Geografi GR (A), Miljörättvisa, ojämlikheter och social hållbar utveckling, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Geografi GR (A), Miljörättvisa, ojämlikheter och social hållbar utveckling, 7,5 hp

Geography BA (A), Environmental Justice, Inequalities and Social Sustainable Development, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: GG020G
 • Ämne huvudområde: Geografi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Miljörättvisa, ojämlikheter och social hållbar utveckling
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 80%, Samhällsvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-09-09
 • Fastställd: 2021-05-19
 • Senast ändrad: 2021-12-21
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Kursen syftar till att belysa miljörättvisa med betoning på tillgång till och fördelning av naturresurser samt hur miljö- och klimatförändringar påverkar skilda grupper i Sverige och världen. En utgångspunkt är att miljö- och klimatförändringar ger upphov till ökad ojämlikhet eftersom dessa kan slå olika mot människor. Men samtidigt kan social ojämlikhet också påverka till exempel förmågan att uppfatta förändringar i klimatet och miljön som ett hot, samt vilka möjligheter man har att agera i förhållande till dessa förändringar. Tillgången till rent vatten styrs exempelvis av både naturgeografiska och sociala förhållanden, medan socioekonomiska förhållanden kan ha betydelse för vårt förhållningssätt och agerande när det gäller klimat och miljö.

Centralt i kursen är att problematisera aktuella miljöfrågor kopplat till geografiska ojämlikheter och människors livsvillkor. Inom ramen för kursen diskuteras och analyseras olika rättviseteorier i samband med uthållig användning av resurser och hur en mer hållbar utveckling – med särskilt fokus på social hållbarhet - kan uppnås.

Lärandemål

För att bli godkänd ska studenten visa förmåga att:

• Redogöra för och problematisera miljöfrågor, naturresursutnyttjande och mark- och vattenanvändning i relation till samhällsutveckling, social orättvisa och geografiska ojämlikheter

• Analysera aktuella miljöfrågor i relation till lokala förutsättningar, historiska förhållanden, ojämlik fördelning av resurser och hållbar utveckling

• Redogöra för och visa förståelse för relevanta teorier, begrepp och förhållningssätt kopplat till geografiska ojämlikheter, samt applicera dessa på aktuella miljö-och resursfrågor

Innehåll

Under kursen belyses frågor om hur miljö- och klimatförändringar är kopplade till geografiska ojämlikheter, social orättvisa samt hur social hållbarhet kan uppnås. Hur påverkas människor och olika platser av klimatförändringar? Vem har tillgång till och kontroll över naturresurser? Vem har rätten och/eller makten att definiera vad som är hållbart naturresursutnyttjande?

I kursen problematiseras och analyseras aktuella miljöfrågor i Sverige och i övriga världen i relation till samhällsutveckling och lokala förutsättningar, historiska förhållanden, maktrelationer och globalisering samt globala hållbarhetsmål. Studenterna kommer att fördjupa sig i olika miljöproblem genom att identifiera social orättvisa, utbredning, orsaker, konsekvenser (t ex klimatflyktingar) och tänkbara lösningar för mer uthållig användning och fördelning av naturresurser. Detta sker genom att analysera miljöproblem utifrån olika teoretiska perspektiv.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Redovisningar och diskussioner är återkommande inslag.

Undervisningen sker med nyttjande av Mittuniversitetets webbaserade system. Undervisning och återkoppling kan förekomma på engelska.

Obligatorisk närvaro krävs vid examinerande tillfällen.

Examination

0010: Litteraturseminarium, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

0020: Individuell tentamen, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0030: Individuell muntlig redovisning, 3,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Vid hemtentamen eller annan skriftlig inlämning kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen ingår i programmet Klimatförändring – politik och samhällsutveckling, 180 hp.

Distanskurs: Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med internetuppkoppling, kamera och hörlurar.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden mm. regleras i Högskoleförordningen.

De studerande förutsätts själva att svara för resekostnader under exkursioner/fältresor om inget annat anges.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Edward A Page
 • Titel: Climate Change, Justice and Future Generations
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Edward Elgar Publishing Ltd
 • Kommentar: Delar av boken.
 • Författare/red: Jönsson, Erik och Andersson, Elina (redaktörer)
 • Titel: Politisk ekologi. Om makt och miljöer
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur

Referenslitteratur

 • Författare/red: Robbins, Paul
 • Titel: Political Ecology. A critical introduction
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Wiley-Blackwell, Chichester
Vetenskapliga artiklar och annat material tillkommer.

Sidan uppdaterades 2022-07-14