Folkhälsovetenskap AV, Individuell ämnesfördjupning II, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Folkhälsovetenskap AV, Individuell ämnesfördjupning II, 7,5 hp

Public Health Science MA, Selected review of literature II, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FH019A
 • Ämne huvudområde: Folkhälsovetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Individuell ämnesfördjupning II
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1F - Kursen ligger på avancerad nivå och har kurs(er) på avancerad nivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2012-06-01
 • Fastställd: 2012-08-17
 • Senast ändrad: 2021-12-10
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Kursen syftar till att utifrån ett eget valt problemområde göra litteraturstudier i ett ämne som är relevant till ditt kommande forskningsprojekt. De kunskaper som du inhämtar ligger till grund för ett självständigt arbete, samt en projektplan (inför det självständiga vetenskapliga arbetet på mastersnivå i efterföljande kurs).

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:
- visa förmåga att identifiera och kritiskt diskutera behov av fortsatt forskning
inom sin ämnesinriktning
- visa färdighet och förmåga i att kritiskt bedöma och systematiskt analysera
forskning relaterad till eget och andras vetenskapliga arbeten
- visa förmåga att kritiskt, analytiskt och självständigt identifiera och formulera
frågeställningar gällande sitt eget vetenskapliga arbete samt på adekvat sätt
redogöra och argumentera för planering av detsamma
- kunna skriftligt sammanställa en fördjupad litteraturöversikt och en projektplan
- visa medvetenhet om etiska, vetenskapliga och samhälleliga aspekter på
forskningsarbete inom sin ämnesinriktning.

Innehåll

Individuell ämnesfördjupning inför examensarbetet i Masterutbildning i Hälsovetenskap, 120 hp.

Litteraturstudier inom valt ämnesområde
Problemformulering
Forskningsdesign

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp i folkhälsovetenskap, hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnesområden eller motsvarande utländsk examen samt godkänt betyg från kurserna Folkhälsovetenskap AV, Individuell ämnesfördjupning I, 7,5 hp och Folkhälsovetenskap AV, Vetenskapligt arbete, 15 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen är helt nätbaserad. Studierna bedrivs enskilt och i grupp via en lärplattform med stöd av studiehandledning. Studieformen förutsätter studenternas aktiva deltagande i nätbaserade diskussioner och seminarier, och omfattas av litteraturstudier och individuellt arbete. Obligatoriska avsnitt framgår av studiehandledningen. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

1010: Litteraturöversikt, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2101: Projektplan och ifylld etisk ansökan, 3,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Examination sker genom skriftliga diskussioner och inlämningsuppgifter.
Samtliga examinationer sker individuellt och skriftligt.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Ny examination i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Armstrong, R., Waters, E., Jackson, N., Oliver, S., Popay, J., Shepherd, J., Petticrew, M., Anderson, L., Bailie, R., Brunton, G., Hawe, P., Kristjansson, E., Naccarella, L., Norris, S., Pienaar, E., Roberts, H., Rogers, W., Sowden, A. & Thomas, H.
 • Titel: Guidelines for Systematic Reviews of Health Promotion and Public Health Interventions. Version 2
 • Upplaga: October 2007.
 • Förlag: Melbourne University
 • Kommentar: Available online.
 • Författare/red: Backman, J.
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Creswell, J.W.
 • Titel: Research Design. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: SAGE Publications Inc.
 • Författare/red: Etikprövningsmyndigheten
 • Webbadress: https://etikprovningsmyndigheten.se/

Referenslitteratur

 • Författare/red: Bonita, R., Beaglehole, R. & Kjellström, T.
 • Titel: Grundläggande epidemiologi
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Elektronisk resurs. Tillgänglig genom: http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9789144053806_swe.pdf
 • Författare/red: Bryman, A.
 • Titel: Samhällsvetenskapliga metoder
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Day, R.A. & Gastel, B.
 • Titel: How to Write and Publish a Scientific Paper
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Cambridge University Press
 • Författare/red: Patton, M.Q.
 • Titel: Qualitative Research & Evaluation Methods
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Sage Publications
 • Författare/red: Polit, D.F. & Beck, C.T.
 • Titel: Nursing Resarch: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Lippincott Williams & Wilkins
 • Författare/red: Yin, R.K.
 • Titel: Kvalitativ forskning från start till mål
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: The Guilford Press
Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Sidan uppdaterades 2022-07-14