Statsvetenskap GR (A), Genus i statsvetenskap, 3,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Statsvetenskap GR (A), Genus i statsvetenskap, 3,5 hp

Political Science Ba (A), Gender in Political Science, 3.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SK040G
 • Ämne huvudområde: Statsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Genus i statsvetenskap
 • Högskolepoäng: 3,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2017-09-19
 • Fastställd: 2017-12-21
 • Senast ändrad: 2022-01-27
 • Giltig fr.o.m: 2022-05-17

Syfte

Kursen syftar till att introducera feministisk statsvetenskaplig forskning och intersektionella perspektiv på politiska teman.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
– Redogöra för och problematisera centrala statsvetenskapliga begrepp utifrån
olika feministiska perspektiv
– Diskutera och analysera den feministiska statsvetenskapens återverkningar på
forskningens inriktning och frågeställningar.

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskap om feministisk statsvetenskaplig forskning och feministisk vetenskapskritik. Vidare problematiseras olika statsvetenskapliga begrepp utifrån feministisk politisk teori och belyser att genom att ställa frågor som väger in ett feministiskt perspektiv kommer man också fram till andra svar.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen genomförs via datorbaserat konferensprogram. Tillgång till dator med Internetuppkoppling krävs.

Examination

1201: Individuell hemtentamen, 3,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Breddkurs. Kursen kan tillgodoräknas i examen men inte ersätta annan kurs på grundläggande nivå i statsvetenskap (A).

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare: Berggren, Anne Marie
 • Artikeltitel: Genusbegreppet – dess idéhistoriska utveckling och politiska innebörd
 • Tidskrift: Statsvetenskaplig tidskrift
 • År/Volym/nr/sidor: 2011/113/2/209-227
 • Författare/red: Freidenvall, Lenita & Jansson, Maria (red)
 • Titel: Politik och kön - Feministiska perspektiv på statsvetenskap
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Gemzöe, Lena
 • Titel: Feminisim
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Bilda Förlag och Idé
 • Kommentar: (2015) kap 2, sid 33-78, kap 5, sid 121 - 133.
 • Författare/red: Rönnblom, Malin & Eduards, Maud
 • Titel: Genusperspektiv på statsvetenskap
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Högskoleverket

Sidan uppdaterades 2021-12-07