Journalistik GR (A), Introduktion till journalistik, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Journalistik GR (A), Introduktion till journalistik, 7,5 hp

Journalism BA (A), Introduction to Journalism, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: JO102G
 • Ämne huvudområde: Journalistik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Introduktion till journalistik
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Övrigt 100%
 • Ansvarig institution: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2021-10-06
 • Fastställd: 2022-03-15
 • Senast ändrad: 2022-03-15
 • Giltig fr.o.m: 2022-07-01

Syfte

Kursen behandlar grundläggande kunskap om journalistiska metoder och arbetssätt, samt förståelse för mediernas och journalistikens villkor och betydelse i samhället.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- enskilt och tillsammans med andra redogöra för det svenska medielandskapet
- reflektera över det journalistiska uppdraget och mediernas villkor i samhället
- beskriva och diskutera olika perspektiv angående vetenskaplig forskning
- använda begrepp och terminologier som är aktuella för ämnet
- tillämpa grundläggande journalistiska metoder och arbetssätt

Innehåll

Kursen är en introduktion till journalistik både som vetenskap och praktik. Journalistikforskning introduceras, liksom hur den journalistiska arbetsprocessen ser ut. De strukturella villkoren för medierna belyses och sätts i relation till det journalistiska innehållet. Etiska förhållningssätt diskuteras och problematiseras.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

Examination

M400: Individuell inlämningsuppgift: Porträtt artikel, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M500: Individuell inlämningsuppgift: Diskussionsforum angående vetenskaplig forskning, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M601: Gruppuppgift: Porträtt medieföretag (inlämningsuppgift och seminarium), 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

M701: Individuell skriftlig examen, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

M800: Individuell inlämningsuppgift: Nyhetsartikel, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.
Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Pressens samarbetsnämnd, Spelregler för Press, radio och tv
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Sidor: hela boken. Kan laddas ned som PDF gratis via https://tu.se/wp-content/uploads/2016/02/Spelregler-oktober-2015.pdf
 • Författare: Bergström, Annika & Jervelycke Belfrage, Maria
 • Artikeltitel: News in Social Media: Incidental consumption and the role of opinion leaders
 • Tidskrift: Digital Journalism
 • År/Volym/nr/sidor: 2018, volym 6, nummer 5, s. 583-598
 • Kommentar: Kan laddas ned som PDF gratis via https://biblioteket.miun.se/
 • Författare/red: Biblioteket i Moodle
 • Titel: Granska och värdera vetenskapliga källor
 • Webbadress: https://elearn20.miun.se/moodle/course/view.php?id=62&section=3
 • Författare/red: Biblioteket i Moodle
 • Titel: Skriva och referera
 • Webbadress: https://elearn20.miun.se/moodle/course/view.php?id=62&section=4
 • Författare/red: Funcke, Nils
 • Titel: Att publicera: Etik och juridik för journalister
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Sidor: kapitel 8
 • Författare/red: Häger, Björn
 • Titel: Intervjuteknik, 3:e omarbetade och uppdaterade upplagan
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Morfem
 • Kommentar: 1-6, 11-14, 17 samt Lathund
 • Författare/red: Häger, Björn
 • Titel: Reporter
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Sidor: kapitel 2, 8, 9 samt Terminologi
 • Författare/red: Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela
 • Titel: Det svenska medielandskapet
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
 • Kommentar: Sidor: hela boken

Referenslitteratur

 • Författare/red: FOJO Medieinstitutet
 • Titel: Faktajouren
 • Kommentar: Kan läsas på https://fojo.se/faktajouren/
 • Författare/red: TT
 • Titel: TT-språket
 • Kommentar: Kan läsas på http://info.tt.se/tt-spraket/

Sidan uppdaterades 2022-07-14