Turismvetenskap GR (A), Destinationsutveckling och hållbarhet, 7,5 hp | miun.se

Turismvetenskap GR (A), Destinationsutveckling och hållbarhet, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Turismvetenskap GR (A), Destinationsutveckling och hållbarhet, 7,5 hp

Tourism Studies Ba (A) Destination development and sustainability, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: TR054G
 • Ämne huvudområde: Turismvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Destinationsutveckling och hållbarhet
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%, Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2013-11-14
 • Fastställd: 2013-12-10
 • Senast ändrad: 2022-03-02
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om och förståelse för hur turistdestinationer påverkas av omvärldsfaktorer utifrån givna komparativa fördelar och hur de använder sina resurser. Det omfattar de centrala utmaningar som turistdestinationer ställs inför avseende ekonomisk, social och miljömässig utveckling på kort- och lång sikt.

Lärandemål

För att bli godkänd ska studenten visa förmåga att:

• definiera och förklara grundläggande begrepp kopplade till teorier och modeller för destinationsutveckling.
• identifiera olika aktörers positioner i det turistiska systemet och diskutera de utmaningar som aktörerna måste hantera för att trygga konkurrenskraften på en destination samtidigt som hänsyn tas till lokalbefolkningens intressen och välfärd.
• definiera och förklara grundläggande begrepp kopplade till hållbarhet inom turism.
• diskutera de möjligheter och utmaningar som hållbar destinationsutveckling står inför.

Innehåll

Kursen fokuserar på hur olika typer av turistdestinationer skapas och utvecklas utifrån och relativt olika perspektiv så som hållbarhet, konkurrenskraft och samverkan. Kursen utforskar också nyckelbegrepp relaterade till hållbarhet inom turism och hur destinationer strävar efter att utveckla turismen på ett hållbart sätt med hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt muntliga och skriftliga övningar (vissa obligatoriska).

Obligatorisk närvaro krävs vid examinerande tillfällen.

Undervisning och återkoppling kan förekomma på engelska.

Undervisningen sker med nyttjande av Mittuniversitetets webbaserade system.

Examination

0018: Individuell skriftlig tentamen, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0019: Gruppuppgift med muntlig redovisning, 1,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0020: Seminarium, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Kursen examineras genom skriftlig individuell tentamen, seminarium och gruppuppgift med muntlig redovisning.

Vid hemtentamen eller annan skriftlig inlämning kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Campuskurs: Kursen ges som en del av Turism och destinationsutveckling, 180 hp (Credits).

Distanskurs: Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med internetuppkoppling, kamera och hörlurar.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Björklund, Maria & Paulsson, Ulf
 • Titel: Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Kompendium
 • Titel: Destinationsutveckling och hållbarhet
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Kompendium vid Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)
 • Författare/red: Ryan, Chris
 • Titel: Advanced Introduction to Tourism Destination Management
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Edward Elgar Publishing
 • Kommentar: Valda delar av boken.

Referenslitteratur

 • Författare/red: David A Fennell, Chris Cooper
 • Titel: Sustainable Tourism Principles, Contexts and Practices
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Channel View Publications
 • Författare/red: Ritchie, J R Brent & Geoffrey, Crouch
 • Titel: The Competitive Destination. A Sustainable Tourism perspective
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: CABI Publishing
 • Kommentar: Valda delar av boken
 • Författare/red: Viken, Arvid & Granas, Brynhild
 • Titel: Tourism Destination Development: Turns and Tactics
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Routledge
 • Kommentar: Valda delar av boken
Vetenskapliga artiklar och annat material tillkommer.

Sidan uppdaterades 2022-07-14