Kulturgeografi GR (A), Lokala utmaningar i en globaliserad värld, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Kulturgeografi GR (A), Lokala utmaningar i en globaliserad värld, 7,5 hp

Human Geography Ba (A), Local challenges in a globalizing world, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KG031G
 • Ämne huvudområde: Kulturgeografi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Lokala utmaningar i en globaliserad värld
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%, Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2014-05-05
 • Fastställd: 2014-05-06
 • Senast ändrad: 2022-03-02
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-08

Syfte

Syftet med kursen är att introducera kulturgeografins studieområden. Kursen ger kunskap om globalisering och dess orsaker och konsekvenser på samhällen runt om i världen. Kursen syftar vidare till att ge insikt i hur människor interagerar med omgivningen de lever i genom att utforska frågor som exempelvis befolkningsdynamik, samt processer som urbanisering och glesbygd.

Lärandemål

För att bli godkänd ska studenten visa förmåga att:

• Definiera och förklara grundläggande begrepp och teorier i ämnet
• Förklara globaliseringens orsaker och belysa dess positiva och negativa effekter på kort och lång sikt
• Redogöra och reflektera kring sambanden mellan befolkningsutveckling, ekonomisk och social utveckling samt resursanvändning på global, regional och lokal nivå

Innehåll

Kursen ger en introduktion till det kulturgeografiska ämnets studieområden och vill ge insikt i hur människor och platser påverkar och påverkas av globaliseringen. I kursen diskuteras samband mellan ekonomiska, sociala, politiska och rumsliga processer inom och mellan länder. Utifrån lokala, regional och globala perspektiv diskuteras det ömsesidiga beroende mellan platser och regioner i en alltmer globaliserad värld.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Grupparbeten, redovisningar och diskussioner utifrån olika teman är återkommande inslag. Exkursioner kan förekomma.

Obligatorisk närvaro krävs vid examinerande tillfällen.

Undervisning och återkoppling kan förekomma på engelska.

Undervisningen sker med nyttjande av Mittuniversitetets webbaserade system.

Examination

0009: Individuell tentamen, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0011: PM, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0014: Muntligt arbete, 1,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Kursen examineras genom skriftlig individuell tentamen, seminariediskussioner samt muntliga och skriftliga redovisningar.

Vid hemtentamen eller annan skriftlig inlämning kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Campuskurs: Kursen ges som en del av Turism och destinationsutveckling, 180 hp (Credits).

Distanskurs: Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med internetuppkoppling, kamera och hörlurar.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Knox, Paul & Marston, Sally
 • Titel: Human geography. Places and regions in a global context.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Prentice Hall
 • Kommentar: Huvudbok

Referenslitteratur

 • Författare/red: Björklund, Maria & Paulsson, Ulf
 • Titel: Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
Vetenskapliga artiklar och annat material tillkommer.

Sidan uppdaterades 2022-07-14