Omvårdnad GR (A), Omvårdnadens kunskapsområde, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Omvårdnad GR (A), Omvårdnadens kunskapsområde, 7,5 hp

Nursing Science BA (A), Nursing Knowledge, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: OM083G
 • Ämne huvudområde: Omvårdnad
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Omvårdnadens kunskapsområde
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
 • Fastställd: 2020-02-10
 • Senast ändrad: 2022-03-04
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-16

Syfte

Syftet är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskap om sjuksköterskeprofessionens innehåll, begrepp och teorier av betydelse för omvårdnadsämnet samt grundläggande kunskap om vetenskapsteori.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten utifrån ett etiskt förhållningssätt kunna:

1. Beskriva/förklara omvårdnadsämnets utveckling och förändring genom tiderna som vetenskap och betydelse för sjuksköterskans profession
2. Beskriva/förklara omvårdnadsämnets teori med utgångspunkt från generell vetenskapsteori, forskningsprocessen och forskningsmetoder samt relatera detta till omvårdnadens kärnkompetenser
3. Förklara och diskutera omvårdnadens centrala begrepp och teorier och hur de relaterar till varandra och omvårdnadsprocessen
4. Beskriva/förklara grundläggande etiska principer samt utifrån ett kritiskt förhållningssätt diskutera och jämföra hur värdegrund, människosyn och intersektionalitet har betydelse för omvårdnad med betoning på personcentrerad och säker omvårdnad
5. Beskriva/förklara författningar av betydelse för omvårdnad och yrkesprofession
6. Identifiera olika former av skrivna texter, kritisk granska samt tillämpa grunderna i ett akademiskt och professionellt skrivande
7. Praktisk tillämpning av Vuxen HLR med hjärtstartare

Innehåll

Genomgående kommer innehållet i kursen att belysas/tillämpas ur genus-, socioekonomiskt-, transkulturellt- samt åldersperspektiv.
– Omvårdnadens grundläggande teorier, begrepp och förhållningssätt
– Omvårdnadens historik och omvårdnadsämnets utveckling
– Omvårdnadens etiska teorier och principer, värdegrund och människosyn
– Författningar och regelverk kopplad till omvårdnad och yrkesprofession
– Omvårdnadens grundläggande vetenskapsteori, vetenskapliga metoder samt forskningsprocesser
– Fältstudier med fokus på sjuksköterskans profession

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Varierande arbetsformer som inkluderar individuellt arbete och samverkan i grupp. Undervisningsformerna är egna studier, föreläsningar, grupparbeten, seminarier, praktisk tillämpning i simuleringsmiljö samt fältstudier i klinisk vårdmiljö.

Examination

2001: Individuellt examinationsseminarium, Muntlig examination, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2002: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2004: Individuell skriftlig tentamen, Salstentamen, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2030: Praktisk tillämpning av Vuxen HLR med hjärtstartare, Praktisk examination, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Formerna för att bedöma studenternas prestationer under kursen är individuellt examinationsseminarium, individuell skriftlig inlämningsuppgift, praktisk tillämpning av Vuxen HLR med hjärtstartare samt individuell skriftlig tentamen.
För att erhålla kursbetyg (innebärande VG,G ) krävs godkänt i samtliga examinationer.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Generella betygskriterier för målrelaterad tregradig betygsskala:
- För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de krav som ställs i kursens lärandemål
- För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen
- Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt).

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m. regleras i Högskoleförordningen

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod OM066G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Dahlborg Lyckhage, E. Red.
 • Titel: Att bli sjuksköterska - en introduktion till yrke och ämne
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Edberg, A-K., & Wijk, H.
 • Titel: Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Ehrenberg, A., & Wallin, L.
 • Titel: Omvårdnadens grunder - Ansvar och utveckling
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Friberg, F., & Öhlén, J.
 • Titel: Omvårdnadens grunder - Perspektiv och förhållningssätt
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Löwgren Heise C.
 • Titel: Författningshandbok
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
 • Webbadress: http://www.socialstyrelsen.se/
 • Kommentar: Nätupplaga finns tillgänglig
 • Författare/red: Polit, D.F. & Beck, C.T.
 • Titel: Nursing research. Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Förlag: JP Lippincott Company
 • Författare/red: Sandman, L., & Kjellström, S.
 • Titel: Etikboken. Etik för vårdande yrken.
 • Upplaga: Senaste upplagan

Vetenskapliga artiklar tillkommer

Sidan uppdaterades 2022-07-14