Journalistik GR (B), Arbetsplatsförlagt projekt, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Journalistik GR (B), Arbetsplatsförlagt projekt, 15 hp

Journalism BA (B), Internship, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: JO111G
 • Ämne huvudområde: Journalistik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Arbetsplatsförlagt projekt
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Övrigt 100%
 • Ansvarig institution: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2021-10-06
 • Fastställd: 2022-02-11
 • Senast ändrad: 2022-03-09
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-15

Syfte

Under kursen ska studenten fördjupa sina kunskaper om journalistiken som yrke, genom att praktisera sina kunskaper och färdigheter. Den största delen av kursen tillämpar studenten sina tillägnade kunskaper på ett medieföretag.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- arbeta självständigt och i arbetslag med journalistiska arbetsuppgifter på en redaktion
- tillämpa sina teoretiska och praktiska kunskaper på en redaktion
- redogöra för och analysera sina fördjupade kunskaper i redaktionellt arbete genom en skriftlig rapport

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:
- egen ansökan under höstterminen om praktikplats hos de redaktioner som presenteras av praktiksamordnare, eller på journalistisk arbetsplats utomlands som studenten själv ordnar
- arbetsplatsförlagt projekt under överinseende av handledare på plats
- uppföljande seminarium
- en omfattande projektrapport på praktikplatsen.

Behörighet

Kandidatexamen 180 hp, samt Journalistik GR (A) Introduktion till journalistik GR (A), 7,5 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

M200: Arbetsplatsförlagt projekt, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examinationen består av skriftliga inlämningsuppgifter samt deltagande i seminarium.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Övrig information

Praktikplatsen ska vara godkänd av avdelningen och praktiken fullgörs vid ett företag där en handledare är utsedd.
Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Kommentar: Litteratur väljs i samråd med kursansvarig

Sidan uppdaterades 2022-07-14