Omvårdnad GR (C), Examensarbete, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Omvårdnad GR (C), Examensarbete, 15 hp

Nursing Science BA (C), Degree Project, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: OM076G
 • Ämne huvudområde: Omvårdnad
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Examensarbete
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
 • Utbildningsområde: Vård 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
 • Fastställd: 2020-02-05
 • Senast ändrad: 2021-12-14
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-10

Syfte

Kursens syfte är att studenten förvärvar fördjupade kunskaper inom huvudområdet omvårdnad och tillämpar detta i utformningen av ett vetenskapligt examensarbete inom ämnet omvårdnad.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten utifrån ett etiskt perspektiv kunna:
1. Tillämpa och värdera teorier och begrepp relevanta för omvårdnad
2. Tillämpa och kritiskt granska vetenskapliga metoder relevanta för omvårdnadsforskning
3. Identifiera och värdera etiska frågeställningar relevanta för omvårdnad
4. Självständigt genomföra och dokumentera ett vetenskapligt arbete i omvårdnad genom att utifrån vårdandet sammanställa aktuell forskning inom en fördjupad del av huvudområdet omvårdnad där människa, hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar ingår
5. Identifiera, värdera och diskutera styrkor och svagheter med utförd metod
6. Identifiera och värdera ytterligare behov av kunskap inom dagens omvårdnadsforskning och sammanställa kliniska implikationer
7. Sammanställa aktuell forskning inom en fördjupad del av huvudområdet
8. Presentera ett vetenskapligt arbete inom givna tidsramar
9. Försvara, motivera och förklara det egna examensarbetet i relation till relevant teori, begrepp och tidigare omvårdnadsforskning
10. Sammanfatta, kritiskt granska, värdera och diskutera andras examensarbeten samt identifiera ytterligare behov av kunskap, kompetens och kliniska implikationer inom omvårdnadsforskning

Innehåll

Planering, genomförande och redovisning av ett examensarbete inom huvudområdet omvårdnad. Försvara examensarbetet samt kritiskt granska och diskutera andras examensarbeten. Genomgående kommer kursen att belysas ur ett genus-, socioekonomiskt-, och transkulturellt perspektiv

Behörighet

För tillträde till kursen krävs godkända betyg i:
Omvårdnad 75 hp:
Omvårdnad GR (A), 30 hp.
Omvårdnad GR (B), 30 hp.
Omvårdnad GR (C), 15 hp: Vetenskaplig metod, 15 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Varierande arbetsformer som inkluderar föreläsningar, individuellt arbete, handledning individuell och i grupp samt seminarier

Examination

2001: Skriftligt, självständigt examensarbete och examinationsseminarium med muntlig opposition, Examensarbete, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Det skriftliga examensarbetet examineras genom att presenteras vid ett seminarium med opponent- respektive respondentskap.

Rätten till handledning (oavsett form) avseende självständigt arbete är begränsad till den tid kursen ges och en kortare tid därefter vid studentens första kurstillfälle. Handledning utöver schemalagd handledning (oavsett form) sker endast i överenskommelse med handledare. Uteblir studenten från inplanerad handledning (oavsett form) utan återbud räknas det tillfället som använt. Handledning (oavsett form) vid förnyat kurstillfälle kan inte garanteras. Deltagande i grupper där diskussion av självständigt arbete sker kan alltid erbjudas.

Det skriftliga examensarbetet examineras genom att presenteras vid ett seminarium med opponent- respektive respondentskap av annan lärare än utsedd formell examinator. Slutbetyg på kurs sätts av examinator.

Generella betygskriterier för målrelaterad tregradig betygsskala:
- För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de krav som ställs i kursens lärandemål
- För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen
- Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt).

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning.
Högskoleförordningen, kap 10.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Studerande som underkänts två gånger på prov i viss kurs har rätt att begära att annan examinator utses, om det inte finns speciella skäl mot det.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod OM082G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Friberg, F.
 • Titel: Dags för uppsats - vägledning för litteraturbaserade examensarbeten
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Polit, D F och Beck, C T.
 • Titel: Nursing research. Generating and Assessing Evidence for Nursing Practic
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: JP Lippincott Company

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Sidan uppdaterades 2022-07-14