Geografi GR (A), Geografins grunder och hållbar utveckling, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Geografi GR (A), Geografins grunder och hållbar utveckling, 7,5 hp

Geography BA (A), The Basics of Geography and Sustainable Development, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: GG018G
 • Ämne huvudområde: Geografi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Geografins grunder och hållbar utveckling
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 80%, Samhällsvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-09-09
 • Fastställd: 2021-03-22
 • Senast ändrad: 2021-12-21
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Kursens övergripande syfte är att ge en introduktion till ämnet geografi (natur- och kulturgeografi) med dess olika studieområden såsom geomorfologi, ekonomisk geografi, miljögeografi, befolkningsgeografi, politisk geografi osv. för att skapa en grund och förståelse för ämnet. Kursen syftar även till att ge studenterna kunskap om, och förståelse för, samspelet mellan människa och omgivning för att kunna diskutera och förstå klimatförändringar och hållbarhet.

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om hur människan använder och påverkar natur- och kulturlandskap i olika delar av världen, vilka miljö- och samhällsutmaningar som uppkommer som följd av mänskliga aktiviteter samt vad som menas med hållbar utveckling. Vidare syftar kursen till att översiktligt introducera geografiska arbetssätt och metoder.

Lärandemål

För att bli godkänd ska studenten visa förmåga att:

• Definiera och förklara grundläggande begrepp, processer, teorier, arbetssätt och metoder i ämnet geografi
• Förklara hur människor interagerar med och påverkar omgivningen samt vilka miljöproblem som uppkommer som följd av resursnyttjande och olika verksamheter
• Redogöra och reflektera kring sambanden mellan befolkningsutveckling, ekonomisk och social utveckling samt resursanvändning på global, regional och lokal nivå

Innehåll

Kursen ger en introduktion till geografi som ämne samt till geografiska arbetssätt och metoder. I kursen får studenterna kunskap om naturgeografins och kulturgeografins begrepp och processer för att skapa en grund och förståelse för ämnet. Kursen ger också grundläggande kunskaper om klimat, miljö-och resursproblem, hållbar utveckling och de globala hållbarhetsmålen.

Centralt i kursen är att studenterna får förståelse för människans påverkan på natur- och kulturlandskap och hur olika delar av världen påverkas av miljöförändringar beroende på rådande förutsättningar. I detta är förståelse av hållbar utveckling, Agenda 2030 och de globala målen viktiga delar av kursen. Kursen ger även översiktliga kunskaper om geografiska arbetssätt och metoder, med betoning av landskapsanalys och kartografi.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Redovisningar och diskussioner såväl individuellt som i grupp är återkommande inslag.

Undervisningen sker med nyttjande av Mittuniversitetets webbaserade system. Undervisning och återkoppling kan förekomma på engelska.

Obligatorisk närvaro krävs vid examinerande tillfällen.

Examination

0010: Övningar och inlämningsuppgifter, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

0015: Landskapsanalys (grupparbete), 2,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0030: Individuell tentamen, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Vid hemtentamen eller annan skriftlig inlämning kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen ingår i programmet Klimatförändring – politik och samhällsutveckling, 180 hp.

Distanskurs: Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med internetuppkoppling, kamera och hörlurar.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden mm. regleras i Högskoleförordningen.

De studerande förutsätts själva att svara för resekostnader under exkursioner/fältresor om inget annat anges.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Getis, Arthur
 • Titel: Introduction to geography
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: McGraw-Hill Education
 • Kommentar: Valda delar.
 • Författare/red: Hall, Ola, Alm, Göran, Ene, Stefan och Jansson, Ulf
 • Titel: Introduktion till kartografi och geografisk information
 • Upplaga: 2003
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Valda delar.
 • Författare/red: Hedenius, Fredrik, Persson, Martin & Sprei, Frances
 • Titel: Hållbar utveckling – nyanser och tolkningar
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
Vetenskapliga artiklar och annat material kan tillkomma.

Sidan uppdaterades 2022-07-14