på obligatorisk närvaro, förutom ett (1) examinationsseminarium.

Examination

1000: Respirationsfysiologi med fokus på patofysiologi, Webbtentamen, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Individuell examination

2000: Säker vård, patientkomfort och omvårdnadsaspekter vid NIV, Muntlig och skriftlig inlämningsuppgift, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Individuell examination

3000: Medicinsk teknik och praktiskt handhavande, indikationer och kontraindikationer för non-invasiv ventilation, Seminarium, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Gruppuppgift

Generella betygskriterier för målrelaterad tregradig betygsskala:
- För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de krav som ställs i kursens lärandemål
- För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen
- Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt).

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Guldbranssen, Stubberud
 • Titel: Intensivvård, avancerad omvårdnad och behandling
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur

Referenslitteratur

 • Författare/red: Rupertsson, Larsson, Lipcsey, Smekai
 • Titel: Intensivvård
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber

Sidan uppdaterades 2022-07-14