Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Grundlärare, Förskoleklass - åk 3, 15 hp | miun.se

Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Grundlärare, Förskoleklass - åk 3, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Grundlärare, Förskoleklass - åk 3, 15 hp

Education BA (A), Educational Science for Primary School Teacher, Pre-school Class and Year 1-3, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE212G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Utbildningsvetenskaplig kärna I, Grundlärare, Förskoleklass - åk 3
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Undervisning 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-10-14
 • Fastställd: 2020-03-31
 • Senast ändrad: 2022-03-09
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-01

Syfte

Kursen syftar till att den studerande ska visa kunskap om skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna.
Syftet är också att den studerande ska få kunskap om läroplansteori, didaktik, lärande och utveckling samt grundläggande kunskap om vetenskapsteori och forskningsmetodik.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
- visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och kännedom om skolväsendets historia
- visa grundläggande kunskaper om olika pedagogiska och didaktiska perspektiv, samt metodik och kunna konkretisera det till undervisning och lärande för elever i åk F-3.
- visa grundläggande kännedom om vetenskapsteori och dess betydelse för yrkesutövningen
- tillägnat sig grundläggande kunskaper om datainsamlingsmetoder.
- visa förmåga att kommunicera skolans värdegrund inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna
- visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen
- visa grundläggande förmåga att använda digitala verktyg i undervisning för åk F-3.
- visa grundläggande förmåga och ha insikten i sitt eget behov av att utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet
- visa grundläggande kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten

Innehåll

I kursen ges kunskap om skolväsendets historia, skolans värdegrund, förskoleklassens och grundskolans didaktik, grundläggande pedagogiska perspektiv, läroplansteori och styrdokument samt digitala verktyg och digitala miljöer. I kursen behandlas även vetenskapsteori, forskningsmetodik och akademiskt skrivande.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker dels på campus genom föreläsningar, lektioner, seminarier och grupparbeten, dels via lärplattformen genom diskussioner, övningar och föreläsningar. I kursen ingår också fältstudier.

Examination

2201: Utbildningshistoria - Redovisning, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2202: Utbildningshistoria - Tentamen, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2203: Läroplansteori ur ett värdegrundsperspektiv, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2204: Lärares uppfattning om hur elever lär, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2205: IKT - Didaktik, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Obligatoriska moment:
Litteraturseminarier
Akademiskt skrivande
Lärares uppfattningar - kamratbedömning
Webbseminarium - Pippi börjar skolan
Läroplansteori ur ett värdegrundsperspektiv - kamratbedömning
Workshop Barnkonventionen
Skolans mångfald
Workshop vetenskapliga artiklar.

För att få betyg på hela kursen krävs godkänt i alla moment.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för tregradig betygsskala:

- För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de
krav som ställs i kursens lärandemål
- För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga
lärandemål för kursen
- Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller
betyget U (underkänt)

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

I samband med kursavslutning genomförs en skriftlig kursvärdering. Kursvärderingen sammanställs och arkiveras på institutionen. Resultatet återkopplas till studentgruppen, studentkåren och programrådet. Resultatet tillsammans med eventuellt vidtagna åtgärder presenteras för kommande studentgrupp.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PE106G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Almström Persson, G, Blomström, V, Vogel, A. & Wirdenäs, K.
 • Titel: Språk i samspel- praktisk retorik för pedagoger
 • Upplaga: 2016
 • Förlag: Aglaktuq
 • Författare/red: Bie, Kristin
 • Titel: Reflektionshandboken för pedagoger
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Gleerups
 • Författare/red: Brinkkjaer, U. & Høyen, M.
 • Titel: Vetenskapsteori för lärarstudenter
 • Upplaga: 2013 (1 uppl.)
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Författare/red: Bruun, S.
 • Titel: Digitala arbetssätt i klassrummet: att våga ta språnget.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Gothia Fortbildning
 • Författare/red: Bryman, A
 • Titel: Samhällsvetenskapliga metoder.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Bunar, N
 • Titel: Nyanlända och lärande: mottagande och inkludering
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Natur och Kultur.
 • Författare/red: Dysthe, O, Hertzberg, F. & Lökensgard Hoel, T.
 • Titel: Skriva för att lära
 • Upplaga: 2011
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Ekman, Joakim, Pilo, Lina
 • Titel: Skolan, demokratin och de unga medborgarna
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Fleischer, H. & Kvarnsell, H.
 • Titel: Digitalisering som lyfter skolan: teori möter praktik
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Gothia fortbildning.
 • Författare/red: Förenta nationerna
 • Titel: Barnkonventionen
 • Webbadress: https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full
 • Författare/red: Hägglund, Solveig, Quennerstedt, Ann, & Thelander, Nina
 • Titel: Barns och ungas rättigheter i utbildning.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Gleerup.
 • Kommentar: ISBN: 9789140683472
 • Författare/red: Kronlid, David O
 • Titel: Skolans värdegrund 2.0
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Natur och Kultur
 • Författare/red: Linde, Göran
 • Titel: Det ska ni veta!: en introduktion till läroplansteori!
 • Upplaga: Senaste
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Kommentar: ISBN 978-91-44-08559-3
 • Författare/red: Lundgren, Ulf. P, Säljö, Roger och Liberg, Caroline
 • Titel: Lärande, skola, bildning
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Natur & Kultur
 • Kommentar: Utvalda kapitel.
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Skolverket
 • Webbadress: http://www.skolverket.se/sb/d/4166/a/23894
 • Kommentar: Kan laddas ner som pdf

Referenslitteratur

 • Författare/red: Alexanderson, Kristina
 • Titel: Källkritik på Internet (1st ed., p. 52).
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Stiftelsen för Internetinfrastruktur
 • Webbadress: https://iis.se/docs/Kallkritik-pa-Internet.pdf
 • Författare/red: Backman, Jarl
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Valda delar.
 • Författare/red: Bronäs, Agneta & Runebou, Niclas
 • Titel: Ämnesdidaktik – en undervisningskonst
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Norstedts
 • Författare/red: Klang Mathias
 • Titel: Copyright och Copyleft, en guide om upphovsrätt och licenser på nätet
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Webbadress: https://www.iis.se/docs/copyright_copyleft.pdf
 • Författare/red: Persson, Sven & Riddersporre, Bim
 • Titel: Utbildningsvetenskap för grundskolans tidiga år
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Natur & kultur
 • Författare/red: Utbildningsdepartementet
 • Titel: Skollag
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Utbildningsdepartementet
 • Kommentar: SFS nr: 2010:800
Artiklar, avhandlingar och skönlitteratur tillkommer.

Här hittar du de fullständiga läroplanerna:
http://www.skolverket.se/sb/d/468
Barnkonventionen http://www.barnombudsmannen.se/

Sidan uppdaterades 2022-07-14