Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig metod, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig metod, 15 hp

Nursing Science BA (C), Scientific Methodology, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: OM077G
 • Ämne huvudområde: Omvårdnad
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Vetenskaplig metod
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-03-01
 • Fastställd: 2020-02-10
 • Senast ändrad: 2021-12-14
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-10

Syfte

Kursens syfte är att studenten förvärvar fördjupade kunskaper i vetenskapsteori och metod, samt aktuell forskning inom huvudområdet omvårdnad.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten utifrån ett etiskt förhållningssätt kunna:

1. Identifiera och värdera vetenskapliga metoder relevant för omvårdnad och omvårdnadsforskning
2. Tillämpa, värdera och förklara teorier och begrepp relevant för vetenskaplig metod och omvårdnad
3. Självständigt värdera, planera, motivera och dokumentera olika vetenskapliga metoder genom att söka, kritiskt granska, värdera och analysera vetenskapliga publikationer
4. Reflektera, kombinera och kritiskt granska olika former av forskningsdesign, datainsamling och analysmetoder inom kvantitativ- och kvalitativ omvårdnadsforskning
5. Identifiera, värdera och kritiskt granska styrkor och svagheter med utförd metod
6. Identifiera, värdera och försvara etiska frågeställningar relevanta för omvårdnadsforskning
7. Identifiera och värdera ytterligare behov av kunskap inom dagens omvårdnadsforskning och kliniska implikationer
8. Sammanställa aktuell forskning inom en fördjupad del av huvudområdet omvårdnad utifrån vårdandet, där människa, hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar ingår
i en ämnesfördjupning
9. Försvara och motivera den egna ämnesfördjupningen inom omvårdnadsforskning i relation till relevant teori, begrepp och tidigare omvårdnadsforskning

Innehåll

- forskningsetik
- vetenskapsteori/forskningsdesign
- kvalitativa och kvantitativa datainsamlings- och analysmetoder
- tillämpad ämnesfördjupning, granskning av aktuell omvårdnadsforskning

Behörighet

För tillträde till kursen krävs godkända betyg i:
Omvårdnad 60 hp:
Omvårdnad GR (A), 30 hp.
Omvårdnad GR (B), 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Varierande arbetsformer som inkluderar egna studier, föreläsningar, arbete i grupp och workshop.

Examination

2001: Examination 1. Kvalitativ/kvantitativ design och analys, Muntlig och skriftlig presentation, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Skriftlig inlämningsuppgift samt seminarium.

2002: Examination 2. Ämnesfördjupning, Muntlig och skriftlig inlämningsuppgift, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Skriftlig inlämningsuppgift samt seminarium som genomförs parvis.

2003: Examination 3. Individuell skriftlig salstentamen , 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Vetenskaplig teori och metod.

Generella betygskriterier för målrelaterad tregradig betygsskala:
- För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de krav som ställs i kursens lärandemål
- För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen
- Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt).

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m. regleras i Högskoleförordningen

Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning.
Högskoleförordningen, kap 10.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Studerande som underkänts två gånger på prov i viss kurs har rätt att begära att annan examinator utses, om det inte finns speciella skäl mot det.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod OM081G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Friberg, F
 • Titel: Dags för uppsats - vägledning för litteraturbaserade examensarbeten
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Polit, D.F. & Beck, C.T
 • Titel: Nursing research. Generating and Assessing Evidence for Nursing Practic
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: JP Lippincott Company
Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Sidan uppdaterades 2022-07-14