Fysik BE, Baskurs 2 i fysik, 7,5 fup

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Fysik BE, Baskurs 2 i fysik, 7,5 fup

Physics, Physics 2 for the Introductory Year of Science, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FY004X
 • Ämne huvudområde: Fysik
 • Nivå: Behörighetsgivande utbildning
 • Namn (inriktning): Baskurs 2 i fysik
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: BXX - Behörighetsgivande förutbildning, kan ej ingå i examen.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik
 • Fastställd: 2013-11-13
 • Senast ändrad: 2022-11-11
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig kunskap om grundläggande fysikaliska begrepp och viss färdighet i problemlösning, mätteknik och behandling av mätdata. Vidare syftar kursen till att förbereda studenterna för kommande naturvetenskapliga och tekniska studier som kräver Fysik 2 från gymnasieskolan.

Lärandemål

Den studerande skall vid avslutad kurs kunna:
- redogöra för begrepp och frågeställningar inom de delar av fysiken som avhandlas i kursen.
- analysera och lösa räkneproblem inom de delar av mekaniken, elektricitetsläran, magnetismen och vågrörelseläran som avhandlas i kursen.
- planera och genomföra enkla mätningar och experiment.
- använda tabeller och grafer vid problemlösning och rapportering av resultat.
- rapportera resultat enligt angivna och vedertagna normer.

Innehåll

- Mekanik: Kraftmoment. Kaströrelse. Centralrörelse.
- Elektricitet och magnetism: Elektriska och magnetiska fält samt kraftverkan på laddade partiklar i dessa fält. Induktion. Växelström.
- Vågrörelselära: Harmonisk svängning. Resonans. Mekanisk och elektromagnetisk vågrörelse. Reflektion, brytning och böjning. Polarisation. Interferens.
- Kvantmekanik: Bohrs atommodell. Fotoelektrisk effekt. Våg-partikeldualismen.

Behörighet

Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup, och Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, räkneövningar och laborationer.

Examination

L100: Laborationer, 1,0 fup
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

T200: Skriftlig tentamen, 6,5 fup
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Göran Kvist, Klas Nilson, Jan Pålsgård
 • Titel: Ergo Fysik 2
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Rune Alphonce, Helena Danielsson Thorell, Emma Johansson
 • Titel: Formler och Tabeller
 • Förlag: Natur & Kultur

Sidan uppdaterades 2022-07-14