Kulturgeografi GR (A), Mobilitet, tillgänglighet och hållbarhet, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Kulturgeografi GR (A), Mobilitet, tillgänglighet och hållbarhet, 7,5 hp

Human Geography Ba (A), Mobility, accessibility and sustainability, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KG033G
 • Ämne huvudområde: Kulturgeografi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Mobilitet, tillgänglighet och hållbarhet
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%, Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2014-05-05
 • Fastställd: 2014-05-06
 • Senast ändrad: 2022-03-02
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-14

Syfte

Syftet med kursen är att ge kunskap om grundläggande begrepp, teorier och
metoder med bäring på kursens tema: Mobilitet, tillgänglighet och hållbarhet.
Kursen syftar vidare till att ge grundläggande kunskaper om de sociala,
ekonomiska och politiska processer, faktorer och mekanismer som bidrar till eller
hindrar rörligheten hos varor, information, kapital och människor. Vidare är syftet
att diskutera utvecklingen utifrån ett hållbarhetsperspektiv där både problem och möjliga lösningar uppmärksammas. Ett centralt tema för kursen är vilken roll
geografin spelar för mobilitet och tillgänglighet, exempelvis i termer av ojämn tillgång till infrastruktur och kommunikationer.

Lärandemål

För att bli godkänd ska studenten visa förmåga att:
• Förklara och tillämpa grundläggande begrepp och teorier som förekommit inom ramen för kursens tema: Mobilitet, tillgänglighet och hållbarhet.
• Redogöra för och diskutera huvuddragen i de samhälleliga processer, faktorer och mekanismer som bidrar till respektive hindrar mobiliteten för varor, kapital, information och människor.
• Redogöra för och analysera hur geografiskt varierande förutsättningar och villkor påverkar mobilitet, tillgänglighet och hållbarhet.
• Diskutera och reflektera över sociala, ekonomiska och ekologiska samband, konflikter och effekter som uppkommer av en tilltagande men geografiskt ojämn mobilitet.

Innehåll

Kursen problematiserar mobiliteten ur ett socialt, ekonomiskt, politiskt och ekologiskt perspektiv. Vad gör samhället med sina kommunikationer och tvärtom – vad gör kommunikationerna med samhället? Vilka är mobila och vilka är mindre mobila? Vilken betydelse har tillgången till goda kommunikationer för företags och regioners utveckling? Kan vi förena ökad mobilitet med ekologisk hållbarhet?

Exempel på teman som diskuteras och analyseras är internationell turism och migration, nätverksekonomins framväxt och den internationella handeln, ojämn geografisk utveckling vad gäller infrastruktur, transporter och kommunikationer, samt mobilitetens politik på överstatlig, statlig samt lokal/regional nivå. Kursen erbjuder en rad olika former för kunskapsinhämtning, exempelvis studiebesök, gästföreläsningar, filmvisning, litteraturseminarier samt grupparbeten.

Behörighet

Samhällsvetenskapligt ämne minst 22,5 hp, samt minst 3 hp metod eller vetenskapsteori inom samhällsvetenskapligt ämne.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Grupparbeten, redovisningar och diskussioner utifrån olika teman är återkommande inslag. Exkursioner och/eller studiebesök kan förekomma.

Obligatorisk närvaro krävs vid examinerande tillfällen.

Undervisning och återkoppling kan förekomma på engelska.

Undervisningen sker med nyttjande av Mittuniversitetets webbaserade system.

Examination

0017: Skriftlig och muntlig uppgift, 2,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0019: Övning, Litterarturseminarium, Gästföreläsningar, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

0020: Individuell tentamen, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Kursen examineras genom skriftlig individuell tentamen, seminariediskussioner samt muntliga och skriftliga redovisningar.

Vid hemtentamen eller annan skriftlig inlämning kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre gånger inom loppet av ett år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen ges som en del av Turism och destinationsutveckling, 180 hp (Credits).

Distanskurs: Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med internetuppkoppling, kamera och hörlurar.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden mm. regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Björklund, Maria & Paulsson, Ulf
 • Titel: Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Brusman, Mats; Friberg, Tora & Summerton, Jane
 • Titel: Resande, planering, makt.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Arkiv förlag
 • Kommentar: Valda delar av boken
 • Författare/red: Cresswell, Tim & Merriman, Peter
 • Titel: Geographies of Mobilities: Practices, Spaces, Subjects.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Ashgate Publishishing Limited
 • Kommentar: Valda delar av boken
Vetenskapliga artiklar och annat material tillkommer.

Sidan uppdaterades 2022-07-14