Psykologi GR (C), Självständigt arbete, 30 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Psykologi GR (C), Självständigt arbete, 30 hp

Psychology BA (C), Independent Project, 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS149G
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Självständigt arbete
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%, Medicin 50%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-10-02
 • Fastställd: 2021-05-10
 • Senast ändrad: 2022-05-19
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-02

Syfte

Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper i ämnet psykologi, genom träning i empirisk tillämpning i form av ett uppsatsarbete.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Förberedande kurs:
Kunskap och förståelse
• Formulera sökstrategier, kritiskt granska och analysera såväl källor som sökresultat, tolka litteraturreferenser samt känna till olika publikationstyper.
• Ta ställning till studier med olika designer.

Färdigheter och förmåga
• Utforma en egen forskningsplan som förberedelse för uppsatsen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Värdera en studies slutsatser på basis av vetenskapligt värde, förankring i aktuell kunskap .
• Självständigt värdera etiska aspekter i forskningsprocessen


Forskningsmetod:
Kunskap och förståelse
• Redogöra för huvuddragen hos olika delar av den klassiska testteorin och kunna tillämpa densamma i samband med utvärdering av tes.
• Redogöra för tillvägagångssättet vid olika varianter av variansanalys och regressionsanalys.

Färdigheter och förmåga
• Med hjälp av statistiskt analysprogram, psykometriskt utvärdera ett test och genomföra variansanalyser samt regressionsanalyser.
vara bekant med hur utfallet från en psykometrisk analys och variansanalys samt regressionsanalys ska redovisas i en vetenskaplig artikel

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Ta ställning till studier med olika designer och värdera en studies slutsatser på basis av vetenskapligt värde, förankring i aktuell kunskap och samtliga metodaspekter


Uppsats:
Kunskap och förståelse
• På basis av teori och tidigare forskning identifiera vetenskapliga problem, formulera forskningsfrågor och välja forskningsdesign.

Färdigheter och förmåga
• Sammanställa, analysera och tolka insamlade data i förhållande till en problemställning
• Presentera egna resultat muntligt och i skrift och värdera resultatens vetenskapliga värde.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Presentera, analysera och värdera andras vetenskapliga resultat, samt ge konstruktiv kritik.
• Självständigt värdera etiska aspekter i forskningsprocessen

Studenter som studerar på utbildningsprogram förväntas välja problemområde som ligger inom ramen för programmet ifråga.

Innehåll

Kursen omfattar delkurserna Förberedande kurs 7,5 hp, Forskningsmetod 7,5 hp samt Uppsats 15 hp.
De olika delkurserna belyser bl a:
• fördjupning i forskningsdesign inom psykologi.
• klassisk testteori (bl a allmänt om psykologiska mätningar, reliabilitetsteori,
validitetsteori och faktoranalys) samt några ofta använda statistiska metoder
(flervägsvariansanalys, multipel linjär regressionsanalys och multipel logistisk
regressionsanalys). Användandet av statistiskt analysprogram utgör ett viktigt
inslag i kursen.
• självständigt genomförande av en forskningsuppgift i form av ett uppsatsarbete.

Behörighet

Psykologi GR (A) Basblock 30 hp samt Psykologi GR (B) Tillämpningsblock 30 hp eller motsvarande, varav minst 7.5 hp forskningsmetod i psykologi (kvantitativ metod).

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Förberedande kurs:
Undervisningen ges i form av föreläsningar, handledning och seminarier.

Forskningsmetod:
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och laborativa övningar.

Uppsats:
Undervisningen ges främst i form av handledning samt slutseminarier. Obligatorisk närvaro vid slutseminariet vid opposition och försvar av uppsats samt närvaro vid två övriga oppositionsseminarier.

Kursen ges både som distanskurs (halvfart) och som campuskurs (helfart). Kursen är öppen för internationella studenter och kan därför komma att ges på engelska.

Examination

2201: DK1, Projektplan, Muntlig och skriftlig presentation, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Ingår fler delmoment för att bli godkänd på momentet. Projektplanen presenteras i enlighet med APA-standard.

2221: DK2, Moment 1, Statistikprogramsövning, Skriftlig redovisning, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
I momentet ingår övningar med skriftlig inlämning.

2222: DK2, Moment 2, Tentamen, Salstentamen, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2231: DK3, Empirisk studie inkl. ventileringsseminarium, Examensarbete, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Kommentar till Examination DK3, Empirisk studie inkl. ventileringsseminarium: För att få påbörja delkurs 3, kandidatuppsats ska delkurs 1, förberedande kurs vara avslutad och godkänd. Inom ramen för uppsatsarbete genomförs en empirisk studie vilken rapporters i enlighet med APA-standard. Vidare ingår det att muntligen försvara det egna arbete samt opponera på tilldelad uppsats. Utöver försvar och opponering ingår det aktivt deltagande vid ytterligare tre ventileringsseminarium, vilka ej ska vara relaterade till opponering/försvar. Förberedande kurs 7,5 hp Forskningsmetod 7,5 hp Uppsats 15 hp All undervisning är examinationsgrundande. Vilket innebär att det som tas upp vid schemalagda aktiviteter (ex. föreläsningar, seminarier) kan komma att ingå i examination (ex. tentamensfrågor, uppgifter).

Länk till betygskriterier vid Mittuniversitetet: https://www.miun.se/betygskriterier

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten. Student som ej uppfyller krav om obligatorisk närvaro kan ges möjlighet att komplettera detta under det följande året eller vid nästkommande tillfälle som kursen ges.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

För de studenter som läser kursen via distansöverbryggande teknik krävs tillgång till fungerande internetaccess, dator, headset och webbkamera.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PS086G.

Kursbevis, tillgodoräknande, överklaganden mm regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 2
 • Författare/red: Field, A.
 • Titel: Discovering statistics using SPSS for Windows.
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Förlag: SAGE Publications
 • Författare/red: Rust, J., & Golombok, S.
 • Titel: Modern Psychometrics: The Science of Psychological Assessment.
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Förlag: Hove: Routledge
Aktuella forskningsartiklar samt litteraturförslag enligt lärares anvisningar.

Sidan uppdaterades 2022-07-14