Kulturgeografi GR (A), Ekonomisk geografi - från det lokala till det globala, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Kulturgeografi GR (A), Ekonomisk geografi - från det lokala till det globala, 7,5 hp

Human Geography BA (A), Economic Geography - From Local to Global Perspectives, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KG025G
 • Ämne huvudområde: Kulturgeografi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Ekonomisk geografi - från det lokala till det globala
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%, Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Fastställd: 2013-03-14
 • Senast ändrad: 2022-02-09
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-09

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i ekonomisk-geografisk teoribildning, begreppsapparat samt metoder. Kursen syftar vidare till att ge en orientering om världsekonomins utveckling, med särskilt fokus på utvecklingen fram till idag.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande
• kunna förklara centrala begrepp inom den ekonomiska geografin samt visa förståelse för grundläggande ekonomisk-geografiska teorier och metoder

• kunna redogöra översiktligt för världsekonomins utveckling under 1900-talets andra hälft och fram till idag, samt exemplifiera hur denna utveckling också inneburit ekonomisk-geografiska förändringar, konsekvenser och effekter

• genom att tillämpa ekonomisk-geografiska teorier, begrepp och metoder kunna analysera aktuella händelser av betydelse för ekonomin på lokal, regional, nationell eller internationell nivå

Innehåll

Under kursen diskuteras rumsliga aspekter i termer av en ojämn geografisk utveckling, en rumslig arbetsdelning, lokala och regionala konsekvenser och effekter av en tilltagande och internationaliserad konkurrens, regionala skillnader i innovationsförmåga, samt strukturomvandlingar och dess konsekvenser för lokala och regionala ekonomier. Särskild uppmärksamhet ägnas under kursen åt att undersöka hur ekonomiska verksamheter, aktörer och processer på olika skalnivåer kan relateras till varandra: Vilka länkar finns mellan det lokala klustret och en alltmer global nätverksekonomi? Vilka socio-ekonomiska relationer kopplar samman min tillvaro med Aryas i Indien, med Dovidas i Litauen? Andra frågeställningar som berörs är: Vilken roll spelar lokalt och regionalt specifika kunskaper och resurser när det gäller att hävda sig i en internationaliserad ekonomi och säkra sysselsättning, tillväxt och välfärd? Vilka mekanismer ligger bakom en rumslig arbetsdelning? Vilka för- och nackdelar medför en rumslig arbetsdelning och för vem?

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker på distans med utnyttjande av Mittuniversitetets webbaserade system. Kursen innehåller olika inlämnings- och diskussionsuppgifter som redovisas löpande.

Undervisning och återkoppling är på engelska.

Examination

0010: Individuell tentamen, 2,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0020: PM, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0030: Seminarium, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Kursen examineras genom aktivt deltagande i diskussionsforum, skriftliga inlämningsuppgifter samt en hemtentamen. Om inte alla uppgifter inlämnats senast vid uppsamlingstillfället gäller omregistrering och inlämning av uppgift nästa gång kursen ges.

Vid hemtentamen eller annan skriftlig inlämning kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Distanskurs - Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med internetuppkoppling, kamera och hörlurar.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Barnes, Trevor & Christophers, Brett
 • Titel: Economic Geography: A Critical Introduction
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Wiley Blackwood

Referenslitteratur

 • Författare/red: Coe, Neil, Kelly, Philip F. & Yeung, Henry W.C.
 • Titel: Economic Geography: A contemporary introduction
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Wiley Blackwood

Vetenskapliga artiklar och annat material tillkommer.

Sidan uppdaterades 2022-07-14